ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equilibrium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equilibrium*, -equilibrium-

equilibrium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equilibrium (n.) ความสงบของจิตใจ Syn. calm, equanimity, poise
equilibrium (n.) ความสมดุลของร่างกาย Syn. balance, stability
English-Thai: HOPE Dictionary
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
English-Thai: Nontri Dictionary
equilibrium(n) ความสมดุล,ความคงที่,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
equilibriumสมดุล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equilibriumสมดุลการทรงตัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสมดุล (n.) equilibrium Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเสมอภาค, ดุลยภาพ
ดุลยภาพ (n.) equilibrium Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเสมอภาค, ความสมดุล
สมดุล (v.) equilibrium Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
สมดุลยภาพ (n.) equilibrium Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเสมอภาค, ดุลยภาพ, ความสมดุล
สมดุลย์ (v.) equilibrium Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
เท่ากัน (v.) equilibrium Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค
เท่ากัน (v.) equilibrium Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Visually, there exists a graceful equilibrium between its length and width.ดังที่เห็น ด้านยาวกับด้านกว้าง มีสัดส่วนที่สมดุลกัน
When the commander returned from lunch, he had an equilibrium problem, and his grip was too weak to hold his briefcase.เขาค่อย ๆ แสดงอาการ หรือว่าป่วยทันที
The equilibrium of every ocean depends on them.ดุลยภาพของทุกมหาสมุทรขึ้นอยู่กับมัน
Inner-ear pathology can affect the equilibrium and cause disorientation, making it appear to be a neurological disorder.หูส่วนใน มันมีผลต่อการทรงตัว และอาจทำให้มีอาการเลอะเลือน แสดงออกเป็นความผิดปกติทางสมอง
I could give you a crash course, on thermodynamic equilibrium and energy exchange right now,จะให้สอนหลักสูตรเร่งรัดเรื่องสมดุลเทอร์โบไดนามิค กับการแลกเปลี่ยนพลังงานให้เลยตอนนี้ใช่ไหม หรือว่าจะช่วยเชื่อกันหน่อยว่ามันทำไม่ได้
I can literally feel my equilibrium ...เพราะว่าก้านสมองของฉัน กำลังตะโกนว่าขาดน้ำ
And our Sun is poised between these two forces in a stable equilibrium between gravity and nuclear fire, a balance it will maintain for another four billion years.และดวงอาทิตย์ของเราจะทรง ตัวระหว่างทั้งสองกองทัพ ในสมดุล ระหว่างแรงโน้มถ่วงและ ไฟนิวเคลียร์
How's your equilibrium, Ringo?วิธีการของสมดุลของ ริงโก้ ?
One step closer to economic equilibrium.นายเป็นแค่เสียงในหัวฉัน เป็นแค่ภาพลวงตา
Yo, son, you're messing with my equilibrium.-นายทำตัวไม่เรียบร้อยฉันเลยเสียสมดุลหมด
The right to direct private armies, to manage global affairs into stable equilibrium.สิทธิในการมีกองทัพ เพื่อจัดระเบียบโลกให้มีความสมดุล
Keep forgetting to take that stupid pill that helps my equilibriumฉันงั่งลืมทานยา ที่ช่วยลดความดันของฉัน

equilibrium ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
均势[jūn shì, ㄐㄩㄣ ㄕˋ, 均势 / 均勢] equilibrium of forces; balance of power
平衡[píng héng, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, 平衡] balance; equilibrium
平衡态[píng héng tài, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄊㄞˋ, 平衡态 / 平衡態] balance; (state of) equilibrium
不平衡[bù píng héng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, 不平衡] disequilibrium
均衡[jūn héng, ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, 均衡] equal; balanced; harmony; equilibrium
静力平衡[jìng lì píng héng, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, 静力平衡 / 靜力平衡] static equilibrium
非平衡态[fēi píng héng tài, ㄈㄟ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄊㄞˋ, 非平衡态 / 非平衡態] unbalance; disequilibrium
不稳平衡[bù wěn píng héng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, 不稳平衡 / 不穩平衡] unstable equilibrium

