ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perfect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perfect*, -perfect-

perfect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perfect (adj.) ถูกต้อง See also: ซึ่งแม่นยำ Syn. acurate Ops. imperfect
perfect (adj.) เหมาะสม See also: สมควร Syn. fit
perfect (vt.) ทำให้สมบูรณ์ See also: สมบูรณ์แบบ, เรียบร้อย Syn. complete Ops. imperfect, flawed
perfect (adj.) เชี่ยวชาญ See also: ชำนาญ Syn. expert
perfect (adj.) บริสุทธิ์ See also: ซึ่งไม่เจือปน Syn. pure, unmixed
perfect (adj.) ซึ่งสมบูรณ์แบบ See also: ครบถ้วน, สมบูรณ์, ซึ่งไม่มีที่ติ Syn. complete, faultless, unblemished
perfect (n.) กาลสมบูรณ์ (ทางไวยากรณ์)
perfectible (adj.) ซึ่งทำให้สมบูรณ์ได้ Syn. improvable, curable, reformable
perfection (n.) ความดีเลิศ See also: ความสมบูรณ์แบบ Syn. ideal
perfection (n.) ลักษณะที่ดีพร้อม See also: ลักษณะที่สมบูรณ์แบบ, ลักษณะที่ดีเยี่ยม Syn. flawlessness Ops. imperfection
perfectionism (n.) อุดมคตินิยม See also: ลัทธิที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ Syn. overniceness, fastidiousness
perfectionist (n.) ผู้ยึดความสมบูรณ์แบบ
perfectly (adv.) อย่างยอดเยี่ยม See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ Syn. flawlessly, ideally, superbly Ops. imperfectly
perfectly (adv.) อย่างเต็มที่ See also: อย่างที่สุด Syn. absolutely, utterly Ops. imperfectly
perfectnist (n.) นายทหารผู้เคร่งครัด
English-Thai: HOPE Dictionary
perfect(เพอ'เฟคทฺ) adj. สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,ไร้มลทิน,ไม่มีตำหนิ,ถูกต้องทั้งเพ,ทีเดียว,แท้จริง,แม่นยำ,สำเร็จ n. กาล (tense) สมบูรณ์,รูปแบบที่สมบูรณ์. vi. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้ดีขึ้น,ปรับปรุง., See also: perfectedly adv. perfecter n. perf
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
perfectionist(เพอเฟค'เชินนิสทฺ) n. นักลัทธิสมบูรณ์แบบ,ผู้พอใจแต่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ m, See also: perfectionistic adj. perfectionism n., Syn. idealist,precisionist
English-Thai: Nontri Dictionary
perfect(adj) สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,แม่นยำ
perfection(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
perfectly(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างดีเลิศ,แท้จริง,อย่างดีพร้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perfectสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perfection of security interestความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
perfect flowerดอกสมบูรณ์เพศ, ดอกไม้ที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Perfectionความสมบูรณ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริบูรณ์ (adv.) perfectly See also: completely
สมบูรณ์ (adv.) perfectly See also: completely Syn. บริบูรณ์
เนี้ยบ (adv.) perfectly See also: superbly, excellently Syn. เยี่ยม, เริ่ด
เหม็ง (adv.) perfectly See also: exactly, precisely, appositely Syn. พอดี, เหมาะเหม็ง, พอดิบพอดี
ไม่มีที่ติ (adv.) perfectly See also: impeccably, supremely, wonderfully, flawlessly, superbly Syn. ยอดเยี่ยม, เลิศเลอ
กะล่อมกะแล่ม (v.) chew imperfectly
ดีพร้อม (v.) be perfect See also: be complete Syn. ปราศจากข้อเสีย, สมบูรณ์
บริบูรณ์ (v.) be perfect See also: be complete
ปราศจากข้อเสีย (v.) be perfect See also: be complete Syn. ดีพร้อม, สมบูรณ์
สมบูรณ์ (v.) be perfect See also: be complete Syn. บริบูรณ์
สมบูรณ์แบบ (v.) be perfect See also: be complete Syn. ปราศจากข้อเสีย, ดีพร้อม, สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ (adj.) imperfect See also: incomplete, flawed Ops. สมบูรณ์, อ้วนท้วน, อ้วนท้วนสมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ (v.) be imperfect See also: be incomplete, be flawed Ops. สมบูรณ์, บริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Actually, it's a perfect timeจริงๆ แล้วมันเป็นเวลาที่ดีเลิศต่างหาก
That would be my perfect day offนั่นคงจะเป็นวันหยุดที่สมบูรณ์แบบของฉัน
Perfectดีเลิศ ทำมันอีก
Perfection is something I have not encounteredความสมบูรณ์แบบเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เคยพบเจอเลย
Hi, I can hear you perfectlyไฮ ฉันได้ยินเสียงคุณชัดแจ๋วเลย
Practice makes perfectการฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
I think it's absolutely perfectฉันคิดว่ามันสมบูรณ์แบบโดยแท้จริง
It's my anniversary and I want it to be perfectมันเป็นวันครบรอบแต่งงานของฉัน ฉันอยากทำให้มันไม่มีที่ติ
But not everything is 100% perfectแต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A perfect disguise.ปลอมตัวที่สมบูรณ์แบบ
Time could not mar the perfect symmetry of those walls.กาลเวลามิอาจทําให้กําเเพง ที่ได้สมมาตรนี้ด่างพร้อยได้
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่
I'll be the perfect mother, just as I've been the perfect wife."ฉันจะกลายเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ เหมือนที่ฉันเป็นภรรยาที่สมบูรณ์แบบ"
The perfect Soviet diplomat, huh?{\cHFFFFFF}The perfect Soviet diplomat, huh?
