ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

egoism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *egoism*, -egoism-

egoism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
egoism (n.) ความถือตัวเองว่าสำคัญ See also: การถือว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น Syn. conceit, vanity
English-Thai: HOPE Dictionary
egoism(เอก'โกอิสซึม,อี-) n. ลัทธิอัตตา,คตินิยมตน,ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิเห็นแก่ตัว, See also: egoistic adj. ดูegoism egoistical adj. ดูegoism, Syn. egotism
English-Thai: Nontri Dictionary
egoism(n) ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิอัตตานิยม,คตินิยมตนเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
egoismอัตนิยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egoismอัตตะนิยม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถือตัว (n.) egoism See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, vanity. Syn. ความทะนงตัว, ความทระนง
คติอหังการ (n.) egoism See also: self-importance
ความทะนง (n.) egoism See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, vanity. Syn. ความทะนงตัว, การถือตัว, ความทระนง
ความทะนงตัว (n.) egoism See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, vanity. Syn. การถือตัว, ความทระนง
มมังการ (n.) egoism See also: assumption of ownership
อหังการ (n.) egoism See also: self-importance Syn. คติอหังการ
อัตตานิยม (n.) egoism

egoism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エゴイズム[, egoizumu] (n) egoism
自己主義[じこしゅぎ, jikoshugi] (n) egoism
自己本位[じこほんい, jikohon'i] (n,adj-no) self-centeredness; self-centredness; selfishness; egotism; egoism
主我主義[しゅがしゅぎ, shugashugi] (n) egoism; love of self
利己主義[りこしゅぎ, rikoshugi] (n,adj-no) egoism; selfishness; (P)
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P)
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity
自己中;自己チュー[じこちゅう(自己中);じこチュー(自己チュー), jikochuu ( jiko naka ); jiko chu-( jiko chu-)] (n) (abbr) (sl) (See 自己中心) selfishness; egotism; egoism; egocentricity
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] (n,adj-no) selfishness; egotism; egoism; egocentricity
身勝手[みがって, migatte] (adj-na,n) selfishness; egoism; egotism

egoism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหังการ[n.] (ahangkān) EN: egoism ; arrogance FR: arrogance [f]
อัตตนิยม[n.] (attaniyom) EN: egoism FR: égoïsme [m]
อัตตานิยม[n.] (attāniyom) EN: egoism FR: égoïsme [m]
การถือตัว[n.] (kān theūtūa) EN: egoism FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า egoism
Back to top