ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

capable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *capable*, -capable-

capable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
capable (adj.) ที่ทำได้ดี Syn. skilled, competent, having, ability
capable (adj.) ที่สามารถทำได้
capableness (n.) ความมีประสิทธิภาพ See also: ความสามารถในการทำงานที่ใช้เวลา, พลังงานหรือเงินน้อยแต่มีประสิทธิภาพมาก Syn. capability, competence
English-Thai: HOPE Dictionary
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ,มีฝีมือ,มีสติปัญญา,มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
English-Thai: Nontri Dictionary
capable(adj) สามารถ,มีฝีมือ,มีประสิทธิภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capable fault; active faultรอยเลื่อนมีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือกาว (n.) very capable goal keeper See also: super safe goal keeper (in football game)
คนเสมือนไร้ความสามารถ (n.) quasi-incapable See also: incompetent person
มือไม่ถึง (v.) be incapable See also: be not skilled enough, be inadequate, be unqulified
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a capable child in many ways.เธอมันเก่งสารพัดนี่นา
Would you have believed her capable of suicide?คุณเชื่อมั้ยว่าหล่อนจะฆ่าตัวตาย
Man is evil, capable of nothing but destruction!มนุษย์ล้วนชั่วช้า ไม่มีนํ้ายาอะไรนอกจากทําลายล้าง
I knew a man capable of quite diverse refinements of the sortฉันรู้เหมาะแก่ diverse refinements ทีเดียว ของการจัดเรียง
Those I considered the most capable were fed appropriatelyเหล่านั้นที่ฉันที่ซึ่งได้รับการพิจารณา most capable ... ...ให้อาหารเหมาะสม
Artie is not capable of adding 10 stories to a building that doesn't have them.เขาเพิ่มตึกได้เป็น 10 ชั้นไม่ได้แน่
Curnow is a capable man.นาวเป็นคนที่มีความสามารถ
Do you feel capable of resuming all of your duties?คุณรู้สึกมีความสามารถในการ กลับมาทำงาน ทั้งหมดของการปฏิบัติหน้าที่ ของคุณหรือไม่
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์
If the crew was killed, he was capable of carrying out the mission on his own initiative.เขามีความสามารถในการ ดำเนินการ ภารกิจในความคิดริเริ่มของเขา เอง เขาจะ
Don't you think I'm capable of determining my own time to go to the bathroom?คิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่า ปวดฉี่ตอนไหน?
Are not capable of love, is what you mean.นี่จะบอกว่า ท่านรักใครไม่เป็นอย่างนั้นหรือ?

capable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 所能] according to one's capabilities; what sb is capable of
干将[gàn jiàng, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄤˋ, 干将 / 幹將] capable person
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
[nài, ㄋㄞˋ, 耐] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant
能人[néng rén, ㄋㄥˊ ㄖㄣˊ, 能人] capable person
能诗善文[néng shī shàn wén, ㄋㄥˊ ㄕ ㄕㄢˋ ㄨㄣˊ, 能诗善文 / 能詩善文] highly literate; lit. capable at poetry, proficient at prose
征马[zhēng mǎ, ㄓㄥ ㄇㄚˇ, 征马 / 征馬] horse capable of long expedition; army horse
精明强干[jīng míng qiáng gàn, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄤˊ ㄍㄢˋ, 精明强干 / 精明強幹] intelligent and capable (成语 saw)
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, 力不从心 / 力不從心] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak
可磁化体[kě cí huà tǐ, ㄎㄜˇ ㄘˊ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˇ, 可磁化体 / 可磁化體] magnetic medium; material capable of being magnetized
茂亲[mào qīn, ㄇㄠˋ ㄑㄧㄣ, 茂亲 / 茂親] one's capable and virtuous relatives
干才[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, 干才 / 幹才] ability; capable
干材[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, 干材 / 幹材] ability; capable
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, 得力] able; capable; competent; efficient
能力[néng lì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 能力] capability; capable; able; ability
有才干[yǒu cái gàn, ㄧㄡˇ ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, 有才干 / 有才幹] capable
能干[néng gàn, ㄋㄥˊ ㄍㄢˋ, 能干 / 能幹] capable; competent
精干[jīng gàn, ㄐㄧㄥ ㄍㄢˋ, 精干] crack (troops); special (forces); highly capable
不行[bù xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, 不行] won't do; be out of the question; be no good; not work; not be capable
无能[wú néng, ˊ ㄋㄥˊ, 无能 / 無能] inability; incapable; powerless
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精炼 / 精煉] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 利害] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce
[gàn, ㄍㄢˋ, 干 / 幹] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang)
不干[bù gàn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˋ, 不干] unwilling to do sth; incapable of sth; to quit

capable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
し兼ねない;仕兼ねない[しかねない, shikanenai] (adj-i) (uk) (See 仕兼ねる) capable of anything; liable to do
ナヌカザメ属[ナヌカザメぞく, nanukazame zoku] (n) Cephaloscyllium (genus of catshark known as swellsharks in the family Scyliorhinidae capable of inflating their body)
兼ねない[かねない, kanenai] (suf,exp) (See 兼ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to
変幻自在[へんげんじざい, hengenjizai] (adj-na,n,adj-no) phantasmagoric; capable of ever-changing appearance
実行可能[じっこうかのう, jikkoukanou] (n,adj-na) executable (e.g. executable file); capable of putting into practice
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom)
発情[はつじょう, hatsujou] (n,vs) sexual excitement; capable of breeding; having the urge to breed
羽斑蚊;翅斑蚊[はまだらか;ハマダラカ, hamadaraka ; hamadaraka] (n) (uk) anopheles mosquito (any mosquito of genus Anopheles, capable of carrying malaria)
自浄能力[じじょうのうりょく, jijounouryoku] (n) self-cleansing power; being capable of purifying oneself
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam
食中毒菌[しょくちゅうどくきん, shokuchuudokukin] (n) bacteria capable of causing food poisoning
鶏鳴狗盗[けいめいくとう, keimeikutou] (n) person who resorts to petty tricks; a person of small caliber who is only capable of petty tricks
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things)
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality

