ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-regardingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-regardingly*, -self-regardingly-

self-regardingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-regardingly (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. for profit, egoistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-regardingly
Back to top