ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

credit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *credit*, -credit-

credit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
credit (n.) การซื้อเชื่อ
credit (n.) ความไว้วางใจ Syn. belief, reliance, faith, trust
credit (n.) จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี
credit (n.) ชื่อเสียง
credit (vt.) เชื่อถือ Syn. believe, trust, rely on
credit (n.) ฐานะทางการเงิน
credit (n.) ยอดคงเหลือในบัญชี
credit (n.) ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ
credit (vt.) ลงบัญชีรายรับ
credit (n.) สินเชื่อ
credit (n.) หน่วยกิต
credit card (n.) บัตรเครดิต
credit for (phrv.) ยกย่องในเรื่อง See also: เชื่อใจในเรื่อง
credit to (phrv.) ใส่ไว้ในบัญชี (การธนาคาร) Syn. credit with
credit to (phrv.) เชื่อถือ Syn. accredit with, give for, give to
credit with (phrv.) ใส่ไว้ในบัญชี (การธนาคาร) Syn. credit to, debit to
credit with (phrv.) เชื่อถือ Syn. give for, give to
creditable (adj.) น่าเชื่อถือ Syn. decent, respectable
creditably (adv.) อย่างน่าเชื่อถือ Syn. decently, respectably
creditor (n.) เจ้าหนี้ Syn. lender, lessor
credits (n.) ค่าธรรมเนียม See also: ค่าสมาชิก Syn. toll, earnings
English-Thai: HOPE Dictionary
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
creditable(เครด'ดิทะเบิล) adj. น่าเชื่อถือ,น่าเลื่อมใส,น่าสรรเสริญ, See also: creditableness n. ดูcreditable creditability n. ดูcreditable, Syn. meritorious -Conf. credible,credulous
creditor(เครด'ดิทเทอะ) n. เจ้าหนี้,ผู้เป็นเจ้าหนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
credit(n) ความน่าเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,เกียรติยศ,สินเชื่อ,การซื้อเชื่อ
CREDIT credit card(n) บัตรสินเชื่อ,บัตรเครดิต
creditable(adj) น่าเชื่อถือ,น่าภูมิใจ,น่าสรรเสริญ,น่าเลื่อมใส
creditor(n) เจ้าหนี้,ผู้ให้เครดิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
credit agentตัวแทนเครดิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
credit card insuranceการประกันภัยบัตรเครดิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
creditorเจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creditสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Credit card fraudการฉ้อโกงบัตรเครดิต [TU Subject Heading]
Creditworthinessฐานะการเงินที่เชื่อถือได้ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉวยโอกาส (v.) receive the credit for another´s efforts See also: reap what others have sowed
ชุบมือเปิบ (v.) receive the credit for another´s efforts See also: reap what others have sowed Syn. ฉวยโอกาส
สินเชื่อ (n.) credit
หน่วยกิต (n.) credit Syn. เครดิต
เครดิต (n.) credit See also: trust, belief, confidence, reliance, faith Syn. ความน่าเชื่อถือ, ความไว้วางใจ
เงินเชื่อ (n.) credit Syn. เครดิต
เครดิตการ์ด (n.) credit card
เครดิตฟองซิเอร์ (n.) credit foncier
นายเงิน (n.) creditor See also: financier, usurer
เจ้าหนี้ (n.) creditor Ops. ลูกหนี้
เจ้าเบี้ย (n.) creditor See also: financier, usurer Syn. นายเงิน
L/C (abbr.) เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit) Syn. l/c
l/c (abbr.) เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit) Syn. L/C
ขายผ่อน (v.) sell on credit Syn. ขายเงินผ่อน, ขายเงินเชื่อ Ops. ขายเงินสด
ขายเงินผ่อน (v.) sell on credit Syn. ขายผ่อน, ขายเงินเชื่อ Ops. ขายเงินสด
ขายเงินเชื่อ (v.) sell on credit Syn. ขายผ่อน, ขายเงินผ่อน Ops. ขายเงินสด
ขายเชื่อ (v.) sell on credit Syn. ขายผ่อน, ขายเงินผ่อน, ขายเงินเชื่อ Ops. ขายเงินสด
ทำลายเกียรติ (v.) discredit See also: disgrace Ops. มีเกียรติ
หน่วยกิตสะสม (n.) cumulative credit
เชื่อ (v.) buy on credit Syn. เซ็น Ops. สด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
Do you accept credit cards?คุณรับบัตรเครดิตหรือเปล่า?
You give yourself no creditคุณไม่ให้เครดิตตัวเองเลย
Look you give yourself no creditดูสิ เธอทำให้ตัวเองไม่น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is my credit good enough to buy you out?Is my credit good enough to buy you out?
They probably won't give me credit for it.ฉันคงอดได้ความดีความชอบแน่
Ladies and gentlemen, credit where it's due.ฉันว่ายน้ำไม่เป็น สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ทำดีได้ดี
Inspector Dayton recovered your credit cards--insignificant reporter who started their own paper, don't underestimate them.
They caught the guy who stole your credit cards--I want to be a reporter that gives hope
I don't think you should get credit for your ice cream anymore.ฉันไม่คิดว่าคุณควรจะได้เครดิต สำหรับไอศกรีมของคุณอีกต่อไป
Excuse me, my phone's not working. Can I use yours to make a credit card call, please?ขอโทษค่ะ โทรศัพท์ฉันใช้การไม่ได้ ฉันขอใช้เครดิตการ์ดโทรเครื่องคุณได้ไหม ?
You want me to leave a deposit or my credit card or something?ต้องวางมัดจำหรือเครดิตการ์ดอะไรก่อนมั้ยครับ
Are you kidding? I take credit for Paul.ล้อเล่นเหรอ ฉันช่วยพอลเขานะ
Your uncle, instead of being allowed to be of use to his niece, had to accept having the credit of it.ลุงของหลานแทนที่จะเป็นคนต้องทำเพื่อหลานของเขา ได้ตกลงยอมรับที่จะเป็นคนได้ชื่อเสียงไว้เอง
You have no regard then, for the honour and credit of my nephew?เธอมันไม่มีความนับถือต่อเกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของหลานฉันใช่มั้ย
And get me some credit cards. Use an American bank. I'll send you the names this week.เอ่อ ช่วยทำบัตรเครดิตธนาคารอเมริกัน ให้ด้วยนะครับ แล้วผมจะส่งชื่อมาให้

