ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equi

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equi*, -equi-

equi ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equi (prf.) เท่ากัน
equi- (prf.) เท่ากัน
equiangular (adj.) (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีมุมเท่ากันทุกมุม
equidistance (n.) ซึ่งมีระยะห่างจากสถานที่ 2 แห่งหรือมากกว่าเป็นระยะทางเท่ากัน
equilateral (adj.) (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน
equilibrate (vt.) ทำให้สมดุล See also: ทำให้เท่ากัน, ทำให้อยู่ในสภาพที่สมดุล Syn. stabilize
equilibrate (vi.) สมดุลกัน See also: เท่ากัน Syn. stabilize
equilibrator (n.) เครื่องมือที่ช่วยรักษาความสมดุล
equilibrium (n.) ความสงบของจิตใจ Syn. calm, equanimity, poise
equilibrium (n.) ความสมดุลของร่างกาย Syn. balance, stability
equine (adj.) คล้ายม้า (ทางรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรม)
equinimity (n.) ความสงบเงียบ See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น Syn. composure, calmness, tranquility
equinoctial (adj.) (พืช) ที่ดอกจะบานและหุบในเวลาเฉพาะของวัน (ทางพฤกษศาสตร์) See also: (ดอกของพืช) ซึ่งจะบานและหุบในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาเดิม (ทางพฤกษศาสตร์)
equinoctial (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีเวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
equinoctial (n.) พายุหรือลมแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
equinoctial circle (n.) วงเส้นศูนย์สูตร Syn. celestial equator, equinoctial line
equinoctial line (n.) เส้นศูนย์สูตร Syn. equinoctial circle, equinoctical point
equinoctical point (n.) เส้นศูนย์สูตร Syn. equinoctial circle
equinox (n.) ช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน ซึ่งมักจะเกิดในช่วงวันที่ 21 มีนาคมและ 23 กันยายน
equip (vt.) จัดหามาให้ See also: จัดหาสิ่งจำเป็นไว้ให้ Syn. provide, supply
equip for (phrv.) มีอุปกรณ์สำหรับ See also: จัดเตรียมเพื่อ
equip with (phrv.) จัดหาให้ด้วย
equipage (n.) เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ) Syn. equipment
equipage (n.) รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา Syn. carriage
equipment (n.) อุปกรณ์ See also: เครื่องมือ Syn. apparatus, gear, tool
equipoise (vt.) ถ่วงดุล (คำทางการ) See also: ถ่วงน้ำหนัก (ให้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน) Syn. counterbalance
equipoise (n.) ภาวะสมดุล See also: ความสมดุล Syn. balance, equilibrium
equipoise (n.) สิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุล
equipped (adj.) ครบครัน See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม Syn. furnished, provided
equitable (adj.) ยุติธรรม See also: เที่ยงตรง, ถูกต้อง Syn. fair, impartial, just
equitably (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเท่าเทียม, อย่างสมเหตุสมผล Syn. dispassionately, justly
equity (n.) ความถูกต้อง See also: ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง Syn. fairness, impartiality, justice
equivalence (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความสมดุล Syn. balance, equality
equivalence (n.) การเท่ากัน Syn. equality Ops. inequality
equivalence (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. equality, eventness
equivalence of meaning (n.) การมีความหมายเหมือนกัน See also: การมีความหมายแบบเดียวกัน
equivalent (adj.) เท่ากับ See also: ซึ่งมีค่าเท่ากัน Syn. equal, similar
equivocal (adj.) ที่กำกวม See also: ที่คลุมเครือ Syn. ambiguous, dubious, obscure
equivocal (adj.) ที่ยากจะเข้าใจได้ See also: ยากที่จะตีความ
equivocate (vi.) พูดสองนัย See also: พูดหลบหลีก, พูดกำกวมให้เข้าใจผิด Syn. prevaricate
English-Thai: HOPE Dictionary
equi-Pref."เท่ากัน",
equidistancen. ระยะทางที่เท่ากัน
equidistantadj. ซึ่งมีระยะทางเท่ากัน
equilateraladj.,n. (รูป) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
equine(อี'ไควน) adj. คล้ายม้า. n. ม้า., See also: equinity n.
