ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

formal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *formal*, -formal-

formal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
formal (adj.) ตามธรรมเนียมปฏิบัติ See also: ตามประเพณีนิยม Syn. ceremonious, conventional
formal (adj.) เป็นกิจจะลักษณะ See also: เป็นทางการ
formal (adj.) ซึ่งเป็นชุดที่เป็นทางการ See also: ซึ่งเป็นเครื่องแบบที่เป็นทางการ
formal (adj.) เป็นรูปแบบ See also: ตามรูปแบบ
formal (adj.) ที่เป็นกฎเกณฑ์
formal agreement (n.) ข้อตกลง Syn. compact, covenant
formal dress (n.) ชุดราตรี Syn. gown
formaldehyde (n.) ก๊าซไร้สีกลิ่นแรงใช้ทำยาฆ่าเชื้อและยากันเน่า Syn. methanal
formaldehyde solution (n.) น้ำเกลือสำหรับดองของ Syn. solution
formalin (n.) สารละลายที่มีฟอร์มัลดีไฮด์ 37-50% ใช้รักษาศพไม่ให้เน่า
formalist (n.) คนจู้จี้เรื่องกฏเกณฑ์และรายละเอียดมาก
formality (n.) ความเป็นทางการ
formality (n.) พิธี See also: ระเบียบ, พิธีรีตอง, แบบแผน Syn. convention, custom, rule
formalize (vt.) ทำให้เป็นทางการ
formalize (vt.) ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง Syn. form, fashion, shape
formalize (vi.) ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
formalize (vt.) ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
formally (adv.) อย่างเป็นกิจจะลักษณะ See also: อย่างเป็นทางการ Syn. officially
English-Thai: HOPE Dictionary
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ,ตามรูปแบบ,เป็นพิธีรีตอง
English-Thai: Nontri Dictionary
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ
formality(n) ระเบียบวิธี,พิธี,แผน,หลักการ,พิธีรีตรอง,ธรรมเนียมปฏิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
formalรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formal And Informal Channelsการให้การศึกษาอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทาง [การแพทย์]
Formaldehydeฟอร์มาดีไฮด์ [TU Subject Heading]
Formalinน้ำยาดองศพ,ฟอร์มาลิน,น้ำยาฟอร์มาลิน [การแพทย์]
Formalityฟอร์มาลิตี้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิจจะลักษณะ (adj.) formal See also: businesslike, systematic, seriously, official, regular, methodical
ฟอร์มาลดีไฮด์ (n.) formaldehyde
ฟอร์มาลิน (n.) formalin See also: formol
กิจจะลักษณะ (adv.) formally See also: systematically, seriously, officially, regularly, methodically
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (n.) Department of Non-Formal Education
กศน. (n.) Department of Non-Formal Education Syn. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กศน. (n.) non-formal education Syn. การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษานอกระบบ (n.) nonformal education
การศึกษานอกโรงเรียน (n.) non-formal education
กึ่งทางการ (adj.) semi-formal See also: moderate formality
กึ่งทางการ (adj.) semi-formal See also: moderate formality
ภาษาตลาด (n.) informal language See also: slang Syn. ภาษาปาก
สนิทสนม (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. คุ้นเคย, สนิท Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
เป็นกันเอง (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
ไม่มีพิธีรีตรอง (v.) informal Syn. ไม่เป็นทางการ Ops. เป็นทางการ
ไม่มีพิธีรีตอง (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
ไม่เป็นทางการ (v.) informal Ops. เป็นทางการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I now make the formal request... that the Seventh Fleet land troops here immediately... to guarantee the integrity of this government.{\cHFFFFFF}I now make the formal request... {\cHFFFFFF}that the Seventh Fleet land troops here immediately... {\cHFFFFFF}to guarantee the integrity of this government.
