ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharer*, -sharer-

sharer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharer (n.) ผู้เข้าร่วม See also: ผู้มีส่วนร่วม Syn. participator
sharer (n.) ผู้ถือหุ้น Syn. bondholder, stockholder

sharer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晒友[shài yǒu, ㄕㄞˋ ㄧㄡˇ, 晒友 / 曬友] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share
晒客[shài kè, ㄕㄞˋ ㄎㄜˋ, 晒客 / 曬客] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharer
Back to top