ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

donor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *donor*, -donor-

donor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
donor (n.) ผู้บริจาค Syn. benefactor, giver, patron, supporter
donorship (n.) การบริจาค
English-Thai: HOPE Dictionary
donor(โด'เนอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้บริจาคเลือด,เนื้อเยื่อหรืออวัยวะ, See also: donorship n. ดูdonor, Syn. giver
English-Thai: Nontri Dictionary
donor(n) ผู้ให้,ผู้บริจาค,ผู้บริจาคเลือด,ผู้มอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
donorผู้ให้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donor Areaบริเวณให้ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who must this charming young blood donor be?สาวน้อยคนไหนที่จะบริจาคเลือดบ้าง?
Something about a donor egg?เกี่ยวกับการบริจาคไข่
Even if we find a marrow donor and operate...แม้ว่าเราจะได้ รับบริจาค ไขกระดูก และผ่าตัดแล้ว
There should be hope as long as a right donor is found.There should be hope as long as a right donor is found.
Although it's best that the donor is a family member, but she doesn't have any, so we have to wait for volunteers.Although it's best that the donor is a family member, but she doesn't have any, so we have to wait for volunteers.
Now, I know he's been on the donor list for a year, Lilith, but that's completely normal for his type.ตอนนี้,ผมรู้ว่าเขาเป็นผู้บริจาครายหนึ่งอยู่ but that's completely normal for his type.
I think they found out we've been pushing Clay down the donor list.I think they found out we've been pushing Clay down the donor list.
I thought donor sperm was your department.รับบริจาคอสุจิไม่ใช่เหรอ คุณน่ะ
The odds are much better if the donor marrow shares... the same DNA with the person receiving it.มันจะยิ่งดีถ้าดีเอ็นเอตรงกันกับผู้รับ
I can get donor blood from a clinic in Monroe.ไปซื้อที่คลินิกในมอนโรก็ได้
He's got a perfect, healthy donor kidneyเขาเพอเฟคมาก เป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์จิงๆ
Every other patient who had a transplanted organ From that donor is either dead or dying.คนไข้ทุกรายที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะจากผู้บริจาคคนนั้น ต่างก็ตาย รึกำลังจะเสียชีวิต

donor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供血者[gōng xuè zhě, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, 供血者] blood donor
捐血者[juān xuè zhě, ㄐㄩㄢ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, 捐血者] blood donor; also called 供血者
献血者[xiàn xuè zhě, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, 献血者 / 獻血者] blood donor
慈善家[cí shàn jiā, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄚ, 慈善家] philanthropist; humanitarian; charity donor
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, 捐款者] donor; benefactor; contributor (to charity)
捐赠者[juān zèng zhě, ㄐㄩㄢ ㄗㄥˋ ㄓㄜˇ, 捐赠者 / 捐贈者] donor; contributor
器官捐献者[qì guān juān xiàn zhě, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 器官捐献者 / 器官捐獻者] organ donor

donor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドナーカード[, dona-ka-do] (n) donor card
交付者[こうふしゃ, koufusha] (n) deliverer; donor
供血者[きょうけつしゃ, kyouketsusha] (n) blood donor
寄贈者[きそうしゃ;きぞうしゃ, kisousha ; kizousha] (n) donor
意思表示カード[いしひょうじカード, ishihyouji ka-do] (n) donor card
献血者[けんけつしゃ, kenketsusha] (n) blood donor
脳死移植[のうしいしょく, noushiishoku] (n) organ transplant from a brain-dead donor
非配偶者間人工授精;AID人工授精[ひはいぐうしゃかんじんこうじゅせい, hihaiguushakanjinkoujusei] (n) artificial insemination by donor
ドナー[, dona-] (n) donor; (P)
呉れ手[くれて, kurete] (n) donor; one who does something for you
提供者[ていきょうしゃ, teikyousha] (n) donor; contributer; provider; (P)
施主[せしゅ, seshu] (n) chief mourner; donor; benefactor
献納者[けんのうしゃ, kennousha] (n) donor; contributor
献血車[けんけつしゃ, kenketsusha] (n) mobile van where blood is collected from donors; bloodmobile

donor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าภาพ[n. exp.] (jaophāp) EN: host ; hostess ; sponsor ; chief donor FR: hôte [m] ; organisateur [m]
ผู้บริจาค[n. exp.] (phū børijāk) EN: donor FR: donateur [m] ; donatrice [f] ; donneur [m] ; donneuse [f]
ผู้ให้[n. exp.] (phū hai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor FR: donateur [m]
ผู้ให้โดยเสน่หา[n. exp.] (phū hai dōi) EN: donor FR:
ผู้เลือด[n. exp.] (phū hai leū) EN: blood donor FR: donneur de sang [m]
ทานบดี[n.] (thānnabodī) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator ; master in liberality ; chief donor FR:
ทายิกา[n.] (thāyikā) EN: female giver ; female donor ; patroness FR:
ทายก[n.] (thāyok) EN: grantor ; almsgiver ; donor ; benefactor ; lay supporter of Bhikkhus ; lay giver FR:
รายนามผู้บริจาค[n. exp.] (rāi nām phū) EN: contributors ; donors FR: donateurs [mpl]

donor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutspender {m}blood donor
Blutspendewesen {n}blood donor service
Blutspendezentrale {f}blood donor centre
Nierenspender {m}kidney donor
Organspender {m}organ donor
Spenderherz {n} [med.]donor heart
Spenderniere {f} [med.]donor kidney
Spenderorgan {n} [med.]donor organ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า donor
Back to top