credit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信用卡[xìn yòng kǎ, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄎㄚˇ, 信用卡] credit card
信用等级[xìn yòng děng jí, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄉㄥˇ ㄐㄧˊ, 信用等级 / 信用等級] credit level
信用评等[xìn yòng píng děng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, 信用评等 / 信用評等] credit rating
信用额[xìn yòng é, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄜˊ, 信用额 / 信用額] credit limit
信用风险[xìn yòng fēng xiǎn, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, 信用风险 / 信用風險] credit risk
贷方[dài fāng, ㄉㄞˋ ㄈㄤ, 贷方 / 貸方] credit; credit side (of a balance sheet)
赊销[shē xiāo, ㄕㄜ ㄒㄧㄠ, 赊销 / 賒銷] credit transaction; to sell on account
银行卡[yín háng kǎ, ˊ ㄏㄤˊ ㄎㄚˇ, 银行卡 / 銀行卡] credit card systems
威信[wēi xìn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ, 威信] prestige; reputation; trust; credit with the people
右方[yòu fāng, ㄧㄡˋ ㄈㄤ, 右方] right-hand side; credit side of a balance sheet; also 貸方|贷方
[zhàng, ㄓㄤˋ, 帐 / 帳] account; mosquito net; tent; curtain; debt; credit
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
[shì, ㄕˋ, 贳 / 貰] borrow; buy on credit; rent out
功劳[gōng láo, ㄍㄨㄥ ㄌㄠˊ, 功劳 / 功勞] contribution; meritorious; credit
学分[xué fēn, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ, 学分 / 學分] course credit
信贷[xìn dài, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄞˋ, 信贷 / 信貸] credit; borrowed money
债权人[zhài quán rén, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄣˊ, 债权人 / 債權人] creditor
债权国[zhài quán guó, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, 债权国 / 債權國] creditor country
体面[tǐ miàn, ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, 体面 / 體面] dignity; face (as in "losing face"); honorable; creditable; pretty
积分[jī fēn, ㄐㄧ ㄈㄣ, 积分 / 積分] integral (in calculus); total credits earned by student
信用证[xìn yòng zhèng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄓㄥˋ, 信用证 / 信用證] letter of credit
牡丹卡[mǔ dan kǎ, ㄇㄨˇ ㄉㄢ˙ ㄎㄚˇ, 牡丹卡] Peony Card (credit card issued by Industrial and Commercial Bank of China)
赊账[shē zhàng, ㄕㄜ ㄓㄤˋ, 赊账 / 賒賬] transaction on account; to buy or sell on credit
威士[Wēi shì, ㄨㄟ ㄕˋ, 威士] VISA (credit card)

