ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ceremonious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ceremonious*, -ceremonious-

ceremonious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ceremonious (adj.) เป็นพิธีการ See also: เป็นทางการ Syn. ceremonial, ritual, formal
ceremonious (adj.) โอ่อ่า
ceremoniously (adv.) อย่างเป็นพิธีการ Syn. ritually
English-Thai: HOPE Dictionary
ceremonious(เซอริโม'เนียส) adj. เป็นพิธีรีตองมาก,เป็นทางการ,โอ่อ่า,คร่ำครึ, Syn. formal
English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้ายศ (adj.) ceremonious See also: snobbish, arrogant, priggish, imperious, haughty Syn. เจ้ายศเจ้าอย่าง
เจ้ายศเจ้าอย่าง (adj.) ceremonious See also: snobbish, arrogant, priggish, imperious, haughty
คนละเอียดถี่ถ้วน (n.) ceremonious person See also: punctilious person, scrupulous person Syn. คนพิถีพิถัน Ops. คนไม่มีระเบียบ
คนเจ้าระเบียบ (n.) ceremonious person See also: punctilious person, scrupulous person Syn. คนพิถีพิถัน, คนละเอียดถี่ถ้วน Ops. คนไม่มีระเบียบ
เจ้ายศ (v.) be ceremonious See also: be a snob, be arrogant, be imperious, be haughty Syn. เจ้ายศเจ้าอย่าง
เจ้ายศเจ้าอย่าง (v.) be ceremonious See also: be a snob, be arrogant, be imperious, be haughty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will be unceremoniously eliminated.ผมก็จะถูกกำจัดแบบไม่มีพิธีรีตรองอะไร
Before I was unceremoniously pinched, I found out that the raw Uranium used to processผมเจอแร่ยูเรเนี่ยมดิบ ที่ใช้วางยาพิษเชนถูกสกัดจาก...
He went from choking and carrying fit men to their watery graves to drowning and dumping smaller victims unceremoniously.เขาเปลี่ยนจากทำให้ขาดอากาศตาย และเหยื่อที่แข็งแรงเป็นสุสานใต้น้ำ จับกดน้ำและทิ้งศพเหยื่อที่ตัวเล็กลง อย่างเร่งรีบ
The unceremonious humiliating way you ran me out of the agency?อย่างไม่ไว้หน้ากันเลย เนี่ยนะ
I was whiping because Richard Parker left me... so unceremoniously.ผมร้องไห้เพราะริชาร์ด พาร์คเกอร์จากผมไป โดยไม่มีการร่ำลา
Was unceremoniously detained.กักขังอย่างเป็นกันเอง
I see that time before me... and I've been feeling the urge to make some plays... before the great cosmic Pete comes to cut my throat unceremoniously and I gurgle my last breath.ผมเห็นช่วงเวลานั้นก่อนผม... แล้วมันทำให้ผมรู้สึกอยากจะ... ก่อนที่มันจะขยายวงกว้าง จนตัดคอ

ceremonious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隆重[lóng zhòng, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, 隆重] grand; prosperous; ceremonious; solemn

ceremonious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塵浄水[ちりじょうずい, chirijouzui] (n) ceremonious clapping and rubbing of the palms (sumo)
角張る[かどばる, kadobaru] (v5r,vi) to be angular; to be overly ceremonious
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r,vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious
堅苦しい;固苦しい(iK)[かたくるしい;かたぐるしい(ik), katakurushii ; katagurushii (ik)] (adj-i) formal; strict; ceremonious; stiff
改まった[あらたまった, aratamatta] (adj-f) ceremonious; formal
晴れがましく[はれがましく, haregamashiku] (adv) cheerfully; ceremoniously
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นพิธีรีตรอง English: ceremonious

ceremonious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มโหฬาร[adv.] (mahōlān) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously FR: solennellement ; cérémonieusement

ceremonious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zeremoniös {adj} | zeremoniöser | am zeremoniösestenceremonious | more ceremonious | most ceremonious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ceremonious
Back to top