equinox(อี'ควะนอคซฺ) n. เวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรทำให้มีกลางวันเท่ากับกลางคืน/เกิดขึ้นในราววันที่ 21 มีนาคม (vernal equinox) กับวันที่22กันยายน (autumnal equinox)
equip(อีควิพ') {equipped,equipping,equips} vt. จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้มีเครื่องมือ., See also: equipper n. ดูequip
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
equitable(เอค'วิทะเบิล) adj. เที่ยงธรรม,, Syn. just
equity(เอค'ควิที) n. ความเสมอภาค,ความเที่ยงธรรม, Syn. fairness
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
equivocate(อีควิฟ'โวเคท) vi. พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย, See also: equivocation n. ดู equivocator n. ดูequivocate equivocator n. ดูequivocate
English-Thai: Nontri Dictionary
equiangular(adj) มีมุมทุกมุมเท่ากัน
equidistant(adj) มีระยะเท่ากัน
equilateral(adj) มีด้านเท่ากันหมด
equilibrium(n) ความสมดุล,ความคงที่,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค
equinoctial(adj) ที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
equinox(n) วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
equitable(adj) เสมอภาค,ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม
equity(n) ความเสมอภาค,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
equivalent(adj) เท่ากัน,เสมอกัน,เสมอภาค,มีค่าเท่ากัน
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
equiangular-มุมเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equidistantระยะห่างเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equilateral hyperbolaไฮเพอร์โบลาแกนเท่า [มีความหมายเหมือนกับ equiangular hyperbola และ rectangular hyperbola] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equilibratorเครื่องมือทำให้สมดุล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
equilibriumสมดุล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equipotential lineเส้นสมศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equitable rightสิทธิอันชอบธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equityความเที่ยงธรรม, สมธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equivalentสมมูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equivocal symptomอาการกำกวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equilibrateทำให้สมดุล [การแพทย์]
Equilibriumสมดุลการทรงตัว [TU Subject Heading]
Equine Seraซีรั่มม้า [การแพทย์]
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
equitable geographical distributionการกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันตามเขตภูมิศาสตร์
Equityหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Equivalentเอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน / มีค่าเท่ากัน , เอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน /มีค่าเท่ากัน ในระบบฐานข้อมูล Derwent ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่มีการยื่นจดที่สำนักงานสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (n.) equilateral triangle Syn. สามเหลี่ยมด้านเท่า
สามเหลี่ยมด้านเท่า (n.) equilateral triangle
ความสมดุล (n.) equilibrium Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเสมอภาค, ดุลยภาพ
ดุลยภาพ (n.) equilibrium Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเสมอภาค, ความสมดุล
สมดุล (v.) equilibrium Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
สมดุลยภาพ (n.) equilibrium Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเสมอภาค, ดุลยภาพ, ความสมดุล
สมดุลย์ (v.) equilibrium Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
เท่ากัน (v.) equilibrium Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค
เท่ากัน (v.) equilibrium Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค
เครื่องใช้สอย (n.) equipment See also: tool, implement, utensil, instrument, ware Syn. ของใช้, เครื่องใช้
ความสมดุล (n.) equity See also: equality, state of balance, equilibrium Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอกัน, ความเสมอภาค
ความเสมอกัน (n.) equity See also: equality, state of balance, equilibrium Syn. ความเท่าเทียม, ความสมดุล, ความเสมอภาค
ดุลภาค (n.) equity See also: equality, state of balance, equilibrium Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอกัน, ความสมดุล, ความเสมอภาค
ส่วน (n.) equivalence See also: fit Syn. สัดส่วน
สมมูล (adj.) equivalent See also: equal
มีเลศนัย (adj.) equivocal See also: mysterious, furtive, sly, suspicious
มีเลศนัย (adv.) equivocally See also: ambiguously, obscurely, mysteriously, furtively, slyly
ตีฝีปาก (v.) equivocate See also: wisecrack, quibble, bicker Syn. ตีโวหาร, ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน
ตีโวหาร (v.) equivocate See also: wisecrack, quibble, bicker Syn. ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน
ปั้นสีหน้า (v.) equivocate See also: to mask a falsehood Syn. ปั้นหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What data do you require?คุณต้องการข้อมูลอะไรหรือ?
They set up the equipmentพวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll require foreign capital.เราจะต้องใช้เงินทุนนะครับ
I... I wanted to say that if any of us might be required to give evidence,ผมอยากบอกว่าถ้าพวกเราคนใดต้องไปให้ปากคํา
When they bed down the equipment every evening, they go right to work on the hospital.{\cHFFFFFF}เมื่อพวกเขานอนลง อุปกรณ์ทุกเย็น {\cHFFFFFF}พวกเขาไปทางขวาไปทำงานในโรงพยาบาล
I cannot get the equipment...ฉันไม่สามารถได้รับอุปกรณ์
How's your equilibrium, Ringo?วิธีการของสมดุลของ ริงโก้ ?
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น
I believe by masturbation of the requisite body areasฉันเชื่อโดยการกระทำกามอัตโนมัติของพื้นที่ร่างกาย the requisite
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด
She lies like a fucking mannequin, you bitch!เธอ อยู่ เหมือน นางแบบ ร่วมเพศ คุณ บ้า !
