ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

furtively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *furtively*, -furtively-

furtively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
furtively (adv.) อย่างลับๆ ล่อๆ Syn. sneakingly, stealthily, surreptitiously Ops. forthright, straightforward
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมียงม่าย (v.) to glance furtively at (as a girl flirting) See also: take a furtive glance Syn. เมียง, เมียงมอง
ผลุบโผล่ (adv.) furtively See also: stealthily Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, กะผลุบกะโผล่
ลอกแลก (adj.) furtively See also: fidgetingly Syn. ล่อกแล่ก
ลักเค้า (v.) imitate furtively See also: copy someone´s example furtively, plagiarize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And this loser goes to a stupid undercover cop who was kicked out of the contest only because he furtively ate a piece of watermelonคนที่ถูกให้ออกจากบ้าน เป็นสายตำรวจโง่ๆคนนึง โง่ขนาดที่โดนให้ออกจากบ้าน เพียงแค่แอบกิน แตงโมตอนที่ทุุกคนเผลอเท่านั้น
(Furtively) Heads up. They're tossing the cells.(ลอบ) รีบหน่อย พวกเขากำลังโยนเซลล์

furtively ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǎn, ㄕㄢˇ, 睒] furtively glance; glittering
偷偷[tōu tōu, ㄊㄡ ㄊㄡ, 偷偷] stealthily; secretly; covertly; furtively; on the sly

furtively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
盗み見;盗見(io)[ぬすみみ, nusumimi] (n,vs) (See 盗み見る) surreptitious glance; looking furtively

furtively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
ด้อม[v.] (dǿm) EN: snoop (around) ; steal (into a place) ; act furtively ; bob FR:
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; rob ; plagiarize ; do secretly ; do furtively FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขโมยดู[v. exp.] (khamōi dū) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; glance furtively ; peek ; peep FR: regarder furtivement ; regarder à la dérobée
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
เมียงม่าย[v.] (mīengmāi) EN: glance furtively at FR:
ผลุบโผล่[adv.] (phlupphlō) EN: furtively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า furtively
Back to top