ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adore*, -adore-

adore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adore (vt.) ชอบมาก (คำไม่เป็นทางการ)
adore (vt.) บูชา See also: เคารพบูชา, กราบไหว้ Syn. venerate, revere
adore (vt.) รัก See also: รักอย่างลึกซึ้ง Syn. love, cherish
adored (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
adored (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
English-Thai: HOPE Dictionary
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
English-Thai: Nontri Dictionary
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัมประโด (n.) compradore
เจ้าปู่ (n.) aged man adored by people Syn. ปู่เจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just be yourself, and they'll all adore you.เป็นตัวของตัวเอง เเล้วพวกเขาก็จะชื่นชอบคุณ
Oh, yes, I adore her.โอ ใช่ค่ะ ฉันชอบหล่อนมาก
Heroes adore girls.พระเอกบูชาเด็กผู้หญิง
You know how much i adore sizzling shrimp.พี่ก็รู้ว่าผมชอบกุ้งผัดฉ่าแค่ไหน
Yes, it is, isn't it? But I just adore everything Persian.ใช่มั๊ยล่ะ ยายชอบพวกของจากเปอร์เซียนะ
I'll do whatever you want, baby. I adore you.ผมจะตามใจคุณผมเทิดทูนคุณ
You know how I adore them.นายควรจะอยู่ที่ดูไบไม่ใช่หรอ?
Don't you just adore the national arts club?เธอไม่ได้สนใจแต่ศิลปะหรอกหรอ
Ugly little sister. Why do they adore her and not me?น้องสาวที่อัปลักษณ์ ทำไมพวกเขาถึงรักนางไม่รักข้า?
I think that's amazing. I adore candles,- ฉันว่าแจ๋วไปแล้ว ฉันชอบเทียนไขมาก
That necklace. I adore it.สร้อยนั่น ข้าชอบจังเลย
♪ I adore the theater, but I never come late ♪# ฉันชอบโรงหนัง แต่ไม่เคยมาสาย #

adore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱慕[ài mù, ㄞˋ ㄇㄨˋ, 爱慕 / 愛慕] adore; admire

adore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address
アドレシング[, adoreshingu] (n) {comp} addressing
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] (adj-na) {comp} addressable
アドレス(P);アドゥレッス[, adoresu (P); adouressu] (n) (1) address; (2) {comp} (See メルアド) email address; (P)
アドレスカウンタ[, adoresukaunta] (n) {comp} address counter
アドレスクラス[, adoresukurasu] (n) {comp} address classes
アドレスジェネレータ[, adoresujienere-ta] (n) {comp} address generator
アドレススクリーニング[, adoresusukuri-ningu] (n) {comp} address screening
アドレスデコーダ[, adoresudeko-da] (n) {comp} address decoder
アドレスマスク[, adoresumasuku] (n) {comp} address mask
アドレスレジスタ[, adoresurejisuta] (n) {comp} address register
アドレス可能カーソル[アドレスかのうカーソル, adoresu kanou ka-soru] (n) {comp} addressable cursor
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] (n) {comp} address translation; address mapping
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] (n) {comp} Translation Look-aside Buffer; TLB
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (n) {comp} (address) translation exception
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] (n) {comp} address translator
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] (n) {comp} address constant
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] (n) {comp} address constant literal
アドレス帳[アドレスちょう, adoresu chou] (n) address book
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] (n) {comp} address format
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] (n) {comp} addressing exception
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] (n) {comp} addressability
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] (n) {comp} address component
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] (n) {comp} address generation
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] (n) {comp} address space
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] (n) {comp} address administration
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] (n) {comp} address resolution
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] (n) {comp} address resolution protocol
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] (n) {comp} address computation
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] (n) {comp} address field; address part
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] (n) {comp} address field extension
アドレッシング[, adoresshingu] (n) addressing
アドレッシングモード[, adoresshingumo-do] (n) {comp} addressing mode
アドレナリン[, adorenarin] (n) adrenalin; (P)
イーサネットアドレス[, i-sanettoadoresu] (n) {comp} Ethernet address
インターネットプロトコルアドレス[, inta-nettopurotokoruadoresu] (n) {comp} Internet Protocol address; IP address
インデックスアドレッシング[, indekkusuadoresshingu] (n) {comp} index addressing
オーバレイアドレッシング[, o-bareiadoresshingu] (n) {comp} overlay addressing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an)
アドレス[あどれす, adoresu] address
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
グループアドレス[ぐるーぷあどれす, guru-puadoresu] group address
グローバルアドレス[ぐろーばるあどれす, guro-baruadoresu] global address
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain
サブアドレス[さぶあどれす, sabuadoresu] subaddress
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address

adore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of FR:
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere FR: adorer ; vénérer ; révérer ; rendre hommage
ชอบมาก[v. exp.] (chøp māk) EN: be crazy about ; be hooked on ; adore FR: adorer
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būc) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate FR: adorer ; vénérer ; glorifier
ลูกเอ๋ย[n. exp.] (lūk oēi) EN: my dear son ; little dear ; my good bot ; darling FR: mon enfant chéri ; mon enfant adoré ; mon petit
นับถือ[v.] (naptheū) EN: worship ; believe in ; adore FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
พิสมัย[v.] (phitsamai) EN: admire ; adore ; love ; be attracted to ; be enamoured of FR:
รัก[v.] (rak) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore ; like FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir ; aimer d'amour
รักมาก[v. exp.] (rak māk) EN: adore FR: adorer
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity ; make offerings ; make an offering to the spirits FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
ฉันรักเธอ[xp] (chan rak th) EN: I love you ; I am in love with you FR: je t'aime ; je t'adore
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบมากที่สุด[v. exp.] (chøp māk th) EN: be crazy about FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer
กราบไหว้[v. exp.] (krāp wāi) EN: worship FR: adorer
หลงใหล[v.] (longlai) EN: be fascinated by ; dote on ; be fatuous ; be mad about FR: raffoler ; adorer ; être dingue de (fam.)
เอ๋ย (...เอ๋ย)[X] (… oēi) EN: dear ... ; little … FR: ... chéri ; … adoré
รักกัน[v. exp.] (rak kan) EN: love each other ; be in love FR: s'aimer ; s'adorer ; s'apprécier
รักใคร่[v.] (rakkhrai) EN: love ; like ; be fond of ; care for FR: affectionner ; adorer ; aimer ; avoir de l'affection (pour)
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices FR: vénérer ; adorer
ศรัทธา[v.] (satthā) EN: believe in ; have trust ; confidence in ; worship FR: croire en ; avoir foi en ; adorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adore
Back to top