ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cleft

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cleft*, -cleft-

cleft ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cleft (n.) รอยแยก See also: ร่อง, รอยแตก Syn. clack, crevice
cleft palate (n.) เพดานปากโหว่
English-Thai: HOPE Dictionary
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
cleft palaten. เพดานปากแหว่งหรือโหว่แต่กำเนิด
English-Thai: Nontri Dictionary
cleft(vt) pt และ pp ของ cleave
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cleftรอยแยก, ร่อง, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft palate impressionรอยพิมพ์เพดานโหว่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cleftเพดานแหว่งโหว่ [การแพทย์]
Cleft palateเพดานโหว่ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"experimental treatments for cleft palates.""การทดลองรักษาเพดานโหว่"
That little boy, the village boy with the cleft palate.That little boy, the village boy with the cleft palate.
♪ Rock of Ages cleft for meอุปสรรคที่ผ่านมาในชีวิตของฉัน
I found a cleft fracture of the styloid process.ผมพบรอยแตกของกระดูกรูปร่างเรียวยาว
This explains the cleft fracture on the victim's styloid process.นี่อธิบายถึงรอยแตกบนกระดูกรูปร่างเรียวยาว
He saw one of the world's most venomous fish and was taking a look at it from above the surface of the water, when someone forcibly pushed his head down into the tank, causing a cleft fracture of the styloid process.เขาเห็นปลาที่มีพิษมากที่สุดในโลก และได้ก้มมองดู เหนือผิวน้ำ
There are two sets of parallel cleft wounds to the parietal and temporal bones, consistent with an attack with some kind of blade.มีบาดแผลตรงแยก เพดานปากอยู่ 2 จุด ตรงผนังหุ้มกะโหลก และกระดูกขมับ เหมือนจะโดนทำร้าย ด้วยอาวุธคล้ายๆ มีด
Ohh, and so much cuter than those children with the cleft palates that you were going to pick.โอ้ และมัันน่ารักกว่าพวกเด็กเหล่านั้น ที่มีแก้มแหว่งที่ เธอกำลังเลือก
I do charity work like I fix a cleft lip or a child's deformity.ต้องอย่างนั้น 'วินตัน เชอร์ชิล'
Rich is also board-certified in pediatrics, and, once a month, he flies down to volunteer in the rain forest, fixing children's cleft palates and teaching them acoustic guitar.ริชยังมีวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ในเดือนละครั้ง เขาจะบินลงไปยังเขตป่าฝน เพื่อช่วยเหลือเด็ก ที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่
Oh, there's a benefit show at the Forefront Theater in Riverside for starving children with cleft palates.โรงละครฟอร์ฟรอนท์ ที่ริเวอร์ไซด์จัดโชว์ การกุศลเพื่อช่วยเด็กผู้หิวโหย
Well, it's starving children with cleft palates, Britta.นี่เด็กผู้หิวโหย ที่เป็นโรคปากแหว่งฯนะ

cleft ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颚裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 颚裂 / 顎裂] cleft palate (birth defect)
腭裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 腭裂 / 齶裂] cleft palate

cleft ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger
兎口[すぐち, suguchi] (n) (obsc) harelip; cleft lip
兎欠;兎唇;兎脣(oK);兎口;欠唇;三つ口[いぐち(兎欠;兎唇;兎脣;欠唇);としん(兎唇;兎脣);みつくち(兎唇;兎口;三つ口);とけつ(兎欠), iguchi ( usagi ketsu ; mitsukuchi ; usagi shin ; ketsu kuchibiru ); toshin ( mitsuk] (n) (sens) harelip; cleft lip
割り接ぎ;割りつぎ[わりつぎ, waritsugi] (n) cleft grafting; crown grafting
口唇裂[こうしんれつ, koushinretsu] (n) (sens) harelip; cleft lip
口蓋裂[こうがいれつ, kougairetsu] (n) cleft palate
枝接ぎ[えだつぎ, edatsugi] (n) cleft grafting
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P)
陰裂[いんれつ, inretsu] (n) pudendal cleft; rima pudendi

cleft ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปากแหว่ง[n. exp.] (pāk waeng) EN: harelip ; cleft palate ; cleft lip FR: bec-de-lièvre [m]
เพดานปากแหว่ง[n. exp.] (phēdān pāk ) EN: cleft palate FR:
เพดานโหว่[n. exp.] (phēdān wō) EN: cleft palate FR: palais fendu [m]
รอยร้าว[n.] (røirāo) EN: crack ; rift ; cleft ; cleavage FR: fente [f] ; fêlure [f]

cleft ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zerklüftet {adj} | zerklüfteter | am zerklüftetstencleft | more cleft | most cleft

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cleft
Back to top