ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ego

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ego*, -ego-

ego ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ego (n.) ความถือตัวเองเป็นสำคัญ Syn. self-esteem, self-image
ego (n.) อัตตา (ทางจิตวิทยา) See also: ตัวของตัวเอง, ตนเอง Syn. individuality, personality, self
egocentric (adj.) ซึ่งเห็นแก่ตัว See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ Syn. egotistic, self-centered, selfish
egocentric (n.) ผู้ที่เห็นแก่ตัว See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ Syn. egoist, egotistic
egocentrism (n.) การหลงตัวเอง See also: การรักตัวเองมากเกินไป, การชื่นชมตัวเองมากเกินไป Syn. self-admiration, self-centeredness Ops. modesty, humility
egoism (n.) ความถือตัวเองว่าสำคัญ See also: การถือว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น Syn. conceit, vanity
egoist (n.) ผู้ที่เห็นแก่ตัว See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ Syn. egotistic
egoistic (adj.) เห็นแก่ตัวเอง See also: ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง Syn. selfish, self-important, unconcerned
egoistic (n.) อวดดี See also: ทะนงตัว, สำคัญตัวผิด Syn. arrogance, vain
egoistic (adj.) เห็นแก่ตัว See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-centered, greedy, mean, vain
egoistic (adj.) มั่นใจว่าตัวเองถูกต้อง See also: คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก Syn. complacent, sanctimonious
egoistic (adj.) ซึ่งพอใจในตนเอง See also: ซึ่งหลงตนเอง, ซึ่งภูมิใจในตนเองมากไป Syn. complacent, overproud, smug
egoistically (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, for profit
egotism (n.) ความถือตัวเองว่าสำคัญ See also: การถือว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น Syn. conceit, egoism, vanity
egotist (n.) คนชอบกระทำในสิ่งที่ดึงดูดความสนใจผู้อื่น See also: คนชอบเรียกร้องความสนใจ Syn. boaster, exhibitionist
egotistic (adj.) ซึ่งเห็นแก่ตัว See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ Syn. self-centered, selfish
egotistic (n.) ผู้ที่เห็นแก่ตัว See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ Syn. egoist
egotistic (adj.) หัวสูง See also: วางมาด, ทำอวดหยิ่ง Syn. snobbish, scornful
egotistical (adj.) เกี่ยวกับคนเกลียดคนด้วยกัน See also: ผู้เกลียดชังคนอื่น Syn. cynical
English-Thai: HOPE Dictionary
ego(เอก'โก,อี'โก) n. อัตตา,ตัวเอง,อัตมา,ความเห็นแก่ตัว, Syn. self,egotism -pl. egos
ego tripn. การกระทำที่อวดดี,การกระทำที่โอ้อวด
ego-trip(เอก'โกทริพ,อี'โกทริพ) vi. โอ้อวด
egocentricadj. เชิงอัตรา,เห็นแก่ตัว
egoism(เอก'โกอิสซึม,อี-) n. ลัทธิอัตตา,คตินิยมตน,ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิเห็นแก่ตัว, See also: egoistic adj. ดูegoism egoistical adj. ดูegoism, Syn. egotism
egoist(เอก'โกอิสทฺ,อี'โกอิสทฺ) n. ผู้เห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egomanian. ความเป็นแก่ตัวอย่างร้ายแรง, See also: egomaniac n. ดูegomania egomaniacal n.
