ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concocted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concocted*, -concocted-

concocted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concocted (adj.) ซึ่งสร้างเรื่องขึ้น Syn. invented, unreal, fictitious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concocted
Back to top