It seems less formal than Mahatma.มันฟังดูเป็นกันเองกว่ามหาตมะ
These men fucked up good but you bringing formal charges against them is that gonna help that girl one little bit?จริงอยู่คนเหล่านี้ทำผิดมหันต์ แต่ถ้าตั้งข้อหาพวกเขาแล้ว จะทำให้ผู้หญิงฟื้นขึ้นมามั้ย
We smile, we kiss. Formal Russian kiss.เรายิ้มเราจูบ จูบรัสเซียอย่างเป็นทางการ
I'm submitting a formal complaint about this through the Ministry of Foreign Affairs.ผมจะต้องทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยัง กระทรวงการต่างประเทศ
Yeah. He lived in this tiny hut somewhere in India. He had no formal education.เขาอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆ ไม่ได้รับการศึกษา
You must make a formal apology to Yemanja.นายทำให้ทุกคนซวย รีบขอโทษนางซะ
Nothing among formal verse compares to shijo, loved by peopleไม่มีอะไรใน โคลงทั่ว ๆ เทียบเท่า กับ Shijo ผู้คนชอบกันมาก
You don't need to show formal propriety and see me as a mother-in-law.เจ้าไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตอง และเห็นข้าเป็นแม่สามี
I was quite worried as the time for formal etiquette lessons was limitedฉันกังวลใจเล็กน้อยที่บทเรียนมารยาทถูกจำกัด
Absurd. There was a formal announcement of his promotion.เหลวไหลน่า มีการประกาศเรื่องฐานะอย่างเป็นทางการ
If we were having a beer or something, but at work, it's better if we maintain a more formal mode of address.ถ้าดื่มเบียร์กันอยู่ก็คงได้ แต่เวลางาน ผมคิดว่าคงดีกว่าถ้าเราทำตัวแบบเป็นทางการ

formal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
条目[tiáo mù, ㄊㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, 条目 / 條目] clauses and sub-clauses (in formal document); (dictionary) entry
聚餐[jù cān, ㄐㄩˋ ㄘㄢ, 聚餐] communal meal; formal dinner of club or group
交杯酒[jiāo bēi jiǔ, ㄐㄧㄠ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ, 交杯酒] formal exchange of cups of wine between bride and groom as traditional wedding ceremony
八行书[bā xíng shū, ㄅㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ, 八行书 / 八行書] formal recommendation letter in eight columns
正式投票[zhèng shì tóu piào, ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 正式投票] formal vote
雅乐[yǎ yuè, ㄧㄚˇ ㄩㄝˋ, 雅乐 / 雅樂] formal ceremonial music of each succeeding Chinese dynasty starting with the Zhou; Korean a'ak; Japanese gagaku
交拜[jiāo bài, ㄐㄧㄠ ㄅㄞˋ, 交拜] to bow to one another; to kneel and kowtow to one another; formal kowtow as part of traditional wedding ceremony
拜见[bài jiàn, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 拜见 / 拜見] pay a formal visit; call to pay respects; meet one's senior or superior
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, 对口相声 / 對口相聲] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏
共形[gòng xíng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, 共形] conformal
繁文[fán wén, ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ, 繁文] convoluted; elaborate formalities
虚文[xū wén, ㄒㄩ ㄨㄣˊ, 虚文 / 虛文] dead letter; rule no longer in force; empty formality
别客气[bié kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 别客气 / 別客氣] don't mention it; no formalities, please
切腹[qiē fù, ㄑㄧㄝ ㄈㄨˋ, 切腹] harakiri (formal Japanese: seppuku), a samurai's suicide by disemboweling
少数民族乡[shǎo shù mín zú xiāng, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ, 少数民族乡 / 少數民族鄉] ethnic township (formal village level subdivision of PRC county)
叔叔[shū shu, ㄕㄨ ㄕㄨ˙, 叔叔] (informal) father's younger brother; uncle
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 建立正式外交关系 / 建立正式外交關係] formally establish diplomatic relations
形式主义[xíng shì zhǔ yì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 形式主义 / 形式主義] Formalism (art)
手续[shǒu xù, ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ, 手续 / 手續] formalities
正式[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, 正式] formal; official
甲醛[jiǎ quán, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 甲醛] formaldehyde (HCHO)
福马林[fú mǎ lín, ㄈㄨˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧㄣˊ, 福马林 / 福馬林] formalin
保角[bǎo jiǎo, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄠˇ, 保角] (math.) angle-preserving; conformal
您好[nín hǎo, ㄋㄧㄣˊ ㄏㄠˇ, 您好] Hello (formal)
便宴[biàn yàn, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄢˋ, 便宴] informal dinner
[wén, ㄨㄣˊ, 文] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen
外公[wài gōng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄥ, 外公] (informal) mother's father; maternal grandfather
外婆[wài pó, ㄨㄞˋ ㄆㄛˊ, 外婆] (informal) mother's mother; maternal grandmother
妗子[jìn zi, ㄐㄧㄣˋ ㄗ˙, 妗子] (informal) mother's brother's wife; maternal uncle's wife