equilibrium ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナッシュ均衡[ナッシュきんこう, nasshu kinkou] (n) Nash equilibrium
一般均衡理論[いっぱんきんこうりろん, ippankinkouriron] (n) general equilibrium theory
化学平衡[かがくへいこう, kagakuheikou] (n) chemical equilibrium
均衡価格[きんこうかかく, kinkoukakaku] (n) equilibrium price
安定性[あんていせい, anteisei] (n) stability; security; equilibrium
平衡移動の法則[へいこういどうのほうそく, heikouidounohousoku] (n) (obsc) law of equilibrium (Le Chatelier's principle)
兼ね合い(P);兼合い[かねあい, kaneai] (n,vs) equilibrium; good balance; poise; (P)
均勢[きんせい, kinsei] (n) uniformity; balance (equilibrium) of power
均衡[きんこう, kinkou] (n,vs) equilibrium; balance; (P)
安定[あんてい, antei] (adj-na,n,vs) stability; equilibrium; (P)
拡大均衡[かくだいきんこう, kakudaikinkou] (n) an expanded or expanding equilibrium; (P)
空間識失調[くうかんしきしっちょう, kuukanshikishicchou] (n) loss of equilibrium; vertigo
連鎖不平衡[れんさふへいこう, rensafuheikou] (n) linkage disequilibrium
釣り合う(P);釣合う[つりあう, tsuriau] (v5u,vi) to balance; to be in harmony; to suit; to go well together; to counterbalance; to reach equilibrium; (P)

equilibrium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุล[n.] (dun) EN: balance ; equilibrium FR: balance comptable [f] ; balance [f] ; équilibre [m]
ดุล-[pref.] (dunla-) EN: balance ; equilibrium FR:
ดุลภาค[n.] (dunlaphāk) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality FR:
ดุลยภาพ[n.] (dunlayaphāp) EN: equilibrium ; balance ; equality FR: équilibre [m]
ดุลยภาพเฉพาะส่วน[n. exp.] (dunlayaphāp) EN: partial equilibrium FR: équilibre partiel [m]
ดุลยภาพตลาด[n. exp.] (dunlayaphāp) EN: market equilibrium FR:
ดุลยภาพทั่วไป[n. exp.] (dunlayaphāp) EN: general equilibrium FR:
การคงที่[n.] (kān khongth) EN: equilibrium FR:
ขาดดุลยภาพ[v. exp.] (khāt dunlay) EN: equilibrium ; balance ; equality FR: manquer d'équilibre
ความสมดุลเชิงมุม[n. exp.] (khwām somdu) EN: angular equilibrium FR:
ปริมาณดุลยภาพ[n. exp.] (parimān dun) EN: equilibrium quantity FR:
แผนภูมิสมดุล[n. exp.] (phaēnphūm s) EN: phase diagram ; equilibrium diagram FR:
ราคาดุลยภาพ[n. exp.] (rākhā dunla) EN: equilibrium price FR:
สมดุล[n.] (samadun = s) EN: balance ; equilibrium FR: balance [f] ; équilibre [m]
สมดุล[n.] (somdun = sa) EN: balance ; equilibrium FR: balance [f] ; équilibre [m]
สมดุลไดนามิก[n. exp.] (somdun dain) EN: dynamic equilibrium FR: équilibre dynamique [m]
สมดุลเฟส[n. exp.] (somdun fēt) EN: phase equilibrium ; phase equilibria [pl] FR:
สมดุลเคมี[n. exp.] (somdun khēm) EN: chemical equilibrium FR: équilibre chimique [m]
สมดุลความร้อน[n. exp.] (somdun khwā) EN: thermal equilibrium FR: équilibre thermique [m]
สมดุลสถานะ[n. exp.] (somdun sath) EN: phase equilibrium ; phase equilibria [pl] FR:
สมดุลยภาพ[n.] (somdunyaphā) EN: equilibrium FR:
การขาดดุลภาพ[n. exp.] (kān khātdun) EN: disequilibrium FR:

equilibrium ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichgewichtsbedingung {f}equilibrium condition
Gleichgewichtslage {f}equilibrium position
Kräftegleichgewicht {n}equilibrium of forces
Kräfteausgleich {m}equilibrium of forces

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equilibrium
Back to top