egotist(เอก'กะทิสทฺ,อี'กะทิสทฺ) n. คนคุยโว,คนอวดดี,คนทะนงตัว, Syn. boaster
English-Thai: Nontri Dictionary
egoism(n) ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิอัตตานิยม,คตินิยมตนเอง
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
egoอัตตา, ตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
egoismอัตนิยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
egotismอติมานะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egoสภาพจิตใจ,ตน,อีโก [การแพทย์]
Egocentricการใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง [การแพทย์]
Egoismอัตตะนิยม [TU Subject Heading]
Egomaniaการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองอย่างมากผิดปกติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัตตา (n.) ego Syn. อนัตตา
การถือตัว (n.) egoism See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, vanity. Syn. ความทะนงตัว, ความทระนง
คติอหังการ (n.) egoism See also: self-importance
ความทะนง (n.) egoism See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, vanity. Syn. ความทะนงตัว, การถือตัว, ความทระนง
ความทะนงตัว (n.) egoism See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, vanity. Syn. การถือตัว, ความทระนง
มมังการ (n.) egoism See also: assumption of ownership
อหังการ (n.) egoism See also: self-importance Syn. คติอหังการ
อัตตานิยม (n.) egoism
Mendel (n.) บิดาแห่งพันธุศาสตร์ (Gregor Johann)
stegosaur (n.) ไดโนเสาร์จำพวก Stegosauria
whitefish (n.) ปลาจำพวก Coregonidae พบในอเมริกาเหนือ See also: ลักษณะคล้ายปลาเทราต์ รับประทานได้
การจัดประเภท (n.) categorization See also: classification
การจัดพวก (n.) categorization See also: classification, separation, division Syn. การแบ่ง, การจำแนก, การจัดประเภท
การเจรจาต่อรอง (n.) negotiation
การแบ่ง (n.) categorization See also: classification, separation, division Syn. การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท
ข้อต่อรอง (n.) negotiation Syn. ข้อเรียกร้อง
จับเข่าคุยกัน (v.) negotiate See also: have a heart-to-heart talk, have an intimate chat
ตั๋วเงินคลัง (n.) financial negotiable note
ตั๋วเงินคลัง (n.) financial negotiable note
ผู้รับบาป (n.) scapegoat
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't want to negotiate with you!ฉันไม่อยากจะเจรจากับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My own ego wall. No platinum records.นี่เกียรติภูมิฉัน ไม่มีแผ่นทองคำขาว
You created me. I didn't create some loser alter ego to make me feel better.ฉันสำนึกในบุญคุณของนาย สำหรับทุกอย่าง ที่นายทำให้ฉัน
Mahalo for the ego boost.ขอบคุณกับอารมย์รักเมื่อกี้
How can so much ego be in one relationship?เวลาคนเราคบกัน จะมีอีโก้สูงกันขนาดนั้นได้ยังไงนะ
Yes,sir.His ego won't allow it. He feels underappreciated.แต่เค้าเห็นบางอย่างที่เลวร้ายมาก / บางอย่างที่น่ากลัว
I want you to take your ego out of the equation and to judge the situation dispassionately.ฉันอยากให้เธอละทิ้งความอวดดีซะ ...และตัดสินสถานการณ์เบื้องหน้า ด้วยความสงบเยือกเย็น
You lost because of your ego, and that same ego can't take it.ที่คุณแพ้ก็เพราะอีโก้ และที่คุณไม่ยอมรับความจริง
We cannot let ego deter us from our goal.เราจะปล่อยให้อัตตามาทำลายเป้าหมายของเราไม่ได้
No, Dan, 'cause I've seen your ego nearly kill you up on those rings about 100 times and I am not ready to see that happen for real.ไม่ แดน เพราะฉันเห็นเห็นความถือตัวของเธอ มันเกือบฆ่าเธอบนห่วงพวกนั้น มาเกือบ 100 ครั้งแล้ว และฉันก็ไม่พร้อมที่จะเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นจริง
It was ego more than anything, I'd say.ก็อัตตามากกว่าอย่างอื่น ชั้นว่า
