ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emptyheaded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emptyheaded*, -emptyheaded-

emptyheaded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emptyheaded (adj.) ไม่รอบคอบ See also: เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น Syn. giddy, silly, stupid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emptyheaded
Back to top