ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desirable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desirable*, -desirable-

desirable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desirable (adj.) เป็นที่น่าพอใจ See also: น่าปรารถนา, เป็นที่ต้องการ, น่าปรารถนา, เป็นที่ชื่นชอบ Syn. pleasing, likable, worth having Ops. boring, uninteresting
English-Thai: HOPE Dictionary
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable
English-Thai: Nontri Dictionary
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่พึงประสงค์ (adj.) desirable Syn. ที่พึงพอใจ
ที่พึงพอใจ (adj.) desirable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dante's Peak, the second most desirable place... to live in the United States, population under 20,000.ดันเต้ยอด สถานที่ที่ต้องการมากที่สุดที่สอง ... ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากรอายุต่ำกว่า 20,000
Now, of course, it isn't very desirable at this end.ตอนนี้แน่นอนก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการมากในตอนท้ายนี้
It means you have an opportunity to reproduce with the highest frequency and with the most desirable partners.หมายถึงคุณมีโอกาสที่จะ ทำมันอีกได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตามความปรารถนาของคนรอบข้าง
I believe that the corporation that is first, that is the most, has an opportunity to manufacture with the highest frequency and in the most desirable markets, and that its shareholders, by extension, have the greatest chance of survival and reinvestment.เชื่อว่าความร่วมมือคือสิ่งแรกและเป็นสิ่ง ที่สำคัญที่สุดด้วย ที่จะช่วยให้สามารถทำอะไร ได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการ ในตลาดที่มีความต้องการสูงสุด
Dolphin meat is generally considered to be a less desirable commodity, and it would sell for far, far less if it was properly labeled.เพราะเนื้อโลมาเต็มไปด้วยสารปรอท สารปรอทเป็นสารที่ไม่ใช่กัมมันตรังสี ที่มีพิษมากที่สุด
"Night of Desirable Objects"ตอนที่ 2 "Night of Desirable Objects"
The night of desirable objects?The nigth of desirable objects เหรอครับนั่น?
It's called the Night of Desirable Objects.มันเรียกว่า คืนแห่งความมหัศจรรย์
I drive a very rare and desirable automobile, ladies.ฉันขับรถหายากและกำลังเป็นที่ต้องการนะ สาวๆ
Collectors call that model right there the most desirable mg ever made.นักสะสมคลั่งรุ่นนี้มาก นั่นไง รุ่นที่เป็นที่ต้องการที่สุดของ MG ตั้งแต่ที่เคยผลิตมา
In his fantasy, he might envision Hope at a more desirable age.ในจินตนาการเขา เขาอาจวาดภาพโฮปไว้ตอนที่อายุมากกว่านี้
June was crushing it, but I still hadn't seen a desirable unit, until...จูนทำไปเรื่อยๆ แต่ฉันก็ยังไม่เจอของที่มีค่า จริงๆ จนกระทั่งๆ... .

desirable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, 力不从心 / 力不從心] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak
合意[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, 合意] acceptable; desirable
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, 动不动 / 動不動] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness)
扭转[niǔ zhuǎn, ㄋㄧㄡˇ ㄓㄨㄢˇ, 扭转 / 扭轉] to reverse; to turn around (an undesirable situation)
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, 清查] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements)

desirable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target
思わしい[おもわしい, omowashii] (adj-i) suitable; satisfactory; desirable
願わしい[ねがわしい, negawashii] (adj-i) desirable
ない内に;無い内に[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
好ましい[このましい, konomashii] (adj-i) nice; likeable; desirable; (P)
婆;婆あ(ik)[ばば(婆);ばばあ, baba ( baa ); babaa] (n) (1) (See 祖母) old woman; (2) (ばば only) (See ババ抜き) old maid (undesirable card in the card game of the same name); (3) (ばばあ only) (derog) hag; bitch
悪法も亦法也[あくほうもまたほうなり, akuhoumomatahounari] (exp) (id) A law is a law, however undesirable it may be
腐れ縁[くされえん, kusareen] (n) (undesirable but) inseparable relationship
Japanese-English: COMDICT Dictionary
魅力的機能[みろくてききのい, mirokutekikinoi] desirable feature

desirable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นที่น่าพอใจ [adj.] (pen thī nā ) EN: desirable FR:
พึงปรารถนา[adj.] (pheung prāt) EN: desirable ; attractive FR:
บุคคลไม่พึงปรารถนา[n. exp.] (bukkhon mai) EN: undesirable person ; persona non grata FR: persona non grata
ไม่พึงปรารถนา[adj.] (mai pheung ) EN: non grata ; unwelcome ; undesirable FR:

desirable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begehrenswert; wünschenswert {adj} | begehrenswerter | am begehrenswertestendesirable | more desirable | most desirable
Fehlentwicklung {f}undesirable development
unerwünschte Person {f} | unerwünschte Personenundesirable alien | undesirables

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desirable
Back to top