credit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレジットカード[, kurejittoka-do] (n) credit card; (P)
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] (n) {comp} CAT; Credit Authorization Terminal
クレジットカード会社[クレジットカードがいしゃ, kurejittoka-do gaisha] (n) credit card company
クレジットカード番号[クレジットカードばんごう, kurejittoka-do bangou] (n) credit card number
クレジットデリバティブ[, kurejittoderibateibu] (n) credit derivative
クレジットファシリティ[, kurejittofashiritei] (n) credit facility
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device)
スタンドバイクレジット[, sutandobaikurejitto] (n) standby credit
バイヤーズクレジット[, baiya-zukurejitto] (n) buyer's credit
ハウスカード[, hausuka-do] (n) credit card issued by a particular store or business (wasei
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud
マッチポンプ[, macchiponpu] (n,vs) stirring up trouble to get credit from the solution (wasei
マンスリークリア[, mansuri-kuria] (n) paying off one's entire credit card balance monthly
企業間信用[きぎょうかんしんよう, kigyoukanshinyou] (n) inter-business credit
会員規約[かいいんきやく, kaiinkiyaku] (n) membership agreement (e.g. for a credit card)
信用状[しんようじょう, shinyoujou] (n) letter of credit
信販会社[しんぱんがいしゃ, shinpangaisha] (n) credit company; (P)
偽造カード[ぎぞうカード, gizou ka-do] (n) (See 偽造) forged card (e.g. cash card, credit card); counterfeit card
債権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment
功を争う[こうをあらそう, kouwoarasou] (exp,v5u) to contend for distinction; to claim credit
商業信用状[しょうぎょうしんようじょう, shougyoushinyoujou] (n) commercial letter of credit
好い子になる;いい子になる[いいこになる, iikoninaru] (exp,v5r) to make oneself popular without any regard to others; to take all the credit to oneself
既得単位[きとくたんい, kitokutan'i] (n) advanced standing (in school or college); credit for prior studies
花を持たせる[はなをもたせる, hanawomotaseru] (exp,v1) to let someone have the credit for (a success); to let someone else carry the flowers
請求先住所[せいきゅうさきじゅうしょ, seikyuusakijuusho] (n) billing address (e.g. credit card)
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
貸方;貸し方[かしかた, kashikata] (n) creditor; method of lending; credit side
輸入信用状[ゆにゅうしんようじょう, yunyuushinyoujou] (n) import letter of credit
輸出信用状[ゆしゅつしんようじょう, yushutsushinyoujou] (n) export letter of credit
金融[きんゆう, kinyuu] (n,adj-no) financing; credit transacting; loaning of money; circulation of money; (P)
銀行系カード[ぎんこうけいカード, ginkoukei ka-do] (n) bank issued credit card
長期信用銀行[ちょうきしんようぎんこう, choukishinyouginkou] (n) long-term credit bank; LTCB
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card
アクレジット;アクレディット[, akurejitto ; akuredeitto] (vs) accredit
アバンタイトル[, abantaitoru] (n) material before the title and credits in anime, etc. (wasei
エンドロール[, endoro-ru] (n) credits roll (at the end of a show or movie) (wasei
カード会員[カードかいいん, ka-do kaiin] (n) (credit) card holder; cardmember
クレジット[, kurejitto] (n) credit; (P)
クレジットベース[, kurejittobe-su] (n) {comp} credit-based (flow control mechanism)
クレジットホリック[, kurejittohorikku] (n) creditholic
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism)

