ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fictitious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fictitious*, -fictitious-

fictitious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fictitious (adj.) ไม่จริง See also: ไม่แท้, ซึ่งแต่งขึ้นมา Syn. imaginary, made-up, untrue Ops. real
fictitious character (n.) ตัวแสดง See also: ผู้สวมบทบาท Syn. fictional character
fictitiously (adv.) ทางตำนาน
English-Thai: HOPE Dictionary
fictitious(ฟิคทิช'เชิส) adj.ซึ่งเป็นเรื่องโกหก,ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งเสกสรรขึ้น,ปลอม,ไม่แท้., See also: fictitiousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fictitious(adj) ที่ประดิษฐ์ขึ้น,ที่โกหก,ที่กุขึ้น,ปลอม,ไม่จริง,ซึ่งแต่งขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fictitiousลวง, อำพราง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fict (abbr.) คำย่อของ fiction และ fictitious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OK, it's a show about a fictitious show that starts in the UK and it's bought by the American networks to be revamped and remade in the States.โอเค เป็นนิยายที่เริ่มในอังกฤษ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย อเมริกาที่จะสร้างโลกใหม่
I'm more concerned with the fictitious person you say gave you the disposable phone I found hidden in your bedroom.ฉันสงสัยเกี่ยวกับ บุคคลปริศนา ที่คุณบอกว่า ให้โทรศัพท์ ที่ผมเจอในห้องคุณ
And he was contacted by email and paid by wire transfer, and then the money was run through 17 fictitious accounts.และเขาได้รับการติดต่อทางอีเมลและชำระเงินโดยการโอนสาย แล้วเงินที่ได้วิ่งผ่าน 17 บัญชีที่โกหก
This drama is fictional. Group names are fictitious.ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นซึ่งอาจบังเอิญไปคล้ายกับคนใดคนหนึ่งจริงๆ ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อปลมทั้งสิ้น
ALL CHARACTERS AND ORGANIZATIONS IN IT ARE FICTITIOUS.(ตัวละครและองค์กรในเรื่อง ล้วนเป็นเรื่องแต่ง)

fictitious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚拟[xū nǐ, ㄒㄩ ㄋㄧˇ, 虚拟 / 虛擬] fictitious; theoretical; virtual

fictitious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏有先生[うゆうせんせい, uyuusensei] (n) fictitious person
空出張[からしゅっちょう, karashucchou] (n) fictitious business trip
空取り引き[からとりひき;くうとりひき, karatorihiki ; kuutorihiki] (n) fictitious or paper transaction
空株[からかぶ;くうかぶ, karakabu ; kuukabu] (n) fictitious stock
空相場[くうそうば, kuusouba] (n) speculation; fictitious transaction
クリンゴン語[クリンゴンご, kuringon go] (n) Klingon (fictitious language)
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n,adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P)
架空[かくう, kakuu] (adj-na,n,adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P)
空手形[からてがた;くうてがた, karategata ; kuutegata] (n) bad (fictitious) bill; empty promise
虚構[きょこう, kyokou] (n) (1) fiction; fabrication; concoction; (adj-no) (2) fictitious; fictional; imaginary; (P)

fictitious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแสดงเจตนาลวง[n. exp.] (kān sadaēng) EN: declaration of a fictitious intention FR:
ลวง[adj.] (lūang) EN: deceptive ; fictitious ; ilusory FR:
นามสมมติ[n. exp.] (nām sommati) EN: fictitious name FR: nom fictif [m] ; nom d'emprunt [m]
สมมติ[adj.] (sommot) EN: fictitious ; hypothetical FR: fictif ; hypothétique

fictitious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheinehe {f}sham marriage; fictitious marriage
Scheingeschäft {n}fictitious transaction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fictitious
Back to top