ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

egotistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *egotistic*, -egotistic-

egotistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
egotistic (adj.) ซึ่งเห็นแก่ตัว See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ Syn. self-centered, selfish
egotistic (n.) ผู้ที่เห็นแก่ตัว See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ Syn. egoist
egotistic (adj.) หัวสูง See also: วางมาด, ทำอวดหยิ่ง Syn. snobbish, scornful
egotistical (adj.) เกี่ยวกับคนเกลียดคนด้วยกัน See also: ผู้เกลียดชังคนอื่น Syn. cynical

egotistic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, 狂妄] egotistical; arrogant; brassy

egotistic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エゴイスティック[, egoisuteikku] (adj-na) egotistic

egotistic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหังการ[v.] (ahangkān) EN: be arrogant ; behave arrogantly ; behave egotistically FR: agir avec arrogance
มีอัตตาสูง[adj.] (mī attā sūn) EN: egotistical ; egocentric FR: égocentrique

egotistic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geltungsbedürftig {adv}egotistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า egotistic
Back to top