capable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้[v. (aux.)] (dāi [= dai]) EN: can ; be able to ; be capable of FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir ; produire
ได้[adj.] (dāi [= dai]) EN: able to FR: capable de
ด้าย[v.] (dāi) EN: can ; be able to ; be capable of FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
จุ[v.] (ju) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de ; accueillir
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
แข็งงาน[adj.] (khaeng ngān) EN: capable ; competent FR:
คนที่มีความสามารถ[n. exp.] (khon thī mī) EN: able person ; capable person ; man of large calibre ; man of large capability FR:
ไม่สามารถ[adj.] (mai sāmāt) EN: unable ; not capable ; incapable ; powerless FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.) ; pas fichu de (fam.) ; pas foutu de (fam.) ; infoutu de (fam.)
มือกาว[n.] (meūkāo) EN: very capable goal keeper ; super safe goal keeper FR:
มีฝีมือ[adj.] (mī fīmeū) EN: skilled ; capable ; proficient ; adept (at) ; skillful FR: adroit ; doué
มีความสามารถ[adj.] (mī khwām sā) EN: capable FR: capable
เป็น[v.] (pen) EN: can ; be able to ; be capable of ; know how to FR: pouvoir ; être capable (de) ; être apte (à) ; savoir
เปง[v.] (peng) EN: can ; be able to ; be capable of ; know how to FR: pouvoir ; être capable (de) ; être apte (à)
ศักย-[pref.] (sakkaya-) EN: latent ; potential ; capable ; possible FR: potentiel ; latent
สมรรถ[adj.] (samat) EN: able ; capable ; efficient FR: efficace ; performant
สามารถ[v.] (sāmāt) EN: be able to ; can ; have the ability ; be capable of/to ; know how to FR: pouvoir ; être capable de ; avoir la capacité de ; être à même de ; être en mesure de
สามารถ[adj.] (sāmāt) EN: able ; capable ; skilful ; efficient FR: capable ; apte ; compétent
สามารถได้ (สามารถ...ได้)[v. exp.] (sāmāt … dāi) EN: FR: être capable de … (+ v.)
ทำได้[v. exp.] (tham dāi) EN: be able to ; be capable of ; know how to FR: pouvoir ; être capable de
ไหว[adj.] (wai) EN: capable (of) ; able (to) FR: capable (de)
อัมพาต[adj.] (ammaphāt) EN: crippled ; incapable of movement FR:
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible ; can't read ; can't make out ; be unable to read ; not to understand FR: être illisible ; être incapable de lire
บินไม่ได้[adj.] (bin mai dāi) EN: FR: incapable de voler
ชักหน้าไม่ถึงหลัง[v. (loc.)] (chaknāmaith) EN: be unable to make ends meet ; cannot make ends meet ; be unable to live within one's means FR: être incapable de joindre les deux bouts
ขาดความสามารถ[adj.] (khāt khwāms) EN: incompetent ; lacking in ability ; incapable FR:
คิดอะไรไม่ออก[v. exp.] (khit arai m) EN: FR: être incapable de réfléchir
คิดตามไม่ทัน[v. exp.] (khit tām ma) EN: cannot follow ; be unable to follow FR: être incapable de suivre
กินไม่ได้ (กิน...ไม่ได้)[v. exp.] (kin mai dāi) EN: be unable to eat ; not be able to eat FR: être incapable de manger
ไม่ได้ (...ไม่ได้)[adj.] (... mai dāi) EN: in- (pref.) ; unable to … FR: in- (préf.) ; incapable de …
ไม่มีความสามารถ[adj.] (mai mī khwā) EN: incapable ; incompetent FR: incapable ; incompétent
ไม่ออก (...ไม่ออก)[v. exp.] (... mai øk) EN: be unable to ... FR: être incapable de ...
ไม่เป็น[v. exp.] (mai pen ) EN: don't know how ; can't FR: ne pas pouvoir ; être incapable de ; être dans l'impossibilité de
ไม่สามารถได้ (ไม่สามารถ...ได้)[v. exp.] (mai sāmāt …) EN: be unable to … FR: être incapable de …
ไม่สามารถทำได้[v. exp.] (mai sāmāt t) EN: FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūa) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inappropriate ; inadvisable ; inapt FR: inapte ; incapable
ไม่ทัน[v.] (maithan) EN: unable to catch ; incapable of catching FR:
ไม่ไหว[adj.] (mai wai) EN: unable ; cannot FR: incapable de ; pas fichu de (fam.)
มือไม่ถึง[adj.] (meūmaitheun) EN: incapable FR:
นิ่งอึ้งพูดอะไรไม่ออก[xp] (ning eung p) EN: FR: être incapable de rien dire
นกที่บินไม่ได้[n. exp.] (nok thī bin) EN: FR: oiseau incapable de voler [m]

capable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausbaufähig {adj} | ausbaufähiger | am ausbaufähigstencapable of development | more capable of development | most capable of development
fähig {adj} | fähiger | am fähigsten | fähig sein, etw. zu tun | zu allem fähig seincapable | more capable | most capable | to be capable of doing sth. | to be capable of anything
erbfähig {adj}capable to inherit
erweiterungsfähig {adj}capable of being extended
flugtauglich {adj}capable of flying
imstande {adv}capable of
Tauglichkeit {f}capableness
handlungsunfähig {adj}unable to act; incapable of acting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า capable
Back to top