ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

separated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *separated*, -separated-

separated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
separated (adv.) แยกจาก Syn. disconnected, disassociated
separated (adj.) แตกต่างชัดเจน See also: แยกกันชัดเจน Syn. detached Ops. unified, connected
separated (adj.) ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วน Ops. joint
separated (adj.) ซึ่งแยกจากกัน Ops. joint
separated (adj.) เป็นตอนๆ See also: เป็นส่วนๆ, เฉพาะส่วน, ประกอบด้วยหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน Syn. fractional, partial Ops. whole, united
separated (adj.) ซึ่งแพร่กระจาย Syn. extended
separated (adj.) ที่ไม่ติดกับส่วนอื่น See also: ที่ไม่ติดกับส่วนที่ใหญ่กว่า Syn. distinct, detached Ops. joined, connected
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บูรณาการรวมหน่วย (n.) grouping separated units together See also: integration
พลัด (v.) be separated (from) See also: be parted (from), be/get lost Syn. หลง, พลัดหลง
พลัดพราก (v.) be separated from See also: be parted from Syn. พลัด, จาก
พลัดหลง (v.) be separated (from) See also: be parted (from), be/get lost Syn. หลง
แตกฝูง (v.) be separated from the herd See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one´s group Syn. แตกพวก, แตกเหล่า, แตกพวกแตกคณะ
แตกพวก (v.) be separated from the herd See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one´s group Syn. แตกเหล่า, แตกพวกแตกคณะ
แตกพวกแตกคณะ (v.) be separated from the herd See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one´s group Syn. แตกพวก, แตกเหล่า
แตกเหล่า (v.) be separated from the herd See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one´s group Syn. แตกพวก, แตกพวกแตกคณะ
ขาดกัน (v.) be separated Syn. เลิกรา, จบกัน, จบสิ้นกัน, เลิกกัน
จบสิ้นกัน (v.) be separated Syn. เลิกรา, จบกัน, เลิกกัน
จากกัน (v.) be separated See also: part from, break up with, diverge from, be estranged with, divide from Syn. แยกกัน, ลาจาก, ไปจากกัน, พลัดพรากกัน, พรากกัน
พรากกัน (v.) be separated See also: part from, break up with, diverge from, be estranged with, divide from Syn. แยกกัน, ลาจาก, ไปจากกัน, พลัดพรากกัน
พรากจากกัน (v.) be separated See also: be scattered, be parted, be sundered, be apart, be divided, be dissociated Syn. พลัดพราก
พลัดพรากกัน (v.) be separated See also: part from, break up with, diverge from, be estranged with, divide from Syn. แยกกัน, ลาจาก, ไปจากกัน, พรากกัน
วิปะโยค (v.) be separated See also: disperse, sever Syn. พลัดพราก, กระจัดกระจาย, จากกัน, แยก
วิปโยค (v.) be separated See also: disperse, sever Syn. พลัดพราก, กระจัดกระจาย, จากกัน, แยก, วิปะโยค
เลิกรา (v.) be separated Syn. จบกัน, จบสิ้นกัน, เลิกกัน
แตกฉานซ่านเซ็น (v.) be separated See also: be scattered, be dispersed Syn. แตกฉาน, กระจัดกระจาย Ops. รวมกลุ่ม
ไปจากกัน (v.) be separated See also: part from, break up with, diverge from, be estranged with, divide from Syn. แยกกัน, ลาจาก, พลัดพรากกัน, พรากกัน

separated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相隔[xiāng gé, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ, 相隔] separated by (distance or time etc)
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 睽] separated; stare

separated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river)
孤絶[こぜつ, kozetsu] (vs) to become isolated; to become separated
孤雁[こがん, kogan] (n) solitary wild goose (i.e. separated from its flock, esp. flying)
離れる[はなれる, hanareru] (v1,vi) to be separated from; to leave; to go away; to be a long way off; (P)
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble
散り散り[ちりぢり, chiridiri] (adj-na,n) scattered; separated; dispersed
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way)

separated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำราศ[v.] (bamrāt) EN: forgo ; go without ; be separated from ; be away for a long time FR:
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranākān r) EN: grouping separated units together ; integration FR:
เอกเทศ[n.] (ēkkathēt) EN: separated part FR:
ห่าง[adj.] (hāng) EN: distant ; remote ; far from ; far away ; far apart ; separated FR: distant ; éloigné ; espacé
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จบสิ้นกัน[v. exp.] (jopsin kan) EN: be separated FR:
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed ; break ; be broken FR:
ขาดกัน[v. exp.] (khāt kan) EN: be separated ; separate FR:
เลิกรา[v.] (loēkrā) EN: fall off ; be separated FR: se détacher
แม่งม้าง[v.] (maēngmāng) EN: be separated FR:
นิราศร้าง[v. exp.] (nirāt rāng) EN: be separated from FR:
พลัด[v.] (phlat) EN: be separated (from) ; be parted (from) ; be lost ; get lost ; become lost FR: se désunir ; se séparer
พลัดพราก[v.] (phlatphrāk) EN: be separated from ; be parted from FR: être séparé ; être éloigné
พรากจากกัน[v. exp.] (phrāk jāk k) EN: be separated FR:
พรากกัน[v. exp.] (phrāk kan) EN: be separated FR:
ปราศ[v.] (prāt) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from FR: être dépourvu de ; être privé de
ปราศจาก[v.] (prātsajāk) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from FR: être dépourvu de ; être privé de
เริด[adj.] (roēt) EN: parted ; separated (from) FR:
เริดร้าง[adj.] (roēt rāng) EN: parted ; separated (from) ; foresaken (by) FR:
แตก[v.] (taēk) EN: be separated ; separate FR:
แตกฉานซ่านเซ็น[v.] (taēkchānsān) EN: be dispersed ; be separated ; be scattered FR:
แตกฝูง[v.] (taēkfūng) EN: go off alone ; separate from the herd ; be separated from the herd FR: faire cavalier seul ; faire bande à part
แตกเหล่า[v. exp.] (taēk lao) EN: be separated from the herd FR:
แตกพวก[v. exp.] (taēk phūak) EN: break off from one's group ; be separated from the herd FR:
แตกพวกแตกคณะ[v. exp.] (taēk phūak ) EN: be separated from the herd FR:
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; break up ; separate ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited FR: se diviser; se désunir ; éclater ; se fissurer ; se fractionner
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer
หย่ากันแล้ว[adj.] (yā kan laēo) EN: separated FR: divorcé ; séparé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า separated
Back to top