ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

persistence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *persistence*, -persistence-

persistence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persistence (n.) การยืนกราน See also: การดื้อแพ่ง Syn. steadfastness, tenacity Ops. stamina
persistence (n.) การคงอยู่ See also: การมีอยู่ Syn. doggedness, perseverence, persistency, tenacity
English-Thai: HOPE Dictionary
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
English-Thai: Nontri Dictionary
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
persistence of visionการเห็นภาพติดตา, ความรู้สึกที่เหมือนกับเห็นภาพของวัตถุถึงแม้วัตถุนั้นจะพ้นสายตาไปแล้ว การที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกระแสประสาทที่กระตุ้นให้เห็นภาพยังคงค้างอยู่บนประสาทรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคงอยู่ (n.) persistence See also: existence Syn. ความดำรงอยู่
ความดำรงอยู่ (n.) persistence See also: existence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your persistence surprises even me.การมีชีวิตอยู่ของคุณ ทำให้ผมประหลาดใจ.
The presence of the fleet and the persistence of rumors must be addressed.การรวมตัวกันของกองทัพและข่าวลือต่างๆ ต้องได้รับการชี้แจง
I think the quantum approach to consciousness can, in principle, explain why we're here and what our purpose is and also the possibility of life after death and reincarnation and the persistence of consciousness after our bodies give up.ฉันคิดว่าวิธีการที่ ควอนตัม สติสามารถในหลักการ อธิบายได้ว่าทำไมเราอยู่ที่นี่และสิ่งที่ จุดประสงค์ของเราคือ
And energy and persistence conquer all things.พลังงานและความอึดชนะทุกสิ่ง
"And I salute its persistence"และฉันเคารพในการยืนกรานนั้น
Confidence and persistence.มั่นใจในตัวเองและตามตื้อ
But that's what I'm talking about, that's persistence, you see?แต่สิ่งที่ฉันพูดถึงก็คือ นั่นแหล่ะเรียกว่าตามตื้อ เห็นไหมล่ะ
At least I got persistence.อย่างน้อยฉันก็ยายามงัดต่อล่ะกัน กฎแห่งการเฉลี่ย
Well, I applaud your persistence, Dr. Barnes, but I've searched the far corners of my mind, and I'm not hiding anything, from you or myself.ผมชื่นชมคำยืนยันของคุณ คุณหมอบาร์นส์ แต่ผมได้ค้นหาในส่วนลึกสุดของจิตใจ ผมไม่ได้ซ่อนอะไรเลยจากตัวคุณหรือตัวผมเอง
That shows incredible persistence.นั่นแสดงถึงความพยายามอย่างมาก

persistence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しんねり[, shinneri] (adv,n,vs) annoying persistence
パーシステンス[, pa-shisutensu] (n) {comp} persistence
一点張り[いってんばり, ittenbari] (n) persistence
持続的な有効性[じぞくてきなゆうこうせい, jizokutekinayuukousei] (n) {comp} persistence
不屈[ふくつ, fukutsu] (n,adj-no,adj-na) persistence; fortitude; indomitability; (P)
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P)
固持[こじ, koji] (n,vs) insistence (positive nuance); persistence; strong-willed
持久[じきゅう, jikyuu] (n,vs) endurance; persistence; (P)
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) {math} root; (4) {Buddh} indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs)
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P)
根負け[こんまけ, konmake] (n,vs) being beaten down by one's opponent's persistence; being outlasted; running out of patience
Japanese-English: COMDICT Dictionary
持続的な有効性[じぞくてきなゆうこうせい, jizokutekinayuukousei] persistence

persistence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเห็นภาพติดตา[n. exp.] (kān hen phā) EN: persistence of vision FR:
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]
วิริยภาพ[n.] (wiriyaphāp) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า persistence
Back to top