Every gun makes its own tune and it's perfect timing large one.ปืนทุกกระบอกมีจังหวะของมันเอง... ...นี่เป็นจังหวะเหมาะ ไอ้ตัวโต
You, Juniper, you're perfect where you are.คุณจะอยู่ที่ไหน ตารางมาก
That part is perfect for him. It'll make him a big star.ส่วนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขา มันจะทำให้เขากลายเป็นดาราใหญ่
We just made a perfect copy of Rock Ridge.เราก๊อปปี้ร็อคริดจ์ได้เหมือนเดี๊ยะ
Now all we've got to do is make perfect copies of ourselves.เหลือแต่ทำก๊อปปี้ตัวเรา
What we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine.ที่เรากําลังเผชิญอยู่นี่ คือเครื่องจักรจอมเขมือบ
I'm one of the perfect people.มาตลอดชีวิตครับ ผมเป็นคนที่สมบูรณ์มากคนนึง

perfect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和美[hé měi, ㄏㄜˊ ㄇㄟˇ, 和美] harmonious; in perfect harmony
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)
完成时[wán chéng shí, ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄕˊ, 完成时 / 完成時] perfect tense (grammar)
完美无缺[wán měi wú quē, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ˊ ㄑㄩㄝ, 完美无缺 / 完美無缺] perfect and without blemish; flawless; to leave nothing to be desired
尽善尽美[jìn shàn jìn měi, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄟˇ, 尽善尽美 / 盡善盡美] perfect (成语 saw); perfection; the best of all possible worlds; as good as it gets
珠联璧合[zhū lián bì hé, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄜˊ, 珠联璧合 / 珠聯璧合] string of pearl and jade (成语 saw); ideal combination; perfect pair
久负盛名[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 久负盛名 / 久負盛名] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve
不完美[bù wán měi, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, 不完美] defective; imperfect
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 心甘情愿 / 心甘情願] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do
完备[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ, 完备 / 完備] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired
无瑕[wú xiá, ˊ ㄒㄧㄚˊ, 无瑕 / 無瑕] faultless; perfect
[shàn, ㄕㄢˋ, 善] good (virtuous); benevolent; well-disposed; good at sth; to improve or perfect
不完全中立[bù wán quán zhōng lì, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, 不完全中立] imperfect neutrality
不完善[bù wán shàn, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ, 不完善] imperfect
惟妙惟肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 惟妙惟肖] imitate to perfection; be remarkably true to life
维妙维肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 维妙维肖 / 維妙維肖] imitate to perfection; be remarkably true to life
未完成[wèi wán chéng, ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, 未完成] imperfect; incomplete
好好儿[hǎo hǎo er, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄦ˙, 好好儿 / 好好兒] in good condition; perfectly good; carefully; well; thoroughly
恰到好处[qià dào hǎo chù, ㄑㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄏㄠˇ ㄔㄨˋ, 恰到好处 / 恰到好處] it's just perfect; it's just right
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, 业精于勤 / 業精於勤] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect.
