ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disperse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disperse*, -disperse-

disperse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disperse (vi.) กระจาย See also: เผยแพร่, แพร่, กระจัดกระจาย Syn. scatter, disband
disperse (vt.) ทำให้กระจัดกระจาย See also: ทำให้แพร่หลาย, ทำให้แพร่กระจาย Syn. scatter, disband
English-Thai: HOPE Dictionary
disperse(ดิสเพิร์ส') vt. ทำให้กระจายไป,ทำให้หายไป,ไล่ไป vi. กระจาย,หายไป -adj. เกี่ยวกับอนุภาคที่แพร่กระจาย, See also: dispersedly adv. ดูdisperse disperser n. ดูdisperse
English-Thai: Nontri Dictionary
disperse(vi,vt) แพร่กระจาย,หายไป,แยกย้ายไป,จากกันไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disperseกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disperseกระจายตัว,การกระจาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจัด (v.) disperse See also: scatter, spread, separate, keep apart Syn. แยกย้าย, แยกย้ายไป
กระจาย (v.) disperse See also: diffuse, dispel, scatter, dissipate Syn. กระจัดกระจาย, แผ่ซ่าน
กระเจิดกระเจิง (v.) disperse See also: scatter Syn. กระเจิง, เตลิด
แยกย้ายไป (v.) disperse See also: scatter, spread, separate, keep apart Syn. แยกย้าย
กระจุย (adv.) dispersedly See also: scatteredly Syn. กระจาย, กระจุยกระจาย
กระจุยกระจาย (adv.) dispersedly See also: scatteredly Syn. กระจาย
เกลื่อน (adv.) dispersedly See also: scatteringly Syn. เกลื่อนกลาด, กระจัดกระจาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'll disperse the T-virus in every populated area in the U.S.พวกเขาจะแพร่ T-Virus ไปทั่วพื้นที่อาศัยในอเมริกา
Without missing a single one of them in the welcome party, disperse them all!อย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียว ในงานฉลอง ต้อนรับ... , สลายมันให้หมดทุกคน!
I'm sure it will disperse once his feet stop twitching.ที่เขาทำมันก็ต้องแพร่ออกไปอยู่แล้ว ขาคุณหยุดสั่นแล้วสิ
You disperse now, we’ll forget this ever happened.พวกนายกลับกันไปได้แล้ว เราจะลืมไปว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้น
Simply requires a heat source to disperse it into the air.ง่ายๆเลย มันต้องการแหล่งความร้อน เพื่อระเหยพิษสู่อากาศ
Then I use a small electrical charge to ignite and disperse it.จากนั้นผมก็ใช้พลังงานไฟฟ้า จุดประกายและให้มันแพร่กระจายไป
Yeah. I just disperse them.ใช ฉันเพิ่งทำให้พวกเขาสลายไปน่ะ
My Lord, disperse ... this force to Ravenhill, the Dwarves are about to be overrun.กำลังที่จะแปลกใจเกี่ยวกับคนแคระ ธ อรินควรรู้ จากนั้นไปที่เตือน
It's irresponsible to mine millions of tons of toxic material and disperse it into the environment!มันเป็นความรับผิดชอบที่ จะทำเหมืองหลายล้านตัน ของวัสดุที่เป็นพิษและแยกย้ายกัน ไปลงในสภาพแวดล้อม!
Over the centuries, they were dispersed by wars, sold off by thieves like you.ตลอดหลายศตวรรษที่พวกเขาแยกย้ายกันไปโดยสงคราม ขายออกไปโดยขโมยเช่นเดียวกับคุณ
Thereareseveral dispersed in the house.หายาแก้พิษ ซึ่งซ่อนตามที่ต่างๆภายในบ้านหลังนี้
Wake up and disperse!ตื่นเถอะ แล้วก็ ออกไปซะ!

