ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exportation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exportation*, -exportation-

exportation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exportation (n.) การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ Syn. trade Ops. import

exportation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การส่งออก[n.] (kān song-øk) EN: export ; output FR: exportation [f] ; exportations [fpl]
การส่งสินค้าออก[n. exp.] (kān song si) EN: exportation FR: exportation [f]
สินค้าขาออก[n.] (sinkhā khā-) EN: exports FR: exportation [f]
ใบอนุญาตส่งออก[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: export licence ; export licence (Am.) FR: licence d'exportation [f]
ใบอนุญาตส่งสินค้าออก[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: export licence ; export licence (Am.) FR: licence d'exportation [f]
การส่งออกสินค้าเกษตร[n. exp.] (kān song-øk) EN: ​agricultural exports FR: exportations agricoles [fpl]
ขาออก[adj.] (khā-øk) EN: on the way out ; outgoing ; outward ; outbound ; export FR: sortant ; en partance ; vers l'extérieur ; d'exportation
ค่าภาษีอากรขาออก[n. exp.] (khā phāsī ā) EN: export duty FR: taxe d'exportation [f]
มูลค่าส่งออก[n. exp.] (mūnkhā song) EN: FR: montant des exportations [m]
ภาษีขาออก[n. exp.] (phāsī khāøk) EN: export duty ; export levy FR: taxe d'exportation [f]
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก[n. exp.] (phūjatkān f) EN: export manager FR: directeur des exportations [m]
รายการสินค้าขาออก[n. exp.] (rāikān sink) EN: export item ; export list FR: article d'exportation [m]
สินค้าส่งออก[n. exp.] (sinkhā song) EN: FR: produits d'exportation [mpl]
ตลาดส่งออก[n. exp.] (talāt song-) EN: export market FR: marché à l'exportation [m] ; marché à l'export [m]

exportation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiederausfuhrbescheinigung {f}re-exportation certificate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exportation
Back to top