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี

equi ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基本要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 基本要求] a basic requirement; prerequisites
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, 龙舌兰 / 龍舌蘭] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila
社会总需求[shè huì zǒng xū qiú, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, 社会总需求 / 社會總需求] aggregate social demand; total requirement of society
劳役[láo yì, ㄌㄠˊ ㄧˋ, 劳役 / 勞役] forced labor; corvée (labor required of a serf); animal labor
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, 仪表 / 儀表] appearance; bearing; a meter (measuring equipment)
武装[wǔ zhuāng, ˇ ㄓㄨㄤ, 武装 / 武裝] arms; equipment; to arm; military; armed (forces)
预备知识[yù bèi zhī shi, ㄩˋ ㄅㄟˋ ㄓ ㄕ˙, 预备知识 / 預備知識] background knowledge; prerequisite
平衡[píng héng, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, 平衡] balance; equilibrium
平衡态[píng héng tài, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄊㄞˋ, 平衡态 / 平衡態] balance; (state of) equilibrium
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
海军上校[hǎi jūn shàng xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, 海军上校 / 海軍上校] captain (= UK and US Navy equivalent)
势在必行[shì zài bì xíng, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, 势在必行 / 勢在必行] be imperative; be required by circumstances
海军中校[hǎi jūn zhōng xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, 海军中校 / 海軍中校] commander (= UK and US Navy equivalent)
海军大校[hǎi jūn dà xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˋ, 海军大校 / 海軍大校] commodore (= US Navy equivalent)
条件[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 条件 / 條件] condition; prerequisite; factor
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 戗 / 戧] contrary; pushing against; bump; knock; used as equivalent for 抢 qiang1
用户端设备[yòng hù duān shè bèi, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 用户端设备 / 用戶端設備] customer premise equipment; CPE
不平衡[bù píng héng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, 不平衡] disequilibrium
测距仪[cè jù yí, ㄘㄜˋ ㄐㄩˋ ㄧˊ, 测距仪 / 測距儀] distance measuring equipment
浮潜器具[fú qián qì jù, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, 浮潜器具 / 浮潛器具] diving equipment
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 等分] division into equal parts; equipartition
剂量当量[jì liàng dāng liáng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˊ, 剂量当量 / 劑量當量] dose equivalent
东方马脑炎病毒[dōng fāng mǎ nǎo yán bìng dú, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 东方马脑炎病毒 / 東方馬腦炎病毒] eastern equine encephalitis (EEE) virus
均衡[jūn héng, ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, 均衡] equal; balanced; harmony; equilibrium
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, 对等 / 對等] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity
含糊其词[hán hú qí cí, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 含糊其词 / 含糊其辭] equivocate; talk evasively; careless; perfunctory
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, 器材] equipment; material
均势[jūn shì, ㄐㄩㄣ ㄕˋ, 均势 / 均勢] equilibrium of forces; balance of power
多义性[duō yì xìng, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 多义性 / 多義性] equivocality
多义关系[duō yì guān xì, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 多义关系 / 多義關係] equivocality
当量剂量[dāng liáng jì liàng, ㄉㄤ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 当量剂量 / 當量劑量] equivalent dose
相当[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, 相当 / 相當] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly
等效百万吨当量[děng xiào bǎi wàn dūn dāng liàng, ㄉㄥˇ ㄒㄧㄠˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 等效百万吨当量 / 等效百萬噸當量] equivalent megatonnage (EMT)
等边三角形[děng biān sān jiǎo xíng, ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 等边三角形 / 等邊三角形] equilateral triangle
股本金比率[gǔ běn jīn bǐ lǜ, ㄍㄨˇ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄣ ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, 股本金比率] equity ratio
装备[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, 装备 / 裝備] equipment
装置[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 装置 / 裝置] equipment; system; device
设备[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 设备 / 設備] equipment; facilities; installations
股权[gǔ quán, ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 股权 / 股權] equity shares; stock right
茂才[mào cái, ㄇㄠˋ ㄘㄞˊ, 茂才] equivalent to 秀才, scholar; in Ming and Qing times, a person who has passed the county level imperial exam

equi ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU
あいまい度;曖昧度[あいまいど, aimaido] (n) {comp} equivocation
あいまい量;曖昧量[あいまいりょう, aimairyou] (n) {comp} equivocation
アエクィデンスサパイェンシス[, aekuidensusapaienshisu] (n) Sapayo cichlid (Aequidens sapayensis)
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid)
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus)
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus)
アエクィデンスメタエ[, aekuidensumetae] (n) yellow acara (species of cichlid in Colombia, Aequidens metae)
アエクィデンス属[アエクィデンスぞく, aekuidensu zoku] (n) Aequidens (genus of fish in the family Cichlidae)
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark)
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
イクイップメント[, ikuippumento] (n) equipment
エクイタブル[, ekuitaburu] (n) equitable
エクイティ;エクイティー[, ekuitei ; ekuitei-] (n,adj-no) equity
エクイティファイナンス;エクイティーファイナンス[, ekuiteifainansu ; ekuitei-fainansu] (n) equity finance
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific)
オンライン機器[オンラインきき, onrain kiki] (n) {comp} online equipment
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system.