姥姥[lǎo lao, ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, 姥姥] (informal) mother's mother; maternal grandmother
姨妈[yí mā, ㄧˊ ㄇㄚ, 姨妈 / 姨媽] (informal) mother's sister; maternal aunt
老爷[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, 老爷 / 老爺] (informal) maternal grandfather; mother's father
舅舅[jiù jiu, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄡ˙, 舅舅] (informal) mother's brother; maternal uncle
三跪九叩[sān guì jiǔ kòu, ㄙㄢ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, 三跪九叩] to kneel three times and kowtow nine times (formal etiquette on meeting the emperor)
爷爷[yé ye, ㄧㄝˊ ㄧㄝ˙, 爷爷 / 爺爺] (informal) father's father; paternal grandfather
照准[zhào zhǔn, ㄓㄠˋ ㄓㄨㄣˇ, 照准 / 照準] request granted (formal usage in old document); to aim (gun)
提学御史[tí xué yù shǐ, ㄊㄧˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩˋ ㄕˇ, 提学御史 / 提學御史] superintendent of education (formal title)
脲醛[niào quán, ㄋㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˊ, 脲醛] urea formaldehyde

formal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見合い) formal marriage interview
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru")
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P)
リクルートスーツ[, rikuru-tosu-tsu] (n) type of standard formal wear worn by students, usu. when going to interviews (wasei
他人行儀[たにんぎょうぎ, taningyougi] (adj-na,n) standing on formality; in a reserved manner; treating a friend as a stranger; unduly distant; formal
作文[さくもん, sakumon] (n,vs) (1) (See 作文・さくもん) writing (an essay, prose, etc.); composition; (2) formal writing with little real meaning; (P)
内縁関係[ないえんかんけい, naienkankei] (n,adj-no) de facto marriage; common-law marriage; living together as husband and wife without formal marriage
卒業検定[そつぎょうけんてい, sotsugyoukentei] (n) driving school qualifying test (can lead to waiver of a formal test)
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village
形式仕様書[けいしきしようしょ, keishikishiyousho] (n) {comp} formal specification
形式名詞[けいしきめいし, keishikimeishi] (n) {ling} formal noun; dummy noun; expletive noun
形式段落[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味段落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation)
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed)
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (fem) (pol) (See 脇付) word used after an addressee's name in a formal letter
御多忙中;ご多忙中[ごたぼうちゅう, gotabouchuu] (exp) (See 多忙中) in the midst of your work (often used as a formal phrase in business letters, etc.)
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning
改まった[あらたまった, aratamatta] (adj-f) ceremonious; formal
文語[ぶんご, bungo] (n) (1) written language; literary language; (2) formal (or archaic) written style based on Heian-period Japanese; (P)
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude
本会[ほんかい, honkai] (n) (1) formal meeting (committee, etc.); session; (2) this (the aforementioned, our) association (society, organisation)
本契約[ほんけいやく, honkeiyaku] (n) contract (entered into on the basis of a promise or previous agreement); formal agreement; contract at hand
檜扇;桧扇[ひおうぎ, hiougi] (n) (1) formal folding fan made of hinoki cypress; (2) blackberry lily (Belamcanda Chinensis); leopard lily; leopard flower
羽織袴[はおりはかま, haorihakama] (n) Japanese male formal attire
衵扇[あこめおうぎ, akomeougi] (n) (See 檜扇) formal folding fan made of hinoki cypress (formerly used by court ladies)
[はかま, hakama] (n) man's formal divided skirt; (P)
親告罪[しんこくざい, shinkokuzai] (n) type of crime which requires a formal complaint from the victim in order to prosecute
蹲踞[そんきょ, sonkyo] (n,vs) crouching; formal crouch performed at the beginning of a sumo or kendo match
インフォーマル[, info-maru] (adj-na) informal
インフォーマルケア[, info-marukea] (n) informal care
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly
サンダル履き[サンダルばき, sandaru baki] (n) (1) wearing sandals; (adj-no) (2) informal; casual
セミフォーマル[, semifo-maru] (adj-na,adj-no,n) semiformal
ツツジ科[ツツジか, tsutsuji ka] (n) (See 躑躅) Ericaceae (plant family); heath; (subset of Ericaceae once formally had the generic name Azalea)
である[, dearu] (v5r-i) to be (formal, literary)
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P)
にて[, nite] (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P)
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response
ホルマリン;フォルマリン[, horumarin ; forumarin] (n) formalin
Japanese-English: COMDICT Dictionary
公的公開識別子[こうてきこうかいしきべつし, koutekikoukaishikibetsushi] formal public identifier
公的公開識別子誤り[こうてきこうかいしきべつしあやまり, koutekikoukaishikibetsushiayamari] formal public identifier error
