ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ingenuity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ingenuity*, -ingenuity-

ingenuity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ingenuity (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. inventiveness, cleverness, resourcefulness Ops. stupidity
English-Thai: HOPE Dictionary
ingenuity(อินจะนู'อิที) n. ความเป็นช่างประดิษฐ์,ความเฉลียวฉลาด,ความแคล่วคล่อง,สิ่งประดิษฐ์, Syn. cleverness
English-Thai: Nontri Dictionary
ingenuity(n) ความสามารถในการประดิษฐ์,ความช่างคิด,ความฉลาด,ความคล่องแคล่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก
Thanks to some ingenuity from young Mr. Wallace here,ขอบคุณสำหรับความฉลาด ของเด็กหนุ่ม คุณวอลเลส ณ ที่นี้,
American ingenuity and a few packs of lucky strikes.ก็ใช้ไหวพริบของชาวอเมริกันนิดหน่อย กับบุหรี่ 2-3 ซอง..
Your ingenuity and your heart will give you an advantage over Morganians.ความเฉลียวฉลาดและจิตใจที่ดีงาม ทำให้เธอมีข้อได้เปรียบเหนือมอร์แกเนี่ยน
For your good service and ingenuity in uniting the Houses of Lannister and Tyrell,ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมและความฉลาดเฉลียว ที่เจ้าสมานตระกูลแลนนิสเตอร์กับไทเรล
Why can't we summon the ingenuity and courage of the generations that came before us?ของคนรุ่นที่มาก่อนเรา?
It's too hard for me but a man of your ingenuity--อย่างฉันไม่ได้แน่... ...แต่ถ้าเป็นนายคงไม่ยาก...
At least give me 2 points for ingenuity.อย่างน้อยก็ให้ฉัน 2 คะแนนล่ะ เรื่องความฉลาด
I continue to be impressed with your ingenuity.ฉันประทับใจความฉลาดของนาย ขึ้นเรื่อยๆ
Because of one woman's ingenuity, the spirit of that character is alive and well on the boardwalk.ทำให้ทางเดินริมหาดแถวนี้ มีจิตวิญญาณขึ้นมา
Major kudos for ingenuity.ขอคารวะไห้กับความเฉลียวฉลาดของเธอ
You've shown mettle and ingenuity, my boy.นายได้แสดงความกล้าหาญ และความเฉลียวฉลาด หนุ่มน้อย

ingenuity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创造力[chuàng zào lì, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄧˋ, 创造力 / 創造力] ingenuity; creativity

ingenuity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something
独創性[どくそうせい, dokusousei] (n) creativity; ingenuity
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony
一工夫[ひとくふう, hitokufuu] (n,vs) (1) contrivance; bit of fiddling; little ingenuity; (n) (2) bit more (e.g. food)
捻り;拈り;撚り[ひねり, hineri] (n) (1) twist; spin; (2) ingenuity; sophistication (e.g. of writing style); (3) (See お捻り・おひねり) wrapped offering (of money); (4) twisting throw (sumo)

ingenuity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genialität {f}ingenuity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ingenuity
Back to top