ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

egoist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *egoist*, -egoist-

egoist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
egoist (n.) ผู้ที่เห็นแก่ตัว See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ Syn. egotistic
egoistic (adj.) เห็นแก่ตัวเอง See also: ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง Syn. selfish, self-important, unconcerned
egoistic (n.) อวดดี See also: ทะนงตัว, สำคัญตัวผิด Syn. arrogance, vain
egoistic (adj.) เห็นแก่ตัว See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-centered, greedy, mean, vain
egoistic (adj.) มั่นใจว่าตัวเองถูกต้อง See also: คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก Syn. complacent, sanctimonious
egoistic (adj.) ซึ่งพอใจในตนเอง See also: ซึ่งหลงตนเอง, ซึ่งภูมิใจในตนเองมากไป Syn. complacent, overproud, smug
egoistically (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, for profit
English-Thai: HOPE Dictionary
egoist(เอก'โกอิสทฺ,อี'โกอิสทฺ) n. ผู้เห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว

egoist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利己主义[lì jǐ zhǔ yì, ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 利己主义 / 利己主義] egoist

egoist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主我主義者[しゅがしゅぎしゃ, shugashugisha] (n) egoist
利己主義者[りこしゅぎしゃ, rikoshugisha] (n) egoist
我が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See 我の強い) egoistic; selfish; self-willed
我の強い[がのつよい, ganotsuyoi] (adj-i) (See 我が強い) egoistic; selfish; self-willed
自己中心的[じこちゅうしんてき, jikochuushinteki] (adj-na) egoistic; self-centered; selfish

egoist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นแก่ตัว[adj.] (henkaē tūa) EN: selfish FR: égoïste ; égocentrique
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous ; greedy FR: égoïste
มัจฉระ[adj.] (matchara) EN: selfish ; greedy FR: égoïste
มัจฉรี[n.] (matcharī) EN: selfish person FR: égoïste [m]
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride FR:

egoist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Egoist {m}; Egoistin
egoistisch; selbstsüchtig {adj}selfish; egoistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า egoist
Back to top