You just didn't want to be alone or maybe maybe she was good for your ego or... or maybe she made you feel better about your miserable life, but you didn't love her because you don't destroy the person that you love!คุณแค่ไม่ต้องการอยู่คนเดียวหรือบางที บางทีเธอทำให้คุณดูดี หรือบางทีเธอทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น กับชีวิตแย่ๆของคุณ
To tell you the truth, I don't know what my alter ego had in mind when he wrote that crap.บอกตามตรง ผมก็ไม่รู้ว่าตัวที่สองของผมเอง คิดอะไรอยู่ ตอนที่เขาเขียนเรื่องไร้สาระนั่น

ego ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一概[yī gài, ㄧ ㄍㄞˋ, 一概] all; without any exceptions; categorically
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
[chóu, ㄔㄡˊ, 畴 / 疇] arable fields; cultivated field; class; category
秋海棠[qiū hǎi táng, ㄑㄧㄡ ㄏㄞˇ ㄊㄤˊ, 秋海棠] begonia
秋海棠花[qiū hǎi táng huā, ㄑㄧㄡ ㄏㄞˇ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄚ, 秋海棠花] begonia
禅机[chán jī, ㄔㄢˊ ㄐㄧ, 禅机 / 禪機] Buddhism subtleties; Buddhist allegory
性质命题[xìng zhì mìng tí, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ, 性质命题 / 性質命題] categorical proposition (logic)
直言命题[zhí yán mìng tí, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ, 直言命题 / 直言命題] categorical proposition (logic)
词项逻辑[cí xiàng luó ji, ㄘˊ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙, 词项逻辑 / 詞項邏輯] categorical logic
品类[pǐn lèi, ㄆㄧㄣˇ ㄌㄟˋ, 品类 / 品類] category; kind
第五类[dì wǔ lèi, ㄉㄧˋ ˇ ㄌㄟˋ, 第五类 / 第五類] category 5; CAT 5 (cable)
範畴[fàn chóu, ㄈㄢˋ ㄔㄡˊ, 範畴 / 範疇] category
范畴[fàn chóu, ㄈㄢˋ ㄔㄡˊ, 范畴 / 範疇] category
部类[bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, 部类 / 部類] category; division
类别[lèi bié, ㄌㄟˋ ㄅㄧㄝˊ, 类别 / 類別] classification; category
一级[yī jí, ㄧ ㄐㄧˊ, 一级 / 一級] first class; category A
一类[yī lèi, ㄧ ㄌㄟˋ, 一类 / 一類] same type; category 1 (i.e. class A)
三级[sān jí, ㄙㄢ ㄐㄧˊ, 三级 / 三級] grade 3; third class; category C
协调[xié tiáo, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ, 协调 / 協調] to coordinate; to harmonize; negotiation
[yù, ㄩˋ, 喻] to describe sth as; an analogy; a simile; a metaphor; an allegory; surname Yu
利己主义[lì jǐ zhǔ yì, ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 利己主义 / 利己主義] egoist
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, 狂妄] egotistical; arrogant; brassy
协约[xié yuē, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ, 协约 / 協約] entente; pact; agreement; negotiated settlement
定局[dìng jú, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˊ, 定局] foregone
公历[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, 公历 / 公曆] Gregorian calendar
各类[gè lèi, ㄍㄜˋ ㄌㄟˋ, 各类 / 各類] all categories
格列高利历[Gé liè gāo lì lì, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄠ ㄌㄧˋ ㄌㄧˋ, 格列高利历 / 格列高利曆] Gregorian calendar
西元[Xī yuán, ㄒㄧ ㄩㄢˊ, 西元] Christian era; Gregorian calendar; AD (Anno Domini); same as 公元
语义分类[yǔ yì fēn lèi, ㄩˇ ㄧˋ ㄈㄣ ㄌㄟˋ, 语义分类 / 語義分類] semantic categorization
阳历[yáng lì, ㄧㄤˊ ㄌㄧˋ, 阳历 / 陽曆] solar calendar; Western (Gregorian) calendar)
二级[èr jí, ㄦˋ ㄐㄧˊ, 二级 / 二級] grade 2; second class; category B
五级[wǔ jí, ˇ ㄐㄧˊ, 五级 / 五級] grade 5; fifth class; category E
四级[sì jí, ㄙˋ ㄐㄧˊ, 四级 / 四級] grade 4; fourth class; category D
乐高[Lè gāo, ㄌㄜˋ ㄍㄠ, 乐高 / 樂高] Lego (toys)
自大狂[zì dài kuáng, ㄗˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄤˊ, 自大狂] megalomania; egomania; delusions of grandeur
部长级[bù zhǎng jí, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄐㄧˊ, 部长级 / 部長級] ministerial level (e.g. negotiations)
俄勒冈[É lè gāng, ㄜˊ ㄌㄜˋ ㄍㄤ, 俄勒冈 / 俄勒岡] Oregon
俄勒冈州[É lè gāng zhōu, ㄜˊ ㄌㄜˋ ㄍㄤ ㄓㄡ, 俄勒冈州 / 俄勒岡州] Oregon
词性[cí xìng, ㄘˊ ㄒㄧㄥˋ, 词性 / 詞性] part of speech (noun, verb, adjective etc); lexical category
