ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

honourable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *honourable*, -honourable-

honourable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
honourable (adj.) มีเกียรติ
honourable (adj.) น่านับถือ See also: น่าเคารพ Syn. esteemed
honourable (adj.) น่าเคารพนับถือ Syn. respected, worshipful
English-Thai: HOPE Dictionary
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
English-Thai: Nontri Dictionary
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรงเกียรติ (adj.) honourable See also: respectable, honoured, noble, virtuous, reputable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
..and this man and this woman in holy matrimony, which is an honourable estate, instituted by God in the time of man's innocency, signifying unto us the mystical union that is between Christ and His church,และผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้ ในการแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกระทำให้สถานที่อันมีเกียรติ ซึ่งเป็นที่สถิตย์ของพระผู้เป็นเจ้า ในโอกาสอันบริสุทธิ์ของผู้คน
You are an honourable man, Passepartout.นายน่านับถือมาก พาสปาร์ตู
Your honourable sister says cut your leg? You cut your leg.พี่สาวสั่งให้คุณตัดเนื้อขาตัวเอง คุณก็ต้องทำ
Saunière said he was the most honourable man he had ever known.โซนิแยร์ บอกว่าพ่อเขาเป็นบุคคลที่มีเกียรติที่สุดที่เขาเคยรู้จัก
He's an honourable man.เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก
My honourable guests, I give you Prince Arthur, your champion.แขกผู้ทรงเกียรติของข้า ข้าขอให้ท่านพบกับ องค์ชายอาร์เธอร์ ผู้ชนะการแข่งขัน
What if she challenges you to do something even less honourable than breaking your word?ถ้าสิ่งที่นั้นจะทำลายเกียรติท่านถือเป็นการผิดคำพูดมั้ย?
Magic has the power to corrupt even the most honourable of men.เวทมนต์มีพลังที่จะทำชั่ว แม้แต่คนที่ซื่อตรงมากแค่ไหนก็ตาม
He was a good man, an honourable man.เขาเป็นคนดี,เป็นคนน่านับถือ
There is nothing to fear. It is a fair and honourable agreement that befits two great kingdoms.ไม่มีอะไรต้องกลัว, ข้อตกลงนี้ยุติธรรมและทรงเกียรติ
Young Lady, if you be so kind to help myself and my honourable Prince...สาวน้อย หากเจ้ามีน้ำใจช่วยเหลือข้า และเจ้าชาย
Tell me, detective... are you an honourable man?บอกฉันนักสืบ นายมีเกียรติหรือเปล่า

honourable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P)
礼遇[れいぐう, reiguu] (n,vs) courteous reception; honorable treatment; honourable treatment
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge

honourable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal FR: attestation [f] ; certificat [m]
หม่อมหลวง (ม.ล.)[n. prop.] (Mǿmlūang) EN: The Honourable ; Mom Luang (M.L.) FR:
ผู้ทรงเกียรติ[n. exp.] (phūsong kīa) EN: honourable person ; person with rank and distinction ; dignatary FR:

honourable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า honourable
Back to top