ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

importation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *importation*, -importation-

importation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
importation (n.) การนำสินค้าเข้าประเทศ See also: การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ Syn. import Ops. exportation
English-Thai: HOPE Dictionary
importation(อิมพอร์ทเท' เชิน) n. การนำสินค้าเข้าประเทศ, สินค้าเข้า (being imported)
English-Thai: Nontri Dictionary
importation(n) การนำสินค้าเข้าประเทศ,สินค้าเข้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
importationการนำเข้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Closed down for illegal importation of various radioactive agents, including thallium.มันถูกปิดไปเพราะกฎหมายเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีหลายตัว, รวมทั้งแธลเลี่ยมด้วย

importation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การนำเข้า[n.] (kān namkhao) EN: importation ; import ; input FR:
การนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān nam sin) EN: importation FR: importation [f]
สินค้าเข้า[n.] (sinkhākhao) EN: imports ; imported goods FR: importation [f] ; produit d'importation [m]
ใบอนุญาตนำเข้า[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit FR: permis d'importation [m]
ใบอนุญาตนำสินค้าเข้า[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit FR: permis d'importation [m]
ขาเข้า[adj.] (khākhao) EN: on the way in ; inward ; inbound FR: entrant ; vers l'intérieur ; d'importation
ค่าภาษีอากรขาเข้า[n. exp.] (khā phāsī ā) EN: import duty FR: taxe d'importation [f]
ของนอก[n. exp.] (khøng nøk) EN: imported goods ; imported product FR: produit importé [m] ; produit d'importation [m]
นำเข้า[adj.] (nam khao) EN: imported FR: importé ; d'importation
ภาษีขาเข้า[n. exp.] (phāsī khākh) EN: import duty ; import levy FR: taxe d'importation [m]
ภาษีนำเข้า[n. exp.] (phāsī namkh) EN: import duty; customs duty FR: taxe d'importation [f] ; taxe douanière [f]
ภาษีสินค้าเข้า[n. exp.] (phāsī sinkh) EN: customs duty on imports ; import duty FR: taxe à l'importation [f]
สินค้าขาเข้า[n. exp.] (sinkhā khāk) EN: imports ; imported goods FR: produit d'importation [m]
สินค้านำเข้า[n. exp.] (sinkhā namk) EN: imported goods FR: produits d'importation [mpl]

importation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtwert {m} der Einfuhraggregate value of importation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า importation
Back to top