和平谈判[hé píng tán pàn, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ, 和平谈判 / 和平談判] peace negotiations

ego ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit
アークティックシスコ[, a-kuteikkushisuko] (n) Arctic cisco (Coregonus autumnalis)
アイスズメダイ[, aisuzumedai] (n) Australian gregory (Stegastes apicalis)
アイランドグレゴリー[, airandoguregori-] (n) island gregory (Stegastes insularis)
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus)
アレゴリー[, aregori-] (n) allegory
イベントカテゴリ[, ibentokategori] (n) {comp} event category
インディアングレゴリー[, indeianguregori-] (n) Western gregory (Stegastes obreptus)
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia)
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae)
エゴイスティック[, egoisuteikku] (adj-na) egotistic
エゴイスト[, egoisuto] (n) egotist
エゴイズム[, egoizumu] (n) egoism
エゴティスト[, egoteisuto] (n) egotist
エゴティズム[, egoteizumu] (n) egotism
エゴノキ科[エゴノキか, egonoki ka] (n) Styracaceae (plant family); (common name) the snowball family
エメリーズグレゴリー[, emeri-zuguregori-] (n) Emery's gregory (Stegastes emeryi)
オオセ属[オオセぞく, oose zoku] (n) Orectolobus (genus containing 9 species of wobbegong carpet sharks in the family Orectolobidae)
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs)
オレゴン[, oregon] (n) Oregon
オレゴンパイン[, oregonpain] (n) (See 米松) Oregon pine (another term for the common Douglas fir, Pseudotsuga menziesii)
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period)
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice
カテゴライザ[, kategoraiza] (n) {comp} categorizer
カテゴライズ[, kategoraizu] (vs) categorize
カテゴリー(P);カテゴリ[, kategori-(P); kategori] (n) category (ger
カテゴリーキラー[, kategori-kira-] (n) category killer
カテゴリーミステーク[, kategori-misute-ku] (n) category mistake
カテゴリー化[カテゴリーか, kategori-ka] (n,vs) categorization
カテゴリィ[, kategorii] (n) {comp} category
カテゴリプロパティ[, kategoripuropatei] (n) {comp} category property
カラクサオオセ[, karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark)
キオビスズメダイ[, kiobisuzumedai] (n) whitebar gregory (Stegastes albifasciatus)
クモハダオオセ[, kumohadaoose] (n) spotted wobbegong (Orectolobus maculatus, species of Australian carpet shark)
グレゴリオ[, guregorio] (n) Gregorian (calendar); (P)
グレゴリオ暦[グレゴリオれき, guregorio reki] (n) Gregorian calendar
グレゴリオ聖歌[グレゴリオせいか, guregorio seika] (n) Gregorian chant
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory
コーラルシーグレゴリー[, ko-rarushi-guregori-] (n) Coral Sea gregory (Stegastes gascoynei)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カテゴリ[かてごり, kategori] category
カテゴリィ[かてごりい, kategorii] category
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar
ネゴシエート[ねごしえーと, negoshie-to] negotiation (vs)
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] workstation category
丸め誤差[まるめごさ, marumegosa] rounding error
割付け類別[わりつけるいべつ, waritsukeruibetsu] layout category
折衝[せっしょう, sesshou] negotiation
業務のカテゴリィ[ぎょうむのカテゴリィ, gyoumuno kategorii] functional category
流通[りゅうつう, ryuutsuu] negotiation (of price)

ego ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตตา[n.] (attā) EN: self ; ego ; personal entity ; atman ; soul FR: ego [m]
อีโก้[n.] (īkō) EN: ego FR: ego [m]
อีโก้สูงมาก[n. exp.] (īkō sūng mā) EN: huge ego FR: égo surdimensionné [m]
อหังการ[n.] (ahangkān) EN: egoism ; arrogance FR: arrogance [f]
อหังการ[v.] (ahangkān) EN: be arrogant ; behave arrogantly ; behave egotistically FR: agir avec arrogance
อ้ายเบี้ยว[n.] (āibīo) EN: Pentaphragma begoniifolium FR: Pentaphragma begoniifolium
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; regurgitate ; be sick FR: vomir ; rendre ; gerber (fam.) ; régurgiter ; dégueuler (fam., vulg.) ; dégobiller (fam.)
