ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-admiration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-admiration*, -self-admiration-

self-admiration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-admiration (n.) การหลงตัวเอง See also: การรักตัวเองมากเกินไป, การชื่นชมตัวเองมากเกินไป Syn. egocentrism, self-centeredness Ops. modesty, humility
self-admiration (n.) ความหยิ่งทะนง See also: ความทะนงตัว, ความอวดดี Syn. egotism, pride, self-esteem

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-admiration
Back to top