ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contributor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contributor*, -contributor-

contributor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contributor (n.) ผู้บริจาค Syn. donor, giver
contributory (adj.) เกี่ยวกับการบริจาค Syn. contributing
English-Thai: HOPE Dictionary
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ,ซึ่งมีส่วน,ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้บริจาค,สิ่งที่มีส่วน,ผู้มีส่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
contributory(adj) ที่มีส่วนช่วย,ที่อุดหนุน,ที่สนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contributoryการมีส่วนร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contributoryเหตุเสริม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we are still, by far, the worst contributor to the problem.แต่จนถึงขณะนี้ พวกเรายังคง เป็นพวกที่แย่ที่สุดในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
A significant contributor to our sense of empathy is the way we personally experience pain.สิ่งสำคัญที่ช่วย ให้เรามีอารมณ์ร่วมกับผู้อื่น คือประสบการณ์เจ็บปวด ที่เราเคยเจอมา
As you know, I'm a big contributor to the good senator's campaign.คุณก็รู้ผมเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของคุณ ในงานเปิดตัววุฒิสภาที่ดีที่นี้
Anyway, isn't Milland aerospace the largest contributor to your charity group?นอกจากนั้นก็บริษัทมิลแลนด์ไม่ใช่หรือ ที่บริจาคเงินมากที่สุด ให้มูลนิธิการกุศลของคุณน่ะ
Miss Fuentes found out Jim had a big campaign contributor with the kind of funds that grass roots can't provide.คุณฟูลเทส คงพบว่า จิม มี ผลงานใน นโบายหาเสียงที่ใหญ่มาก ชนิดที่ เงินจาก คนทั่วๆ ไปคงไม่สามารถทำให้ได้
All you needed was the extra financing to get there but you stubbornly refused to deal with any large contributor so I did it for you.ที่คุณต้องการ แค่ ผู้ลงทุนสำหรับ การทำให้ถึงจุดหมาย แต่ว่าคุณกลับทำลาย ข้อตกลงอันนั้น ที่เป็นผลงาน ใหญ่ที่ฉันเตรียมไว้ให้คุณ
Big contributor to a lot of campaigns.ผู้ช่วยรายใหญ่ให้กับหลายแคมเปญจ์
But we are still by all odds the largest contributor.แต่ในทุกทางเราก็ยังคงเป็นประเทศที่มีส่วนมากที่สุด
Seems contributory, is all I'm suggesting.He/she seems logical, and only what is suggesting. It is true.
Honey, he's my largest campaign contributor.และเมื่อผมชนะ... นาธาน?
I just ran the sample from under our victim's nails. I got "multiple contributors."ฉันเพิ่งตรวจตัวอย่างที่ได้จากเล็บ แล้วได้ผลว่ามันมีหลายที่มา
I see two peaks throughout the loci that are similar in height so that should be our major contributor.มีอยู่สองตัวอย่างที่กราฟขึ้นสูงเหมือนกัน อาจจะเป็นของคนที่เราต้องการ

contributor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, 捐款者] donor; benefactor; contributor (to charity)
贡献者[gòng xiàn zhě, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 贡献者 / 貢獻者] contributor; benefactor
捐赠者[juān zèng zhě, ㄐㄩㄢ ㄗㄥˋ ㄓㄜˇ, 捐赠者 / 捐贈者] donor; contributor

contributor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄稿者[きこうしゃ, kikousha] (n) contributor (of articles)
投稿者[とうこうしゃ, toukousha] (n) contributor (of written material)
献納者[けんのうしゃ, kennousha] (n) donor; contributor
出金者[しゅっきんしゃ, shukkinsha] (n) contributor; investor; financier
投書家[とうしょか, toushoka] (n) (literary) contributor; a correspondent

contributor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักเขียนอิสระ[n. exp.] (nak khīen i) EN: freelance writer ; contributor FR:
ผู้ให้[n. exp.] (phū hai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor FR: donateur [m]
รายนามผู้บริจาค[n. exp.] (rāi nām phū) EN: contributors ; donors FR: donateurs [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contributor
Back to top