ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

goods

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *goods*, -goods-

goods ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
goods (n.) สินค้า See also: สิ่งของ Syn. merchandise, materials, ware
goods train (n.) รถไฟบรรทุกสินค้า
English-Thai: HOPE Dictionary
goods(กูดซฺ) n. สินค้า
English-Thai: Nontri Dictionary
goods(n) สินค้า,ข้าวของเครื่องใช้,ทรัพย์สิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
goodsของ, สินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goodsสินค้า [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระซับ (n.) an officer who takes care of goods in the cargo ship See also: person in charge of cargo hold Syn. กระซับปากเรือ
กระซับปากเรือ (n.) an officer who takes care of goods in the cargo ship See also: person in charge of cargo hold
คลังสินค้าทัณฑ์บน (n.) a godown to keep imported goods which do not pay tax yet
ร้านแบกะดิน (n.) selling with goods spread out on the ground See also: goods/ware spread out on the sidewalk
แบกะดิน (n.) selling with goods spread out on the ground See also: goods/ware spread out on the sidewalk Syn. ร้านแบกะดิน
ของซื้อของขาย (n.) goods See also: merchandise, wares Syn. ผลิตภัณฑ์
สินค้า (n.) goods See also: merchandise, wares Syn. ของซื้อของขาย, ผลิตภัณฑ์
สินค้า (n.) goods See also: merchandise, commodity, stock, stuff, cargo
คนส่งของ (n.) goods deliver
คนส่งของ (n.) goods deliver
คนส่งสินค้า (n.) goods deliver Syn. คนส่งของ
คนส่งสินค้า (n.) goods deliver Syn. คนส่งของ
ขนถ่ายสินค้า (v.) transfer goods See also: ship goods Syn. ขนย้ายสินค้า, ขนสินค้า, ถ่ายสินค้า
ขนย้ายสินค้า (v.) transfer goods See also: ship goods Syn. ขนสินค้า, ถ่ายสินค้า
ขนส่งสินค้า (v.) transport goods
ขนสินค้า (v.) transfer goods See also: ship goods Syn. ขนย้ายสินค้า, ถ่ายสินค้า
ของต่างประเทศ (n.) imported goods See also: foreign goods
ของนอก (n.) imported goods See also: foreign goods Syn. ของต่างประเทศ
ของผิดกฎหมาย (n.) contraband goods See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods Ops. ของถูกกฎหมาย
ของผิดกฎหมาย (n.) smuggled goods Ops. ของถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน
The undisturbed chamber and the grave goods found in the area give us reason to date this find as we have.และแชมเบอร์ที่ไม่ได้ถูกรบกวนกับ หลุมศพยังอยู่ในสภาพดี.. ...ในสถานที่ที่ให้เรา... ...มีเหตุผลในการคันหาจนถึงปัจจุบัน.
Come back with the goods on Dante, starting with his real name, and I'll get you a knighthood for literature.กลับมาพร้อมกับสินค้าที่เกี่ยวกับ Dante เริ่มต้นด้วยชื่อจริงของเขา และฉันจะรับคุณอัศวินวรรณกรรม
Boy, and she had the goods on me too. She knew all my little peccadillos.เธอมีสิ่งดีให้ ชั้นเธอรู้จักฉันทุกแง่มุม
Once the goods arrive Sam will resell themเมื่อของมาถึง หานเซินจะขายให้พวกเขา
Where the goods will be delivered is still unknownสถานที่ส่งมอบของยังไม่แน่ชัด
Tell Keung to check the goods And make sure no one is aroundให้เช็คของให้เรียบร้อย ดูให้แน่ใจว่าไม่มีตำรวจ
Cast all the goods into the sea. Nowโยนของทั้งหมดลงทะเลเดี๋ยวนี้
Keung. Cast all the goods into the seaเคียง โยนของทั้งหมดลงทะเล
We got the goods when they killed the cop todayตอนที่ฆ่าตำรวจคนนั้น ฉันไปรับของแล้ว
They are loading the goods at 4Pพวกเขากำลังขนยาที่ 4P
They produce services and goods that are of value to all of us that make our lives better and that's a good thing.บริษัทที่ผลิตบริการและสินค้า ที่มีคุณค่าแก่พวกเราทุกคน ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น

