ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

methanal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *methanal*, -methanal-

methanal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
methanal (n.) ก๊าซไร้สีกลิ่นแรงใช้ทำยาฆ่าเชื้อและยากันเน่า

methanal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホルムアルデヒド;フォルムアルデヒド[, horumuarudehido ; forumuarudehido] (n) formaldehyde; methanal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า methanal
Back to top