ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chorus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chorus*, -chorus-

chorus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chorus (n.) คณะขับร้องหมู่ See also: คณะนักร้องประสานเสียง Syn. choir, choristers
chorus (n.) คณะระบำเพลง
chorus (n.) บทเพลงท่อนที่ร้องซ้ำ Syn. refrain, melody, theme
chorus (vt.) พูดขึ้นพร้อมกัน See also: ร้องขึ้นพร้อมกัน
chorus (vt.) ร้องประสานเสียง See also: ขับร้องหมู่
English-Thai: HOPE Dictionary
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
English-Thai: Nontri Dictionary
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chorusนักร้องหมู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chorus Kickนอนหงายยกเท้าเดี่ยวยก-แยก [การแพทย์]
Choruses, Secularเพลงประสานเสียงทางโลก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บทลูกคู่ (n.) chorus See also: minor chorus
ลูกคู่ (n.) chorus See also: choir, ensemble Syn. คายกคณะ
อนุบท (n.) chorus See also: minor chorus Syn. บทลูกคู่
ลูกบท (n.) chorus song
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My chorus concert is in two weeks. Are you coming?อีกสองอาทิตย์หน้าหนูจะขึ้นร้องเพลง พ่อจะมาไหม
Come on. I want 'em all lined up here, just like a pretty little chorus line.มาใน ตั้ง 'em ลง ฉันต้องการ 'em ทั้งหมดเรียงรายขึ้นที่นี่
You and your kiss-ass chorus following you around going, "The Field's medal!"นายกับลูกศิษย์นาย หวังแต่ เหรียญรางวัล เหรียญรางวัล
In what film does a chorus line dance like this... with a singer in a fur coat?หนังเรื่องอะไร ที่มีนักเต้นระบำ แล้วเต้นแบบนี้... และนักร้อง ใส่ชุดขนสัตว์
I love a good chorus line.อย่าไปว่าเขาน่ะเธอ อย่างน้อยก็มีคนดูแหละ
Kicking like a chorus line tonight.เธอเตะฉันเหมือนเป็นวงดนตรีเลยละ
Who knew chorus could be so political?ใครจะรู้ว่าการร้องประสานเสียง\เพื่อเป็นนักการเมืองได้
Will yet swell the chorus of the union when again touched..."จะเปร่งประสานเสียงเพิ่ม ให้กับสหภาพ" "เมื่อได้รับแรงสัมผัสอีกครั้ง..." "เมื่อได้รับแรงสัมผัสอีกครั้ง...
Listen, Sunshine, we need chorus members;เราต้องการคอรัสเพิ่ม
Know that a chorus of thousands shall rise up in its place,รู้มั้ยว่าพร้อมจะมีเสียงอีกกว่าพันลุกฮือขึ้นมาบนที่แห่งนี้
After the President finishes the chorus and the eulogy...หลังจาก ประธานาธิบดีเสร็จงาน จะไปยังที่ปลอดภัย
But I don`t expect you to understand that because you`re a chorus girl.ฉันว่านายไม่เข้าใจหรอก เพราะนายเป็นแค่สาวนักร้อง

chorus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
早课[zǎo kè, ㄗㄠˇ ㄎㄜˋ, 早课 / 早課] matins; morning service (in Catholic church); morning chorus (of birds)
合唱[hé chàng, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, 合唱] chorus; to chorus
合唱团[hé chàng tuán, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ, 合唱团 / 合唱團] chorus
黄麻[huáng má, ㄏㄨㄤˊ ㄇㄚˊ, 黄麻 / 黃麻] jute (Corchorus capsularis Linn.); plant fiber used for rope or sacks

chorus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーラスガール[, ko-rasuga-ru] (n) chorus girl
ジャズコーラス[, jazuko-rasu] (n) jazz chorus
五重唱[ごじゅうしょう, gojuushou] (n) vocal quintet; five-part chorus
口を揃えて[くちをそろえて, kuchiwosoroete] (exp) (to complain) unanimously; in chorus
合唱団[がっしょうだん, gasshoudan] (n) chorus group; choir; (P)
合唱曲[がっしょうきょく, gasshoukyoku] (n) a chorus
コーラス[, ko-rasu] (n) chorus; (P)
シュプレヒコール(P);シュプレッヒコール[, shupurehiko-ru (P); shupurehhiko-ru] (n) speaking in chorus, unison (ger
二部合唱[にぶがっしょう, nibugasshou] (n) two-part chorus; vocal duet
合唱[がっしょう, gasshou] (n,vs,adj-no) chorus; singing in a chorus; (P)
合唱隊[がっしょうたい, gasshoutai] (n) chorus; choir
折り返し(P);折返し[おりかえし, orikaeshi] (adv) (1) by return; (call or write back) without delay; (n,adj-no) (2) lapel; cuffs; flap; (3) chorus; refrain; (4) repetition; (5) aliasing (in imaging); (6) shuttle service; (7) {comp} back-to-back; BTB; (8) wrapping (text on computer screen); wrap; (P)

chorus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุบท[n.] (anubot) EN: chorus FR:
บทลูกคู่[n. exp.] (bot lūkkhū) EN: chorus FR:
กล่าวพร้อมกัน[v. exp.] (klāo phrøm ) EN: speak in chorus FR: parler en choeur
ลูกบท[n.] (lūkbot) EN: chorus song FR:
ลูกคู่[n.] (lūkkhū) EN: chorus ; choir ; ensemble FR: choeur [m] ; ensemble [m]
นางระบำ[n. exp.] (nāng rabam) EN: ballet dancer ; ballerina ; dancing girl ; chorus girl FR: danseuse [f] ; ballerine [f]
กระเจา[n.] (krajao) EN: Corchorus FR: Corchorus
กระจาว[n.] (krajāo) EN: Corchorus FR: Corchorus
กระเจานา[n. exp.] (krajao nā) EN: Corchorus aestuans FR: Corchorus aestuans

chorus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Revue {f}revue; chorus line
Revuetänzerin {f}chorus girl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chorus
Back to top