goods ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报税[bào shuì, ㄅㄠˋ ㄕㄨㄟˋ, 报税 / 報稅] to declare dutiable goods (at customs); to make a tax declaration
伤耗[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, 伤耗 / 傷耗] damage (e.g. to goods in transit)
出口货[chū kǒu huò, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄏㄨㄛˋ, 出口货 / 出口貨] exports; goods for export
未发货[wèi fā huò, ㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄏㄨㄛˋ, 未发货 / 未發貨] goods not yet dispatched
热门货[rè mén huò, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, 热门货 / 熱門貨] goods in great demand
物资[wù zī, ˋ ㄗ, 物资 / 物資] goods and materials
货运列车[huò yùn liè chē, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, 货运列车 / 貨運列車] goods train; freight train
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction
散装[sǎn zhuāng, ㄙㄢˇ ㄓㄨㄤ, 散装 / 散裝] loose goods; goods sold by bulk
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, 两讫 / 兩訖] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ, 统货 / 統貨] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced
洋货[yáng huò, ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 洋货 / 洋貨] western goods; imported goods (in former times)
物品[wù pǐn, ˋ ㄆㄧㄣˇ, 物品] articles; goods; materials
用品[yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, 用品] articles for use; products; goods
赃款[zāng kuǎn, ㄗㄤ ㄎㄨㄢˇ, 赃款 / 贓款] booty; stolen goods
随葬品[suí zàng pǐn, ㄙㄨㄟˊ ㄗㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, 随葬品 / 隨葬品] burial goods; burial gifts
拳头产品[quán tou chǎn pǐn, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 拳头产品 / 拳頭產品] competitive product; superior goods; with real punch
消费品[xiāo fèi pǐn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 消费品 / 消費品] consumer goods
生活质料[shēng huó zhì liào, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄓˋ ㄌㄧㄠˋ, 生活质料 / 生活質料] consumer goods
禁品[jìn pǐn, ㄐㄧㄣˋ ㄆㄧㄣˇ, 禁品] contraband goods
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿冒品] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods
通货[tōng huò, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, 通货 / 通貨] currency; exchange of goods
运销[yùn xiāo, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄠ, 运销 / 運銷] distribution; transport and sale (of goods)
耐用品[nài yòng pǐn, ㄋㄞˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, 耐用品] durable goods
出口商品[chū kǒu shāng pǐn, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ, 出口商品] export product; export goods
冒牌货[mào pái huò, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, 冒牌货 / 冒牌貨] fake goods; imitation; forgery
成品[chéng pǐn, ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, 成品] finished goods; a finished product
货运[huò yùn, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ, 货运 / 貨運] freight transport; cargo; transported goods
期货[qī huò, ㄑㄧ ㄏㄨㄛˋ, 期货 / 期貨] futures (on goods)
一次性[yī cì xìng, ㄧ ㄘˋ ㄒㄧㄥˋ, 一次性] one-off (offer); one-time; single-use; disposable (goods)
产品[chǎn pǐn, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 产品 / 產品] goods; merchandise; product
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 货 / 貨] goods; money; commodity
货物[huò wù, ㄏㄨㄛˋ ˋ, 货物 / 貨物] goods; commodity; merchandise
二水货[èr shuǐ huò, ㄦˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, 二水货 / 二水貨] used goods; second hand goods
交货[jiāo huò, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ, 交货 / 交貨] to deliver goods
供货[gōng huò, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, 供货 / 供貨] to supply goods
便宜货[pián yi huò, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙ ㄏㄨㄛˋ, 便宜货 / 便宜貨] a bargain; cheap goods
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, 倒海翻江] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
杂货[zá huò, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ, 杂货 / 雜貨] groceries; miscellaneous goods

