ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dispassionately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dispassionately*, -dispassionately-

dispassionately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispassionately (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเท่าเทียม, อย่างสมเหตุสมผล Syn. equitably, justly

dispassionately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dispassionately
Back to top