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark)
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands)
カラム[, karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.)
カリビアンリーフシャーク;カリビアン・リーフ・シャーク[, karibianri-fusha-ku ; karibian . ri-fu . sha-ku] (n) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil)
ガンジスメジロザメ[, ganjisumejirozame] (n) Ganges shark (Glyphis gangeticus, rare species of fresh water requiem shark that dwells in the rivers of India)
キャビネット[, kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P)
グラム当量[グラムとうりょう, guramu touryou] (n) gram equivalent
グレイリーフシャーク;グレイ・リーフ・シャーク[, gureiri-fusha-ku ; gurei . ri-fu . sha-ku] (n) grey reef shark (Carcharhinus amblyrhynchos, species of Indo-Pacific requiem shark)
サンドバーシャーク;サンドバー・シャーク[, sandoba-sha-ku ; sandoba-. sha-ku] (n) (See ヤジブカ) sandbar shark (Carcharhinus plumbeus, a species of requiem shark)
シルキー・シャーク;シルキーシャーク[, shiruki-. sha-ku ; shiruki-sha-ku] (n) silky shark (Carcharhinus falciformis, species of circumtropical requiem shark)
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839)
タイワンヤジブカ[, taiwanyajibuka] (n) pigeye shark (Carcharhinus amboinensis, species of tropical requiem shark)
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
たろう[, tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb
ツイーター;ツィーター[, tsui-ta-; tsui-ta-] (n) tweeter (audio equipment)
ツバクロザメ[, tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil)
ツバクロザメ属[ツバクロザメぞく, tsubakurozame zoku] (n) Isogomphodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae with one extant species known as the daggernose shark)
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] (n) {comp} data channel equipment
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] (n) {comp} data circuit-terminating equipment; DCE
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] (n) {comp} data terminal equipment; DTE
トガリアンコウザメ[, togariankouzame] (n) spadenose shark (Scoliodon laticaudus, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] system requirement
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] system requirement
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.)
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.)
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment
中間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment
使用条件[しようじょうけん, shiyoujouken] requirement
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] prerequisite, precondition
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE)
動的適合性要件[どうてきてきごうせいようけん, doutekitekigouseiyouken] dynamic conformance requirements
周辺装置[しゅうへんそうち, shuuhensouchi] peripheral equipment, peripheral device
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE)
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] basic equipment
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] external storage (equipment)
多重化装置[たじゅうかそうち, tajuukasouchi] multiplexer, multiplexing equipment
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.)
必す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute
必要条件[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements
技術要件[ぎじゅつようけん, gijutsuyouken] technical requirement
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment
文脈上の必す字句[ぶんみゃくじょうのひっすじく, bunmyakujounohissujiku] contextually required token
文脈上の必す要素[ぶんみゃくじょうのひっすようそ, bunmyakujounohissuyouso] contextually required element
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing
等価参照列[とうかさんしょうれつ, toukasanshouretsu] equivalent reference string
等価演算[とうかえんざん, toukaenzan] equivalence operation, IF-AND-ONLY-IF operation, IFF
等価語[とうかご, toukago] equivalent term
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement

equi ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชวะ[n.] (ātchawa) EN: rectitude ; honesty ; integrity ; equity ; justice FR:
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil FR: injuste ; inéquitable
อาธรรม ; อาธรรม์[adj.] (ātham ; āth) EN: wrong ; injust ; iniquitous ; unfair FR: injuste ; inéquitable
อาธรรม์ ; อาธรรม[adj.] (āthan ; āth) EN: wrong ; injust ; iniquitous ; unfair FR: injuste ; inéquitable
อัฐบริขาร[n.] (atthabørikh) EN: the eight requisites for monks ; the eight necessities of a Buddhist monk FR:
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ[n. exp.] (attrā phon ) EN: return on common equity FR:
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsūan t) EN: equivalent ratios ; equal ratios FR:
บ่ายเบี่ยง[v.] (bāibīeng) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip FR:
ใบเบิกของ[n. exp.] (baiboēk khø) EN: requisition FR:
บั้น[n.] (ban) EN: ban ; [1,000 liter capacity unit] FR: ban [m] ; [unité de capacité équivalant à 1.000 litres]
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang ; [1,000 liter capacity unit] FR: banluang [m] ; [unité de capacité équivalant à 1.000 litres]
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams) FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
บีบ[adj.] (bīp) EN: required ; compulsory FR:
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up FR: retirer
บริขาร[n.] (børikhān) EN: the eight necessary articles required by a Buddhist priest FR: les huit objets d'un bonze
บริภัณฑ์[n.] (børiphan) EN: appliances ; equipment FR: équipement [m] ; matériel [m]
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ฉาย[v.] (chāi) EN: FR: répartir équitablement
ฉลาม[n.] (chalām) EN: shark FR: requin [m]
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo) EN: Great White Shark FR: grand requin blanc [m]
ฉัน[X] (chan) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of FR: à titre de ; en tant que ; comme
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty ; cattie ; chang ; [unit of weight equal to 600 grams] FR: chang [m] ; [unité de poids équivalant à 600 gr.]