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
无话可说[wú huà kě shuō, ˊ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄜˇ ㄕㄨㄛ, 无话可说 / 無話可說] (idiom) to have no other alternative; (idiom) above criticism; perfect
成骨不全症[chéng gǔ bù quán zhèng, ㄔㄥˊ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, 成骨不全症] osteogenesis imperfecta (OI); brittle bone disease
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不易之论 / 不易之論] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument
完善[wán shàn, ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ, 完善] perfect; complete
完美[wán měi, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, 完美] perfect; perfection; perfectly
浑圆[hún yuán, ㄏㄨㄣˊ ㄩㄢˊ, 浑圆 / 渾圓] perfectly round; tactful; sophisticated
笔直[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, 笔直 / 筆直] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright
孰能生巧[shú néng shēng qiǎo, ㄕㄨˊ ㄋㄥˊ ㄕㄥ ㄑㄧㄠˇ, 孰能生巧] practice makes perfect

perfect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924)
ジャスピン[, jasupin] (n) (abbr) in perfect focus
パーフェクトリバティー教団[パーフェクトリバティーきょうだん, pa-fekutoribatei-kyoudan] (n) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924)
パー璧[パーぺき, pa-peki] (adj-na) (obsc) (col) (sl) (portmanteau of two words) (See パーフェクト,完璧) perfect
全勝優勝[ぜんしょうゆうしょう, zenshouyuushou] (n) winning a championship in sumo with a perfect record
八面玲瓏[はちめんれいろう(uK), hachimenreirou (uK)] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) (arch) beautiful from all sides; perfect serenity; affability
判で押したみたいに[はんでおしたみたいに, handeoshitamitaini] (exp) (See 判で押したように) invariably; like clockwork; with perfect regularity
判で押したように[はんでおしたように, handeoshitayouni] (exp) invariably; like clockwork; with perfect regularity
大過去[だいかこ, daikako] (n) {ling} past perfect tense; pluperfect
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] (adj-na,n) perfect beauty with no trace of artifice; flawless
完了[かんりょう, kanryou] (n,vs,adj-no) (1) (See 完了形,完了相) completion; conclusion; (n) (2) {ling} perfect (tense, form, aspect); (P)
完全弾性[かんぜんだんせい, kanzendansei] (n) perfect elasticity
完全燃焼[かんぜんねんしょう, kanzennenshou] (n) perfect combustion
寛緩;緩々;緩緩;寛寛[かんかん, kankan] (adv,adj-t) looking cool and collect; with an air of perfect composure
格物致知[かくぶつちち, kakubutsuchichi] (n) gaining a perfect knowledge of natural laws
極め所[きめどころ, kimedokoro] (n) (1) crucial point; (2) perfect chance
現在完了[げんざいかんりょう, genzaikanryou] (n) {ling} present perfect tense
現在完了形[げんざいかんりょうけい, genzaikanryoukei] (n) {ling} present perfect tense
異体同心[いたいどうしん, itaidoushin] (n) being of one mind; acting in one accord; behaving in perfect harmony
皆勤[かいきん, kaikin] (n,vs) perfect attendance
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] (n) reward or prize for perfect attendance
神色自若[しんしょくじじゃく(uK), shinshokujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) perfect composure; calm and collected
純正;醇正[じゅんせい, junsei] (adj-na,adj-no) genuine; pure; perfect
習うより慣れよ[ならうよりなれよ, narauyorinareyo] (exp) practice makes perfect (implying that it is better to learn from personal experience than from an instructor)
聖人君子[せいじんくんし, seijinkunshi] (n) person of lofty virtue; man of noble character; perfect person; saint
至公[しこう, shikou] (n,adj-na) (See 至公至平) perfect fairness
至正[しせい, shisei] (n,adj-na) perfect correctness
華胥[かしょ, kasho] (n) (1) ideal land; perfect country; (2) afternoon nap
阿耨多羅三藐三菩提[あのくたらさんみゃくさんぼだい, anokutarasanmyakusanbodai] (n) {Buddh} anuttara samyak sambodhi (supreme perfect enlightenment)
非の打ち所がない;非の打ち所が無い;非の打ちどころがない;非の打ちどころが無い[ひのうちどころがない, hinouchidokoroganai] (exp,adj-i) impeccable; unimpeachable; cannot be faulted; faultless; perfect
鴨葱;鴨ねぎ;鴨ネギ[かもねぎ(鴨葱;鴨ねぎ);かもネギ(鴨ネギ), kamonegi ( kamonegi ; kamo negi ); kamo negi ( kamo negi )] (exp) (1) (sl) (abbr) (See 鴨がねぎを背負って来る) along comes a sucker just begging to be parted from his money; (2) double stroke of good luck; Perfect timing!; How convenient (for you to show up)!