goods ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer
コミュニケーショングッズ[, komyunike-shonguzzu] (n) communications goods
サービス(P);サーヴィス[, sa-bisu (P); sa-visu] (n,vs,adj-no) (1) service; support system; (2) goods or services without charge; (P)
システム商品[システムしょうひん, shisutemu shouhin] (n) system goods
ばら荷[ばらに, barani] (n) bulk goods
バルク品[バルクひん, baruku hin] (n) {comp} bulk goods
ファンシーグッズ[, fanshi-guzzu] (n) fancy goods
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods)
一級品[いっきゅうひん, ikkyuuhin] (n) first-class goods
上荷船[うわにぶね, uwanibune] (n) (See 瀬取り船) small boat used for unloading goods from a large anchored boat (Edo period); lighter
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases)
仕入れ高;仕入高[しいれだか, shiiredaka] (n) quantity or value of goods laid in
仕掛品;仕掛り品;仕掛かり品;仕掛け品[しかけひん(仕掛品;仕掛け品);しかかりひん(仕掛品;仕掛り品;仕掛かり品), shikakehin ( shikake hin ; shikake hin ); shikakarihin ( shikake hin ; shikakari hi] (n) work in progress; WIP; goods in process
俵物[たわらもの;ひょうもつ, tawaramono ; hyoumotsu] (n) goods in straw bags
倉出し;蔵出し[くらだし, kuradashi] (n,vs) releasing stored goods; delivery (of goods from a storehouse)
倉荷[くらに, kurani] (n) warehouse goods
公共財[こうきょうざい, koukyouzai] (n) (See 集合財) public goods (i.e. goods or services such as lighthouses, military installations, etc., which are provided by government)
加工品[かこうひん, kakouhin] (n) processed goods; finished goods
半加工品[はんかこうひん, hankakouhin] (n) semiprocessed goods
半製品[はんせいひん, hanseihin] (n) semiprocessed goods
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
古物[こぶつ;ふるもの, kobutsu ; furumono] (n,adj-no) antique; old article; secondhand goods
古道具[こどうぐ;ふるどうぐ, kodougu ; furudougu] (n) old furniture; curios; secondhand goods
呉服物[ごふくもの, gofukumono] (n) piece; dry-goods; piece goods
品薄[しなうす, shinausu] (adj-na,n) shortage of stock; scarcity of goods
喝上げ[かつあげ, katsuage] (n,vs) (uk) (sl) extortion of money or goods (e.g. from lower year students); shakedown
売り物(P);売物[うりもの, urimono] (n) (1) article for sale; goods for sale; offering; For Sale (on a sign); (2) specialty; selling point; (P)
安物買いの銭失い[やすものがいのぜにうしない, yasumonogainozeniushinai] (exp) you get what you pay for; buying cheap goods is a waste of money (because the quality is always so poor)
宵積み[よいづみ, yoidumi] (n) goods loaded in the afternoon for delivery the following morning
家財一切[かざいいっさい, kazaiissai] (n) complete set of household goods
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps
家電メーカー[かでんメーカー, kaden me-ka-] (n) household (electrical) appliance manufacturer; consumer-electronics maker; white goods maker
密輸品[みつゆひん, mitsuyuhin] (n) smuggled goods
居抜き[いぬき, inuki] (n) going concern; stocks and all; goods and furniture included
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption
差し押さえる;差し押える;差押さえる;差押える[さしおさえる, sashiosaeru] (v1,vt) to seize; to impound; to garnish; to attach goods
市販品[しはんひん, shihanhin] (n) goods on the market
底積み[そこづみ, sokodumi] (n) stowage at the bottom; goods stowed at the bottom
廉価品[れんかひん, renkahin] (n) low-priced goods
Japanese-English: COMDICT Dictionary
抱き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods

goods ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกะดิน[v.] (baēkadin) EN: sell with goods spread out on the ground ; spread goods out on the ground for sale FR:
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of unaltered character of goods FR:
บรรจุสินค้า[v. exp.] (banju sinkh) EN: pack goods FR:
บรรทุกสินค้า[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods ; transport goods FR:
บรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟ[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods onto a train FR:
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods into a ship FR: charger un bateau
เบิกของ[v. exp.] (boēk khøng) EN: draw goods FR:
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
หอบสินค้า[v. exp.] (høp sinkhā) EN: pick up goods FR:
จ่ายสินค้า[v. exp.] (jāi sinkhā) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse FR:
กักตุนสินค้า[v. exp.] (kaktun sink) EN: hoard goods ; hold back goods from the market FR:
การจัดจำหน่ายสินค้า[n. exp.] (kān jat jam) EN: distribution of goods FR:
การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี[n. exp.] (kān khleūoe) EN: free flow of goods FR:
การขนส่งสินค้า[n. exp.] (kān khonson) EN: carriage of goods ; shipment FR:
การกู้เงินโดยใช้ผลผลิตค้ำประกัน[n. exp.] (kān kū ngoe) EN: lending on goods FR:
การรับของโจร[n. exp.] (kān rap khø) EN: receiving stolen goods FR:
การส่งมอบสินค้า[n. exp.] (kān songmøp) EN: delivery of goods FR: livraison de marchandises [f]
ขายของ[v.] (khāikhøng) EN: sell goods ; make a sale FR: vendre
ขายของลดราคา[v. exp.] (khāikhøng l) EN: sell goods at a lower price FR:
ค้าของหนีภาษี[v. exp.] (khā khøng n) EN: trade in smuggled goods FR: pratiquer le commerce de contrebande
ข้าวของ[n.] (khāokhøng) EN: things ; belongings ; goods FR: affaires [fpl] ; effets [mpl]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items ; teaching aids FR:
เคลมสินค้า[v. exp.] (khlēm sinkh) EN: return goods FR:
ของ[n.] (khøng) EN: goods FR: marchandises [fpl]
ของชำ[n. exp.] (khøngcham) EN: groceries ; dry foodstuff ; dry goods FR: épicerie [f] ; aliments séchés [m]
ของฟุ่มเฟือย[n.] (khøng fumfe) EN: luxurious ; luxury ; kuxury goods FR: luxe [m] ; objet de luxe [m] ; produit de luxe [m]
ของแห้ง[n.] (khønghaēng) EN: dry goods FR:
ของโจร[n. exp.] (khøng jōn) EN: stolen goods FR: objets volés [mpl]
ของนอก[n. exp.] (khøng nøk) EN: imported goods ; imported product FR: produit importé [m] ; produit d'importation [m]
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūo) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ของที่สั่งซื้อ[n. exp.] (khøng thī s) EN: order ; goods ordered FR: commande [f]
ของต้องห้าม[n. exp.] (khøng tǿng ) EN: prohibited goods ; prohibited articles FR:
ของต้องกำกัด[n. exp.] (khøng tǿng ) EN: restricted goods FR:
ขนส่งสินค้า[v. exp.] (khonsong si) EN: transport goods FR: transporter des marchandises
คนส่งสินค้า[n. exp.] (khon song s) EN: goods deliver ; deliveryman FR: livreur [m]
ขนถ่ายสินค้า[v. exp.] (khonthāi si) EN: transfer goods ; ship goods ; discharge goods ; reload goods ; transship goods FR:
เครื่องกระป๋อง[n. exp.] (khreūang kr) EN: canned food ; canned goods ; tinned goods ; tinned food FR: conserve [f] ; aliment en conserve [m]
เครื่องอุปโภคบริโภค[n. exp.] (khreūang up) EN: necessaries of life ; consumer goods FR: biens de consommation [mpl]
ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค [n. exp.] (khwām tǿngk) EN: demand for consumer goods FR:
กระซับ[n.] (krasap) EN: [officer who takes care of goods in the cargo ship] FR:

goods ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agenturwaren {pl}agency goods
Massengüter {pl}bulk goods
Sperrgut {n}bulky goods
Investitionsgüter {pl}capital goods; investment goods
Kühlwaren {pl}chilled goods
Konsumgüter {pl}consumer goods
Verbrauchsgüter {pl}consumer goods; expendable goods
Warenlieferung {f}delivery of goods
Güterabfertigung {f}dispatch of goods
Eilfracht {f}express goods
Geschenkartikel {pl}fancy goods
Güterschuppen {m}freight shed; goods shed
Güterzug {m}freight train; goods train
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck
Ausschussware {f}substandard goods
Betonwaren {pl}concrete goods
Grabbeigaben {pl}grave goods
Wareneingangskontrolle {f}incoming goods inspection
Konkretisierung {f}ascertainment of goods
Lederwaren {pl}leather goods
Weißwaren {pl}linen goods
Luxusgüter {pl}luxury goods
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare
Meterware {f}yard goods
Produktionsgüter {pl}producer goods
Schutzgüter {pl}protective goods
Sportartikel {pl}sports goods
Strandgut {n}stranded goods
Versorgungsgüter {pl}supply goods
Textilwaren {pl}textile goods
Schickimicki {m}trendy goods
Warenannahme {f}receiving department; incoming goods department
Webware {f}woven goods
Güterannahme {f}goods office
Güterbahnhof {m}goods station
Warenkonto {n}goods account
Warenkredit {m}goods credit
Gebrauchsgüter {pl}durables; consumer goods; consumable items
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker
Tabakwaren {pl}tobacco goods; tobacco products

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า goods
Back to top