ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impartiality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impartiality*, -impartiality-

impartiality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impartiality (n.) ความถูกต้อง See also: ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง Syn. fairness, justice
impartiality (n.) ความยุติธรรม See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา Syn. justice Ops. injustice, unfairness
impartiality (n.) ความเป็นกลาง See also: สถานภาพเป็นกลาง, สถานะที่เป็นกลาง
impartiality (n.) การไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง Syn. detachment Ops. prejudice, partiality

impartiality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中立性[zhōng lì xìng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 中立性] impartiality; neutrality

impartiality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P)
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence
中正[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) impartiality; fairness
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na,n,adj-no) impartiality; fair play
公正[こうせい, kousei] (adj-na,n) justice; fairness; impartiality; (P)
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na,n) impartiality; (P)

impartiality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่ลำเอียง[n. exp.] (khwām mai l) EN: impartiality ; fairness FR: impartialité [f]
ความเป็นกลาง[n.] (khwām penkl) EN: neutrality ; impartiality ; objectivity FR: neutralité [f] ; impartialité [f] ; objectivité [f]
สมานัตตตา[n.] (samānattatā) EN: constancy ; impartiality FR:
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness FR: équité [f] ; impartialité [f]
อุเบกขา[n.] (ubēkkhā) EN: equanimity ; impartiality ; neutral feeling FR:
ยุติธรรม[n.] (yuttitham) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality FR: justice [f] ; fair-play [m] ; impartialité [f] ; équité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impartiality
Back to top