形式仕様書[けいしきしようしょ, keishikishiyousho] formal specification
形式論理[けいしきろんり, keishikironri] formal logic
形式関係[けいしきかんけい, keishikikankei] formal relation
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal

formal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิฏฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อธิษฐาน[v.] (athitthān =) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
แบบเป็นทางการ[adj.] (baēp pen th) EN: formal FR: formel
จดหมายทางการ[n. exp.] (jotmāi thān) EN: formal letter FR:
กาลาดินเนอร์ = กาลาดินเน่อร์ = กาล่าดินเน่อร์[n. exp.] (kālā dinnoē) EN: gala dinner ; formal diner FR: dîner de gala [m] ; dîner mondain [m]
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
การหาปริพันธ์รูปนัย[n. exp.] (kān hā pari) EN: formal integration FR:
การคว่ำบาตร[n.] (kān khwambā) EN: excommunication ; formal act of exclusion from association FR: excommunication [f]
การศึกษาในระบบ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: formal education FR: éducation formelle [f]
การศึกษาในระบบโรงเรียน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: formal education FR: éducation formelle [f]
การทักทายแบบเป็นทางการ[n. exp.] (kān thakthā) EN: formal greetings FR: salutations formelles [fpl]
คำขอโทษอย่างเป็นทางการ[n. exp.] (khamkhøthōt) EN: formal apology FR: excuse formelle [f] ; excuses formelles [fpl]
คำหลวง[n.] (khamlūang) EN: formal poetical writing FR:
ขานนาค[n.] (khānnāk) EN: the formal responses of a candidate for ordination FR:
ข้อตกลงสมบูรณ์แบบ[n. exp.] (khø toklong) EN: formal agreements FR: accord formel [m]
คู่สวด[n.] (khūsūat) EN: the two monks who chant the formal words of an act (especially of ordination) ; act-announcer ; ordination-teacher FR:
กิจจะลักษณะ[adj.] (kitjalaksan) EN: official ; formal ; systematic FR:
นิยสกรรม[n.] (niyasakam) EN: formal act of subordination ; giving guidance ; causing (a monk) to live (again) in dependence FR:
องค์การรูปนัย[n. exp.] (ongkān rūpn) EN: formal organization FR:
เป็นแบบพิธี[adj.] (pen baēpphi) EN: formal FR: formel
ภาษาแบบแผน[n. exp.] (phāsā baēpp) EN: official language ; standard language ; formal language FR: langage conventionnel [m]
ภาษาเขียน[n. exp.] (phāsā khīen) EN: written language ; literary writing ; formal language FR: langue écrite [f] ; langue littéraire [f]
ภาษารูปนัย[n. exp.] (phāsā rūpna) EN: formal language FR: langage formel [m]
ภาษาทางการ[n. exp.] (phāsā thāng) EN: formal language ; official language ; written language ; formal FR: langue officielle [f]
พิธีการ[n.] (phithīkān) EN: protocol ; ceremony ; rite ; formal procedure FR: protocole [m] ; cérémonial [m] ; rite [m] ; formalités [fpl]
พอเป็นพิธี[adj.] (phø pen phi) EN: perfunctory ; token ; cursory ; formal ; for form's sake FR:
พระราชสาส์น[n.] (phrarātchas) EN: royal letter ; formal letter from the king ; envoy's credentials FR:
รูปนัย[adj.] (rūpnai) EN: formal FR: formel
สมบูรณ์แบบ[adv.] (sombūn baēp) EN: formal ; flawless ; exemplary ; perfect ; total FR: formel ; en bonne et due forme ; parfait ; total
ตรรกศาสตร์รูปนัย[n. exp.] (takkasāt rū) EN: formal logic FR: logique formelle [f]
ตัชชนียกรรม[n. exp.] (tatchanīyak) EN: the formal act of censure FR:
ทางการ[adj.] (thāngkān) EN: official ; formal ; governmental FR: officiel ; formel
อย่างเป็นทางการ[adj.] (yāng pen th) EN: official ; formal FR: officiel
อรูปนัย[adj.] (arūpnai) EN: informal FR:
แบบไม่เป็นทางการ[adj.] (baēp mai pe) EN: informal FR: informel
ฟอร์มาลดีไฮด์[n.] (fømāndīhai ) EN: formaldehyde FR: formaldéhyde [m] ; aldéhyde formique [m]
ฟอร์มาลิน[n.] (fømālin) EN: formalin ; formol FR: formol [m]
กันเอง[adj.] (kan-ēng) EN: informal ; intimate ; friendly FR: informel ; familier ; amical
การศึกษานอกระบบ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: nonformal education ; non-formal education FR:
การศึกษานอกระบบโรงเรียน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: nonformal education ; non-formal education FR:

formal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formalprüfung {f}examination as to formal requirements
Formalin {n} [chem.]formalin
Formalismus {m}formalism
Formalist {m} | Formalisten
Formaldehyd {n} [chem.]formaldehyde
Formalität {f} | Formalitäten
Formerfordernis {f}formal requirement
Formmangel {m}formal defect
Gesellschaftsanzug {m}formal dress
formalistisch {adv}formalisticly
formlose Zusammenkunft {f}informal meeting
formlos; unformell {adj} | formloser; unförmlicher | am formlosesten; am unförmlichsteninformal | more informal | most informal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า formal
Back to top