disperse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散水[sàn shuǐ, ㄙㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, 散水] apron (sloping brickwork to disperse water)
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 涣 / 渙] disperse expansive (of river)
一哄而散[yī hòng ér sàn, ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋ, 一哄而散] to disperse in confusion (成语 saw)
[huī, ㄏㄨㄟ, 挥 / 揮] to wave; to brandish; to wipe away; to command; to conduct; to scatter; to disperse
离散[lí sàn, ㄌㄧˊ ㄙㄢˋ, 离散 / 離散] discrete; scatter; disperse
布洒器[bù sǎ qì, ㄅㄨˋ ㄙㄚˇ ㄑㄧˋ, 布洒器 / 布灑器] disperser
散亡[sàn wáng, ㄙㄢˋ ㄨㄤˊ, 散亡] dispersed and lost
发散[fā sàn, ㄈㄚ ㄙㄢˋ, 发散 / 發散] disperse
[yì, ㄧˋ, 轶 / 軼] disperse; put in order; surpass
[pàn, ㄆㄢˋ, 頖] disperse
驱散[qū sàn, ㄑㄩ ㄙㄢˋ, 驱散 / 驅散] disperse; break up
分散[fēn sàn, ㄈㄣ ㄙㄢˋ, 分散] scatter; disperse; distribute

disperse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雲散[うんさん, unsan] (n,vs) scatter; disperse
バラバラ(P);ばらばら[, barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P)
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
散り散り[ちりぢり, chiridiri] (adj-na,n) scattered; separated; dispersed
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P)
散村[さんそん, sanson] (n) (See 集村) dispersed rural settlement
追いまくる;追い捲る;追い捲くる(io)[おいまくる, oimakuru] (v5r,vt) to disperse; to chase away
退散[たいさん, taisan] (n,vs) (intr.) disperse; break up

disperse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขจัดขจาย[v.] (khajat-khaj) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around FR:
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
เกลื่อนกล่น[adj.] (kleūoenklon) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed FR: répandre ; éparpiller ; disperser ; disséminer ; répartir
กระจัด[v.] (krajat) EN: disperse ; scatter ; spread ; separate ; keep apart FR: disperser
กระจัดกระจาย[adj.] (krajatkrajā) EN: scattered ; dispersed ; spread out/around ; strewn about ; distributed around FR: dispersé ; éparpillé ; épars
กระจัดพลัดพราย[v.] (krajatphlat) EN: disperse ; scatter in disarray FR:
กระเจิดกระเจิง[v.] (krajoētkraj) EN: stray ; disperse FR:
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
สลายการชุมนุม[v. exp.] (salāi kān c) EN: disperse the crowd ; disperse the mob FR: disperser la foule
สลายม็อบ[v. exp.] (salāi mǿp) EN: disperse the mob FR: disperser la foule
สลายตัว[v.] (salāitūa) EN: dissolve ; break up ; disperse FR:
ซ่านเซ็น[v.] (sānsen) EN: scatter ; disperse ; spread FR:
แยกย้ายไป[v. exp.] (yaēkyāi pai) EN: disperse FR:
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ขจาย[adj.] (khajāi) EN: dispersed; scattered ; spread out FR:
เกลื่อน[adv.] (kleūoen) EN: all over the place ; dispersedly ; widely FR:
กระจายแสง[v. exp.] (krajāi saēn) EN: give out light FR: disperser la lumière
กระจายตัว[adj.] (krajāi tūa) EN: dispersed ; scattered FR:
กระจุย[adv.] (krajui) EN: in shreds ; messed up ; to the winds ; dispersedly FR:
ลอยอังคาร[v. exp.] (løi angkhān) EN: scatter ashes over water ; scatter ashes over the sea FR: disperser les cendres sur l'eau
ระบาด[v.] (rabāt) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated ; break out FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
แตกฉาน[v.] (taēkchān) EN: be scattered FR: se disperser
แตกฉานซ่านเซ็น[v.] (taēkchānsān) EN: be dispersed ; be separated ; be scattered FR:
เตลิด[v.] (taloēt) EN: run wild ; run helter-skelter ; disperse; scatter ; run off ; go in all directions FR: courir dans tous les sens ; se disperser ; décamper ; déguerpir ; détaler ; s'enfuir ; se sauver ; ficher le camp (fam.) ; foutre le camp (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disperse
Back to top