ชั่ง[n.] (chang) EN: chang ; [unit of money equivalent to 80 baht] FR: chang [m] ; [unité monétaire équivalant à 80 bahts]
ชั้นสมมูล[n. exp.] (chan samamū) EN: equivalence class FR: classe d'équivalence [f]
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply FR: résolument ; rigoureusement
ชีวสมมูล[n.] (chīwasamamū) EN: bioequivalence FR:
ชีวสมมูล[n.] (chīwasommūn) EN: bioequivalence FR:
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classif.: sets of things (crockery, china, glassware ...), suits of clothing, teams, menus] FR: [classif. : ensembles d'objets assortis, ensembles vestimentaires (costumes ...), équipes sportives; menus]
ดรีมทีม[n. exp.] (drīm thīm) EN: dream team FR: dream team [f] (anglic.) ; équipe de rêve [f]
ดุล[n.] (dun) EN: balance ; equilibrium FR: balance comptable [f] ; balance [f] ; équilibre [m]
ดุล[adj.] (dun) EN: equal ; even ; balanced FR: équilibré
ดุลย์[n.] (dun) EN: equal ; equivalent ; equal FR:
ดุล-[pref.] (dunla-) EN: balance ; equilibrium FR:
ดุลภาค[n.] (dunlaphāk) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality FR:
ดุลยภาพ[n.] (dunlayaphāp) EN: equilibrium ; balance ; equality FR: équilibre [m]

equi ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment
Anbaugerät {n}accessory equipment
Zulassungsbedingungen {pl}admission requirements
Aggregat {n}equipment set; set of machines
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device
Zusatzausrüstung {f}ancillary equipment
Anrufbeantworter {m}answering equipment
Anmeldevorschriften {pl}application requirements
Babyausstattung {f}baby equipment
Grundanforderung {f}basic requirement; prerequisite
Grundausstattung {f}basic equipment
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement
Bedarfsaufstellung {f}requirements list
Blindfluggerät {n}blind flying equipment
Platine {f} | bestückte Platineboard | equipped board
Campingausrüstung {f}camping equipment
Kapitalbedarf {m}capital requirements
Eigenkapital {n} [econ.]equity; equity capital
Ausrüstungspflicht {f} (für Schiffe)carriage requirements (for vessels)
Äquivalenzklasse {f} [math.]equivalence class
Koordinatenmessgerät {n}coordinate measuring equipment
Pflichtenheft {n}customer requirement specification; specification
Tagesbedarf {m}daily requirement
Gleichspannungsgeräte {pl}DC voltage equipment
Verschuldungsgrad {m} [fin.]debt equity ratio
Dieselrußmessgerät {n}diesel soot measuring equipment
Diskussionsanlage {f}discussion equipment
Anzeigegerät {n}display unit; indicator; display equipment; indicating equipment
Dividendenbedarf {m}dividend requirement
Energiebedarf {m} | niedriger Energiebedarfenergy requirement; power requirement | low power requirements
Gleichgewichtsbedingung {f}equilibrium condition
Gleichgewichtslage {f}equilibrium position
Kräftegleichgewicht {n}equilibrium of forces
Kräfteausgleich {m}equilibrium of forces
Pferdesport {m}equine sports
Ausrüstung {f} | elektrische Ausrüstungequipment | electrical equipment
Ausrüstungsspezifizierung {f}equipment specification
Geräteliste {f}equipment list; part list
Maschinenanschluss {m}equipment connection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equi
Back to top