credit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับเครดิต[n. exp.] (andap khrēd) EN: credit rating FR:
อันดับเครดิตสหรัฐ = อันดับเครดิตสหรัฐฯ [n. exp.] (andap khrēd) EN: US credit rating FR:
อันดับเครดิตฝรั่งเศส[n. exp.] (andap khrēd) EN: France's credit rating ; French credit rating FR: note de la France [f]
อันดับเครดิตญี่ปุ่น[n. exp.] (andap khrēd) EN: Japan's credit rating FR:
เอาหน้า[v.] (aonā) EN: show off ; take credit (for) FR:
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngo) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip FR: formulaire de dépôt [m]
บัญชีเงินเชื่อ [n. exp.] (banchī ngoe) EN: credit account FR:
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)[org.] (Bansat Prak) EN: Small Industry Credit Guarantee Corporation FR:
บัตรเครดิต[n. exp.] (bat khrēdit) EN: credit card FR: carte de crédit [f]
บัตรสินเชื่อ[n.] (batsincheūa) EN: credit card FR: carte de crédit [f]
บริษัทข้อมูลเครดิต[n. exp.] (børisat khø) EN: credit bureau FR:
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์[n. exp.] (børisat khr) EN: FR: société de crédit foncier [m]
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
ให้เครดิต[v. exp.] (hai khrēdit) EN: give a credit FR: accorder un crédit
ให้กู้เงิน[v. exp.] (hai kū ngoe) EN: lend money ; grant credit FR:
ให้สินเชื่อ[v. exp.] (hai sincheū) EN: grant credit FR:
จ่ายหนี้บัตรเครดิต[xp] (jāi nī bat ) EN: pay the credit card's debt FR:
จำนวนหน่วยกิต[n. exp.] (jamnūan nūa) EN: course credit FR:
การอนุมัติวงเงินกู้[n. exp.] (kān anumat ) EN: loan approval FR: acceptation d'une ligne de crédit [f]
การให้สินเชื่อ[n. exp.] (kān hai sin) EN: granting credit facility FR:
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ[n. exp.] (kān jat and) EN: credit rating FR:
การผ่อนซื้อ[n. exp.] (kān phǿn se) EN: FR: achat à crédit [m] ; achat à tempérament [m]
การแปลงหนี้[n. exp.] (kān plaēng ) EN: swap FR: swap [m] (anglic.) ; crédit croisé [m] ; échange financier [m]
การปล่อยสินเชื่อ[n. exp.] (kān plǿi si) EN: credit FR:
การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต[n. exp.] (kān poēt le) EN: opening of a letter of credit ; opening of an L/C FR:
การประกันสินเชื่อ[n. exp.] (kān prakan ) EN: credit insurance FR: assurance crédit [f]
การซื้อเชื่อ[n. exp.] (kān seū che) EN: credit FR:
การทุจริตบัตรเครดิต[n. exp.] (kān thutjar) EN: credit card fraud FR: fraude à la carte de crédit [f]
การวิเคราะห์สินเชื่อ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: credit analysis FR: analyse de crédit [f]
คาร์บอนเครดิต[n. exp.] (khābǿn khrē) EN: carbon credit FR:
ขายเชื่อ[n.] (khāicheūa) EN: credit sale FR: vente à crédit [f]
ขายเชื่อ[v.] (khāicheūa) EN: sell on credit FR: vendre à crédit
ขายเงินเชื่อ [n. exp.] (khāi ngoenc) EN: credit sale FR: vente à crédit [m]
ขายเงินเชื่อ [v. exp.] (khāi ngoenc) EN: sell on credit ; give credit FR: vendre à crédit
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith FR: crédit [m]
เครดิตบูโร[n.] (khrēditbūrō) EN: credit bureau FR:
เครดิตฟองซิเอร์ [= เครดิตฟ็องซิเอร์][n. exp.] (khrēditføng) EN: crédit foncier FR:
เครดิตการ์ด[n. exp.] (khrēdit kāt) EN: credit card FR: carte de crédit [f]
เครดิตภาพ[n. exp.] (khrēdit phā) EN: photo credit FR: crédit photo [m]
เครดิตภาษี[n. exp.] (khrēdit phā) EN: tax credit FR:

credit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarkredit {m}agricultural credit
Übernahme {f} des Ausfallrisikosassumption of credit risk
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank
Gutschrift {f}credit memo; credit note
Kreditvergabe {f}extension of credit
Warenkredit {m}goods credit
Zwischenkredit {m}interim credit
Überziehungskredit {m}overdraft credit
Kreditaufnahme {f}raising of credit
Akkreditierung {f} (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador)
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Bringschuld {f}debt to be discharged at creditor's domicile
Gutschrift {f}credit advice
Kreditauskunft {f} [fin.]credit report
Kreditkarte {f}credit card
Kreditverkehr {m}credit transactions
Kreditwürdigkeitsprüfung {f}credit analysis
Abspann {m} (Film)final credits
Beglaubigungsschreiben {n}letter of accreditation
Punkte {pl}credits

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า credit
Back to top