ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incoming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incoming*, -incoming-

incoming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incoming (n.) การเข้ามา See also: การมาถึง Syn. arrival, entrance
incoming (adj.) ที่ใกล้เข้ามา See also: ที่ใกล้จะมาถึง Syn. advancing, next, forthcoming Ops. going, distant
incomings (n.) รายได้ See also: รายรับ Syn. revenue
English-Thai: HOPE Dictionary
incoming(อิน' คัมมิง) adj. เข้ามา, เป็นรายได้, ตามมา, สืบช่วง, สืบทอด. -n. การเข้ามา, รายได้, รายรับ, Syn. coming in, entering, ensuing)
English-Thai: Nontri Dictionary
incoming(adj) ซึ่งใกล้เข้ามา,ซึ่งตามมา,ซึ่งจะมาถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have no visual indication... that any incoming artillery have arrived... or, indeed, are on the way.เรายังไม่มีความคืบหน้า.. ..ว่าขีปนาวุธที่ยิงออกไปได้ถึงที่หมายแล้ว.. ..หรือกำลังจะมาถึง
All right, I want a full-spectrum sweep of every incoming signal.เอาล่ะ ผมอยากให้ใช้เครื่องสเปกตรั้ม ดักจับทุกสัญญาณที่บินเข้ามา
Okay. I have an incoming call. Let's talk at home.โอเค ชั้นมีสายเข้า ไว้คุยกันที่บ้านนะ
So, well, if any calls incoming I'll forward to you.ดังนั้น ถ้ามีโทรศัพท์มาฉันจะส่งข้อความให้เธอ
Do you think this psychic incoming time?เอ่อ คุณคิดว่านี้คือเวลาองค์ลงใช่ไหม?
She's using her cell. There's an incoming text.เธอใช้มือถือของเธอเอง มีข้อความเข้ามาครับ
What does she have to declare? Any outside incoming holdings?เธอไม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน ที่ได้จากภายนอกบ้างเลยเหรอ...
Any incoming radio signals are picked up by the Detector, right?สัญญาณอะไรซักอย่างเข้ามาแล้วจะปลุกเจ้าพรีเดเตอร์,ใช่มั้ย?
We got a record of all incoming and outgoing calls from Homeland today.เราได้รับบันทึก การโทรเข้าและออก จากหน่วยความมั่นคงในวันนี้
Ellen's incoming phone records showบันทึกการโทรเข้าของเอลเลน
But by crosschecking the phone log on the main server against all incoming calls at the time reference... the legal department.แต่พบว่าระบบส่วนกลางเป็นฝ่ายรับเรื่องซึ่งจะทำการโอนสายไปตามแผนกที่ต้องการติดต่อ. ที่หน่วยงานด้านกฎหมาย.
And suddenly, I'm taking incoming rocky road.And suddenly, I'm taking incoming rocky road.

incoming ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来信[lái xìn, ㄌㄞˊ ㄒㄧㄣˋ, 来信 / 來信] incoming letter; send a letter here
来函[lái hán, ㄌㄞˊ ㄏㄢˊ, 来函 / 來函] incoming letter; letter from afar; same as 来信
来鸿[lái hóng, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄥˊ, 来鸿 / 來鴻] incoming letter; letter from afar; same as 来信

incoming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入国カード[にゅうこくカード, nyuukoku ka-do] (n) (See 入国申告書) disembarkation card; entry card; arrival card; immigration card; landing card; incoming passenger card
寄せ波;寄波[よせなみ, yosenami] (n) (See 引き波・1) incoming wave; surf; swash; comber; beachcomber
新旧[しんきゅう, shinkyuu] (n,adj-no) new and old; incoming and outgoing; (P)
波止;波戸[はと, hato] (n) (See 防波堤) narrow structure made of stone extending from the shore to the open sea and used to break incoming waves as well as to load and unload good unto ships
着メロ[ちゃくメロ, chaku mero] (n) melodic incoming call tones (esp. mobile telephones); ringtone; ring tone
Japanese-English: COMDICT Dictionary
入トラヒック[にゅうトラヒック, nyuu torahikku] incoming traffic
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages
着信[ちゃくしん, chakushin] receiving, incoming
着呼[ちゃっこ, chakko] incoming call

incoming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การโทรศัพท์เข้า[n. exp.] (kān thōrasa) EN: incoming call FR:
ใหม่[adj.] (mai) EN: new ; novel ; latest ; fresh ; ground-breaking ; incoming FR: nouveau ; nouvel ; neuf ; récent ; frais ; fraîche [f] ; dernier ; qui vient de

incoming ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingangsdaten {pl}input data; incoming data
Warenannahme {f}receiving department; incoming goods department
Auftragseingang {m}incoming orders
Eingangspost {f}incoming mail
Posteingang {m}incoming mail
Posteingangsbuch {n}incoming post book
Wareneingangskontrolle {f}incoming goods inspection
Zuluft {f} [techn.]incoming air

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incoming
Back to top