ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

artful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *artful*, -artful-

artful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
artful (adj.) ฉลาด See also: เก่ง, มีทักษะ, ชำนาญ Syn. clever, skillful
artful (adj.) มีเล่ห์เหลี่ยม See also: เต็มไปด้วยเล่ห์ Syn. crafty
artfulness (n.) ความมีทักษะ Syn. art, craft
artfulness statesmanship (n.) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง Syn. tact Ops. tactlessness, crudeness
English-Thai: HOPE Dictionary
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
English-Thai: Nontri Dictionary
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบวน (n.) artfulness See also: affection, deceitfulness Syn. ท่า, จริต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Disengagement is neither artful nor effective.การแยกตัวต้องมีผลกระทบทั้งดีและเลว
An artful anti-fan?พวกแอนตี้แฟนเจ้าเล่ห์
And artful nudes of my mother in her groupie days.และก็รูปนู้ดที่แม่เคยถ่ายไว้
What is with you and the artful dodger?เกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วก็นายเจ้าเล่ห์นั่น?
When he first hit the street I was his Artful Dodger, always keeping him out of trouble.ตอนเขามาใหม่ๆ ฉันเป็นผู้ช่วยเขา คอยดูแลเขาไม่ให้มีปัญหา
It wasn't my most artful kill, but it was effective.มันไม่ใช่การฆ่าที่เก่งสุดของฉันหรอก แต่มันก็มีประสิทธิภาพ
While I do prize brute force... this approach is, perhaps, more artful.แต่มันน่าจะมีศิลปะมากกว่านั้นหน่อย
I promise, nary a hair on their artfully tousled heads.เราพยายามจะเปลี่ยน เราพยายามปรับปรุงตัว
I'd usually be more artful,I'd usually be more artful,

artful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diāo, ㄉㄧㄠ, 刁] artful; wicked; surname Diao
[xiān, ㄒㄧㄢ, 憸] artful; flattering
[chán, ㄔㄢˊ, 毚] cunning; artful

artful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly
小細工[こざいく, kozaiku] (n) tricks; artfulness

artful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f] ; art [m]
มารยา[adj.] (mānyā) EN: artful ; tricky ; artificial FR: factice
มีศิลปะ[adj.] (mī sinlapa) EN: artistic ; artful ; skillful FR: artistique
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful FR:
ทำเป็นซื่อ[v. exp.] (tham pen se) EN: be disingenuous ; be artful FR:
พลิกพลิ้ว[v. exp.] (phlik phliū) EN: dodge artfully ; dodge skillfully FR:
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]

artful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinterlistig; listig; geschickt; verschlagen; schlau {adj} | hinterlistiger | am hinterlistigstenartful | more artful | most artful
List {f}artfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า artful
Back to top