ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

esteemed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *esteemed*, -esteemed-

esteemed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
esteemed (adj.) ซึ่งได้รับการยกย่อง See also: น่าเคารพ, น่านับถือ Syn. admired, regarded, respectable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now everyone be quiet whilst we listen to Harriet van Johnson, our esteemed schoolmarm as she reads a telegram that she herself has composed to the governor expressing our feelings about the new sheriff.ทุกคนเงียบ ...แล้วฟังแฮเรียต แวน จอห์นสัน คุณครูของเรา... ...เธอจะอ่านโทรเลขที่เธอแต่งถึงผู้ว่าฯ...
And now, esteemed effendi, we feast!และตอนนี้ คนมีสกุลที่น่าเคารพ เราฉลอง! เอาละ!
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ
Tonight, our panel of esteemed teachers will use their years of higher education to choose our homecoming prince and princess.คืนนี้ คณะกรรมการของเรา ซึ่งเป็นเหล่าอาจารย์ยอดนิยม จใช้ความรู้ที่สูงกว่า. .. ในการคัดเลือกผู้ที่มางาน ว่าใครจะได้เป็น เจ้าชาย และเจ้าหญิงในคืนนี้
And thirdly, that it is at the urging of my esteemed patroness, Lady Catherine, that I select a wife.และสาม มันเป็นความประสงค์ ของผู้อุปถัมภ์ผู้สูงศักดิ์ของผม เลดี้แคทเธอรีน ว่าผมควรเลือกภรรยา
And I want you to be the first to report on this particular union as it is between two of our most esteemed colleagues.ผมอยากให้คุณเป็นคนแรก ที่รายงานข่าวนี้ งานวิวาห์ของเพื่อนร่วมงานที่น่าภาคภูมิใจ
And it's my great happiness today to announce to you all that that person is my friend and long-time esteemed colleague, Jacqueline Follet.นับเป็นความสุขใจยิ่งของฉัน... ที่จะประกาศให้ทราบว่า คนๆนั้นคือเพื่อนของฉัน และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการ นับถือมายาวนาน แจ็กลีน ฟอลเล็ต
I have made this trip to help your esteemed colleague.ที่เดินทางมาที่นี่ มาช่วยเพื่อนร่วมงานเทวดาของคุณ
Yes,what my esteemed colleague is trying to say is that we know you're counterfeiting money.ใช่ เพื่อนของฉันพยายามจะบอกว่า เรารู้ว่านายทำแบงค์ปลอม
Then consider yourselves as our esteemed guests. It is the least that we can do.พิจารณาด้วยตัวท่านเองแล้ว ถือเป็นเกียรติกับเรา แต่มันก็เป็นสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดที่เราจะทำได้
Welcome to all our friends and esteemed colleagues.ยินดีต้อนรับสู่เพื่อนๆ และโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเรา
Since my esteemed colleague in astrophysics owes me a latte.ตังแต่วิทยาลัยดาราศาสตร์ของผม เป็นหนี้กาแฟลาเต้ผมถ้วยหนึ่ง

esteemed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老太太[lǎo tài tai, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, 老太太] elderly lady (respectful); esteemed mother
老太爷[lǎo tài yé, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄧㄝˊ, 老太爷 / 老太爺] elderly gentleman (respectful); esteemed father
嘉宾[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, 嘉宾 / 嘉賓] esteemed guest
众人敬仰[zhòng rén jìng yǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, 众人敬仰 / 眾人敬仰] universally admired; highly esteemed by everyone

esteemed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
畏友[いゆう, iyuu] (n) one's esteemed friend
貴大学[きだいがく, kidaigaku] (n) (hon) esteemed university; honorable university
高評[こうひょう, kouhyou] (n) high reputation; your esteemed opinion
高論[こうろん, kouron] (n) intelligent opinion; your esteemed opinion
止ん事無い;止ん事ない[やんごとない, yangotonai] (adj-i) (uk) high class; esteemed; cherished
聖の御代[ひじりのみよ, hijirinomiyo] (n) highly-esteemed emperor's reign
貴見[きけん, kiken] (n) your (esteemed) opinion

esteemed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีหน้ามีตา[adj.] (mīnāmītā) EN: respected ; esteemed ; respectable ; reputable ; prominent FR: respectable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า esteemed
Back to top