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation
きちっと[, kichitto] (adv,vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P)
こよない[, koyonai] (adj-i) best; perfect; superb
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be)
ジャストフィット[, jasutofitto] (exp) it fits perfectly (wasei
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being
ずに[, zuni] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ワードパーフェクト[わーどぱーふぇくと, wa-dopa-fekuto] WordPerfect
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)

perfect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญบารมี[v. exp.] (bamphen bār) EN: perfect a virtuous action ; practice paramita FR:
บริบวรณ์[v.] (børibūan) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
บริบวรณ์[adj.] (børibūan) EN: complete ; perfect FR: parfait ; complet
บริบูรณ์[v.] (børibūn) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
ดอกสมบูรณ์เพศ[n. exp.] (døk sombūn ) EN: perfect flower FR: fleur bisexuée [f] ; fleur parfaite [f]
จำนวนสมบูรณ์[n. exp.] (jamnūan som) EN: perfect number FR: nombre parfait [m]
แก๊สสมบูรณ์[n. exp.] (kaēt sombūn) EN: perfect gas FR: gaz parfait [m]
กำลังดี[adj.] (kamlangdī) EN: just right ; just perfect ; exact FR: adéquat ; approprié ; ad hoc
กำลังสองสมบูรณ์[n. exp.] (kamlang søn) EN: perfect square FR:
กรรเอา[adj.] (kan-ao) EN: just right ; perfect ; mellow FR:
กันเอา[adj.] (kan-ao) EN: just right ; perfect ; mellow FR:
กัลเอา[adj.] (kan-ao) EN: just right ; perfect ; mellow FR:
กาลสมบูรณ์[n. exp.] (kān sombūn) EN: perfect tense FR:
เข้าท่า[adj.] (khaothā) EN: seemly ; apt ; right ; pretty good ; perfect ; great ; appropriate ; to the point FR: convenable ; approprié
ครบครัน[adj.] (khropkhran) EN: complete ; full ; perfect ; adequate FR: complet
ครบเครื่อง[X] (khrop khreū) EN: whole ; perfect ; complete ; well-seasoned FR:
กลมกล่อม[adj.] (klomklǿm) EN: just right ; perfect ; mellow ; agreeable ; pleasant ; full-flavoured FR: plaisant ; agréable ; à point
กระเอา[adj.] (kra-ao) EN: just right ; perfect ; mellow ; agreeable ; pleasant ; full-flavoured FR: plaisant ; agréable ; à point
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ[n. exp.] (mai mī khra) EN: nobody's perfect FR: personne n'est parfait
ไม่มีที่ติ[adj.] (mai mī thī ) EN: flawless ; perfect FR:
เหมาะเหม็ง[adj.] (mǿmeng) EN: perfect ; appropriate FR:
เนื้อคู่[n.] (neūakhū) EN: soul mate ; life mate ; perfect match FR: âme sœur [f] ; prince charmant [m]
เป็นที่สุด[adj.] (pen thīsut) EN: perfect FR:
เพียบพร้อม[adj.] (phīepphrøm) EN: complete ; perfect ; absolute ; fully equipped (with) FR:
ปราศจากข้อเสีย[v. exp.] (prātsajāk k) EN: be perfect FR:
สมบูรณ์[v.] (sombūn) EN: be perfect FR:
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: full ; fully supplied ; replete ; wellheeld ; healthy ; perfect ; complete ; absolute ; consummate ; faultless ; sound FR: absolu ; parfait ; complet
สมบูรณ์แบบ[adv.] (sombūn baēp) EN: formal ; flawless ; exemplary ; perfect ; total FR: formel ; en bonne et due forme ; parfait ; total
สมประกอบ[adj.] (somprakøp) EN: perfect ; physically complete FR:
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์[n. exp.] (talāt khaen) EN: perfect competition ; pure Competition FR:
เต็มเม็ดเต็มหน่วย[adj.] (temmettemnū) EN: perfect ; excellent ; up to expectations ; fulfilled ; complete FR:
ทำให้สมบูรณ์[v. exp.] (thamhai som) EN: complete ; make perfect FR:
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ[n.] (thammānutha) EN: righteousness ; practice in perfect conformity to the Dhamma FR:
วิปัสสนา[n.] (wipatsanā) EN: vipassana ; mindfulness meditation ; deep meditation ; perfect concentration ; intuitive vision FR: vipassana [m] ; méditation de la pleine conscience [f]
ญาณทัศนะ[n.] (yānathatsan) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:
ญาณทัศนะ[n.] (yānnathatsa) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:
ยอด[adj.] (yøt) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good ; brilliant ; great ; fantastic ; Great! FR: superbe ; excellent ; suprême ; super

perfect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
makellos; perfekt {adj}flawless; perfect
Modellfall {m}model; perfect example
Perfekt {n} [gramm.]perfect; perfect tense
Plusquamperfekt {n} [gramm.]pluperfect; past perfect
Gespann {n} | ein ideales Gespann bilden | ein merkwürdiges Gespann bildenteam | to make a perfect team | to make strange bedfellows
Imperfekt {n}imperfect
Musterehe {f}perfect marriage; ideal marriage
Musterbeispiel {n}perfect example
Musterexemplar {n}perfect specimen
Perfektion {f}perfectness
Perfektionismus {m}perfectionism
Traumpaar {n}perfect couple
Gelbkopflori {m} [ornith.]Perfect Lorikeet
wunschlos {adj}perfectly happy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perfect
Back to top