อัตตนิยม[n.] (attaniyom) EN: egoism FR: égoïsme [m]
อัตตานิยม[n.] (attāniyom) EN: egoism FR: égoïsme [m]
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v. exp.] (beūa nāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore FR: être dégoûté ; en avoir marre
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial ; leader FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m] ; prélude [m] ; annonce [f] ; préliminaire [m] ; préface [f] ; prolégomènes [mpl]
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา[n. prop.] (Bøtnīa lae ) EN: Bosnia and Herzegovina FR: Bosnie-Herzégovine [f] ; Bosnie-et-Herzégovine [f]
ชั้น[n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety ; class ; sort FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; modèle [m] ; catégorie [f] ; exemple [m]
ฉับ[adj.] (chap) EN: FR: expéditif ; net ; catégorique ; rapide
เชือดคอ[v. exp.] (cheūat khø) EN: cut the throat ; slit the throat FR: égorger ; trancher la gorge
ชมพูยูนนาน[n. exp.] (chomphū Yun) EN: Begonia modestiflora FR: Begonia modestiflora
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาดชมพู[n. exp.] (dāt chomphū) EN: Begonia hymenophylla FR: Begonia hymenophylla
ดาดลำอ้อย[n. exp.] (dāt lam øi) EN: Begonia wrayi FR: Begonia wrayi
ดาดนภา[n. exp.] (dāt naphā) EN: Begonia soluta FR: Begonia soluta
ดาดซอกหิน[n. exp.] (dāt søk hin) EN: Begonia incerta FR: Begonia incerta
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
ดีเอโก้[n. prop.] (Dī-ekō) EN: Diego FR: Diego
ดีเอโก้ มาราโดน่า[n. prop.] (Dīekō Mārād) EN: Diego Maradona FR: Diego Maradona
แฟบ[adj.] (faēp) EN: flat ; flattened ; deflated ; depressed FR: dégonflé
ฝาท่อระบายน้ำ[n. exp.] (fā thø raba) EN: manhole cover FR: bouche d'égout [f]
ห้ามเปลี่ยนมือ[adj.] (hām plīenme) EN: not negotiable FR:
เห็นแก่ตัว[adj.] (henkaē tūa) EN: selfish FR: égoïste ; égocentrique
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous ; greedy FR: égoïste
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk pra) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize ; compartmentalize FR: divisier ; classifier ; séparer
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dī) EN: be of the same kind ; belong to the same category FR: être du même genre ; appartenir à la même catégorie
จับแพะ[X] (jap phae) EN: scapegoat FR:
เจรจา[v.] (jēnrajā = j) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā = jē) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจาต่อรอง[v. exp.] (jērajā tørø) EN: negotiate FR: négocier

ego ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alter ego {n}alter ego
Goldhaubengärtner {m} [ornith.]Macgregor's Gardener Bowerbird
Brillenparadiesvogel {m} [ornith.]Macgregor's Bird of Paradise
Verhandlungsvollmacht {f}authority to negotiate
Berechtigungsklasse {f}authorization category
Bronzehalstaube {f} [ornith.]Delegorgue's Pigeon
kategorisch {adj} | kategorischer | am kategorischstencategorical | more categorical | most categorical
Kategorisierung {f}classification in categories
Egoist {m}; Egoistin
Egotrip {m}ego trip
egoistisch; selbstsüchtig {adj}selfish; egoistic
egozentrisch {adj}egocentric
verzichten auf | verzichtend | verzichtet | verzichtet | verzichteteto forego {forewent; foregone}; to forgo
geltungsbedürftig {adv}egotistically
Kategorisierung {f}categorization
allegorisch; sinbildlich; gleichnishaft {adj}allegoric; allegorical
gregorianisch {adj} | gregorianischer Kalender | gregorianischer GesangGregorian | Gregorian calendar | Gregorian chant
grundsätzlich {adv}categorically
kategorisch {adv}categorically
strikt {adj}strict; categorical
Geschwindigkeitskategorie {f}speed category
Kinobesucher {m}cinemagoer; moviegoer [Am.]
Verkäuflichkeit {f}negotiability
übertragbar {adj} | nicht übertragbarnegotiable | not negotiable; nonnegotiable
Friedensverhandlung {f}peace negotiation
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions
Theaterbesucher {m}theatregoer; theatergoer [Am.]
Gipfel...; Spitzen...; ... auf höchster Ebene | Verhandlungen auf höchster Ebene | Spitzenpolitiker {m}top-level | top-level negotiations | top-level politician

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ego
Back to top