ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

float

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *float*, -float-

float ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
float (vi.) ลอยบนผิวน้ำหรือในอากาศ See also: ล่องลอย, ลอยตามน้ำ Syn. drift, sail, glide Ops. sink
float (vt.) ทำให้ลอยได้ See also: ทำให้ลอยมาตามน้ำ Ops. sink
float (n.) สิ่งที่ลอยได้ เช่น แพ
float (vi.) เดินนวยนาด See also: กรีดกราย, เยื้องกราย
float (vt.) ขายหุ้นในบริษัทให้กับสาธาณชนเป็นครั้งแรก
float (vt.) ปล่อยค่าเงินหรือดอกเบี้ยลอยตัว
float (vt.) เริ่มโครงการ See also: ลงมือดำเนินการ, ก่อตั้งบริษัท Syn. launch, set up Ops. close
float (n.) เครื่องดื่มที่มีไอศกรีมลอยอยู่ข้างใน See also: ไอศกรีมโซดา
float (n.) เศษสตางค์ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นเงินทอนในการขายของ
float (n.) ขบวนรถแห่ในงานรื่นเริง
float (n.) ชูชีพ Syn. life preserver
float about (phrv.) ลอยไปลอยมา Syn. float around, float round
float an air biscuit (sl.) ตด
float around (phrv.) ลอยไปลอยมา Syn. float about, float round
float into (phrv.) ลอย Syn. float through
float on (phrv.) ลอยอยู่ในน้ำ See also: ลอยน้ำ Syn. float upon
float round (phrv.) ลอยไปลอยมา Syn. float about, float around
float through (phrv.) ลอย Syn. float into
float upon (phrv.) ลอยอยู่ในน้ำ See also: ลอยน้ำ Syn. float on
floating (adj.) ที่ลอยอยู่บนน้ำ Syn. buoyant, afloat
floating (adj.) ซึ่งไม่อยู่กับที่ See also: ซึ่งเคลื่อนไหวได้, ที่แกว่งไปมา Syn. movable, fluctuating, free
English-Thai: HOPE Dictionary
float(โฟลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำใหั,การ) ลอย,ล่องลอย,ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) ,สิ่งที่ลอย, See also: floatable adj. floatability n.
floatation(โฟลเท'เชิน) n. การลอย,การล่องลอย,การเริ่มโครงการ,การก่อตั้งกิจการ,การรวบรวมเงิน, Syn. flotation
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่,ซึ่งล่องลอยอยู่,ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม,ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่,ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) ,ไม่คงที่, Syn. unsteady
floating point numberเลขทศนิยมหมายถึง เลขที่มีจุดทศนิยม จะมีเลขตามหลังจุดทศนิยมนี้กี่ หลักก็ได้ ตรงข้ามกับ fixed point number ซึ่งหมายถึง เลขจำนวนเต็ม (integer)
English-Thai: Nontri Dictionary
float(n) ของลอยน้ำ,ทุ่น,แพ,ลูกโป่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
floatลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
floating axle; full-floating axle; fully-floating axleเพลาลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
floating-caliper disc brakeเบรกจานชนิดก้ามปูลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floatช่วงเวลาสำรอง [การแพทย์]
Floating Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว การปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอุปสงค์และอุปทานในตลาดการเงิน ระบบนี้ได้รับการนำมาใช้โดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเห็นว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลหนึ่งจะอ่อนหรือแข็ง ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศนั้นที่เป็นเงินตราสกุล แข็ง (ดู Hard Currency) และทองคำ รวมทั้งอัตราภาวะเงิเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ (Flexible Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พุ่มข้าวบิณฑ์ (n.) funnel - like float filled with rice used as offerings
การลอยตัว (n.) float See also: floatation
ทุ่นอวน (n.) float
ฟ่อง (v.) float See also: float freely, rise highly Syn. ลอยฟ่อง
ล่อง (v.) float See also: drift, go downstream Syn. ล่องเรือ, แล่นเรือ, ล่องไป, ลอย
ล่อง (v.) float See also: wander, drift, waft, follow the wind Syn. ล่องลม, ลอยลม
ล่องลม (v.) float See also: wander, drift, waft, follow the wind Syn. ลอยลม
ล่องลอย (v.) float See also: drift, bob, sail, glide, move gently, slip along, slide Syn. ลอยล่อง, ลอยละล่อง
ล่องเรือ (v.) float See also: drift, go downstream Syn. แล่นเรือ, ล่องไป, ลอย
ล่องไป (v.) float See also: drift, go downstream Syn. ล่องเรือ, แล่นเรือ, ลอย
ลอยคว้าง (v.) float See also: adrift Syn. ลอยเคว้ง, ลอยเคว้งคว้าง Ops. จมลง, จมดิ่ง
ลอยคอ (v.) float See also: swim with the head above water, float with the head above water
ลอยตัว (v.) float Syn. ลอย Ops. จม, จมดิ่ง
ลอยลม (v.) float See also: wander, drift, waft, follow the wind Syn. ล่องลม
ลอยล่อง (v.) float See also: drift, bob, sail, glide, move gently, slip along, slide Syn. ลอยละล่อง
ลอยลำ (v.) float See also: drift Syn. ลอย, ลอยน้ำ
ลอยเคว้ง (v.) float See also: adrift Syn. ลอยเคว้งคว้าง Ops. จมลง, จมดิ่ง
ลอยเคว้งคว้าง (v.) float See also: adrift Syn. ลอยเคว้ง Ops. จมลง, จมดิ่ง
แล่นเรือ (v.) float See also: drift, go downstream Syn. ล่องเรือ, ล่องไป, ลอย
ลอยช้อน (v.) float in the water in order to catch fish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do they usually do? Wash up, or float up, or what?เเล้วปกติมันจะเป็นยังไง ลอยเข้าฝั่ง หรือขึ้นอืด หรืออะไร
Sample bottles, dye marker, flares, safety float temperature gauge, spear guns, SMG...ขวดตัวอย่าง ปากกาสีย้อม พลุไฟ ชูชีพ... มาตรอุณหภูมิ ปืนหอก เอสเอ็มจี...
You'll have to tell him to wet the pages. The questions will float to the surface.คุณจะต้องบอกให้เขาเปียกหน้า คำถามจะลอยไปยังพื้นผิว
When I float weightless back to the surface, I imagine I'm becoming someone else.ขณะที่ฉันลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ, มันเหมือนว่ามีฉันอีกคนนึง
Couldn't we just let me float by?ให้ผมผ่านได้มั้ยครับ
Yeah, every once in a while, I float something out there.ใช่ครับ แบบว่า ผมกำลังใช้ความคิดอะไรแบบนี้
(Tyler) As the fat renders, the tallows float to the surface.อะไรน่ะ? นี่--ประทับตราไง
They kiss and become one and then they float apart.จุมพิตกันและรวมเป็นหนึ่งเดียว ก่อนจะล่องลอยไปด้วยกัน..
A jealous husband shot his wife off a mardi gras float right under the clock, at the corner of basin street.ฉันจะเล่าที่เหลือให้ฟังทีหลัง กฏข้อที่สาม อย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอก จงตรวจซ้ำ
I want this ship fixed and ready to float on the next high tide!"ที่นั่นเราจะพบอสูรมหึมา เป็นอิสระ"
Watch them float away# Watch them float away
I think i'm gonna take some time off... float around for a little while... see where the currents take me.ผมจะไปเรื่อยๆก่อน ลอยไปซักพัก ดูว่ากระแสน้ำจะพาผมไปไหน

float ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血流漂杵[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ, 血流漂杵] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath
[wěng, ˇ, 滃] float (of clouds)
飘荡[piāo dàng, ㄆㄧㄠ ㄉㄤˋ, 飘荡 / 飄盪] to drift; to wave; to float on the waves; to flutter in the wind
上市[shàng shì, ㄕㄤˋ ㄕˋ, 上市] on the market; to float (a company on the stock market)
飘流[piāo liú, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 飘流 / 飄流] rafting; to float on the current; also written 漂流
悬浮[xuán fú, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ, 悬浮 / 懸浮] suspend; to float suspended; suspension
浮着[fú zhe, ㄈㄨˊ ㄓㄜ˙, 浮着 / 浮著] afloat
[féng, ㄈㄥˊ, 渢] buoyant; floating
[fàn, ㄈㄢˋ, 泛] float; general; vague
浮动地狱[fú dòng dì yù, ㄈㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 浮动地狱 / 浮動地獄] floating hell; slave ships
浮点[fú diǎn, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄢˇ, 浮点 / 浮點] floating point
浮点数[fú diǎn shù, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, 浮点数 / 浮點數] floating point
浮点运算[fú diǎn yùn suàn, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ, 浮点运算 / 浮點運算] floating point operation
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 琴剑飘零 / 琴劍飄零] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position
[yáo, ㄧㄠˊ, 颻] floating in the air
飘尘[piāo chén, ㄆㄧㄠ ㄔㄣˊ, 飘尘 / 飄塵] floating dust; atmospheric particles
飘逸[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ, 飘逸 / 飄逸] graceful; elegant; to drift; to float
抑扬[yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, 抑扬 / 抑揚] modulation (rising and falling pitch); intonation; a cadence; to rise and fall (of a body floating in water)
流动人口[liú dòng rén kǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ, 流动人口 / 流動人口] transient population; floating population
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)
[fú, ㄈㄨˊ, 浮] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus
漂浮[piāo fú, ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ, 漂浮] to float; to hover; to drift (also fig., to lead a wandering life); to rove; showy; superficial

float ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーンフロート[, kuri-nfuro-to] (n) clean float
コーヒーフロート[, ko-hi-furo-to] (n) coffee float
ソーダフロート[, so-dafuro-to] (n) soda float
ダーティーフロート[, da-tei-furo-to] (n) dirty float
マネージドフロート[, mane-jidofuro-to] (n) managed float
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
山鉾[やまぼこ, yamaboko] (n) festival float mounted with a decorative halberd
掲げる[かかげる, kakageru] (v1,vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P)
浮き輪;浮輪;浮環[うきわ, ukiwa] (n) swim ring; (rubber) swimming ring; life buoy; life belt; float
管理フロート制[かんりフロートせい, kanri furo-to sei] (n) managed float system
過ぎる;過る[よぎる, yogiru] (v5r) (uk) to go by; to cross; to pass by; to float across
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water
プカプカ[, pukapuka] (adv) (on-mim) sound of someone smoking; sound of something floating
ぶくり[, bukuri] (adv) sound of something floating or sinking in water
フローターサーブ[, furo-ta-sa-bu] (n) floater serve
フローティング[, furo-teingu] (n) floating
フローティングパレット[, furo-teinguparetto] (n) {comp} floating palette
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[, fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook
下駄履き[げたばき, getabaki] (n) (1) wearing wooden clogs; (2) (col) floatplane
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one)
募債[ぼさい, bosai] (n,vs) raising of a loan; loan floatation
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] (n) {comp} single precision floating point number
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it
変動為替相場制[へんどうかわせそうばせい, hendoukawasesoubasei] (n) floating exchange rate system; flexible exchange rate system
天の浮橋;天の浮き橋[あまのうきはし, amanoukihashi] (n) (arch) Ama no Ukihashi (the heavenly floating bridge; by which gods are said to descend from the heavens to the earth)
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P)
山椒藻[さんしょうも;サンショウモ, sanshoumo ; sanshoumo] (n) (uk) floating watermoss (Salvinia natans)
工船[こうせん, kousen] (n) factory boat (ship); floating cannery
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] (n) {comp} extended precision floating point number
指数[しすう, shisuu] (n) index; index number; exponent (e.g. in floating-point representation); characteristic; (P)
指数部[しすうぶ, shisuubu] (n) exponent portion; characteristic (e.g. in floating-point representation)
暗香[あんこう, ankou] (n) scent of a flower floating about in the air; lingering scent of a flower in the darkness
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P)
浮かす[うかす, ukasu] (v5s,vt) (1) to float; (2) to save (on one's expenses); to scrimp; (3) (See 腰を浮かす) to half-rise, e.g. to one's feet
浮かぶ(P);浮ぶ;泛かぶ;泛ぶ[うかぶ, ukabu] (v5b) (1) to float; to be suspended; (2) to rise to surface; (3) to come to mind; to have inspiration; (P)
浮き上がる;浮き上る;浮上がる;浮上る[うきあがる, ukiagaru] (v5r,vi) (1) to float; to rise to the surface; (2) to stand out; to be visible; (3) to be alienated
浮き島[うきしま, ukishima] (n) floating mass of waterweeds; floating island
浮き橋;浮橋[うきはし, ukihashi] (n) floating bridge; pontoon bridge
Japanese-English: COMDICT Dictionary
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number
指数[しすう, shisuu] exponent (e.g. in floating-point representation)
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation)
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form
浮動ヘッド[ふどうヘッド, fudou heddo] floating head
浮動小数点[ふどうしょうすうてん, fudoushousuuten] floating-point representation)
浮動小数点データ[ふどうしょうすうてんデータ, fudoushousuuten de-ta] floating point data
浮動小数点レジスタ[ふどうしょうすうてんレジスタ, fudoushousuuten rejisuta] floating-point register
浮動小数点代数[ふどうしょうすうてんだいすう, fudoushousuutendaisuu] floating point algebra
浮動小数点演算[ふどうしょうすうてねんざん, fudoushousuutenenzan] floating-point arithmetic
浮動小数点演算アクセラレータ[ふどうしょうすうてねんざんアクセラレータ, fudoushousuutenenzan akuserare-ta] Floating-Point Accelerator
浮動少数点数[ふどうしょうすうてんすう, fudoushousuutensuu] floating point number
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number

float ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลอยตัว[n.] (kān løitūa) EN: float FR:
เคว้ง[v.] (khwēng) EN: float along ; drift FR:
ลิ่ว[v.] (liu) EN: soar ; rise in the sky ; float in the air ; fly FR: s'élever dans les airs
ลอย[v.] (løi) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft FR: flotter ; surnager
ลอยช้อน[v.] (løichøn) EN: float in the water in order to catch fish FR:
ลอยฟ้า[v.] (løifā) EN: float in the sky FR:
ลอยฟ่อง[v. exp.] (løi føng) EN: float up ; float highly ; float throughout FR: partir à la dérive ; dériver
ลอยคอ[v.] (løikhø) EN: float ; swim with the head above water ; float with the head above water FR: nager la tête hors de l'eau
ลอยคว้าง[v.] (løi khwāng) EN: float ; be adrift ; be floating FR:
ลอยลิ่ว[v.] (løiliu) EN: drift ; float ; waft FR:
ลอยเมฆ[v.] (løimēk) EN: float in the sky FR:
ลอยน้ำ[v.] (løinām) EN: float on the water ; drift on the water FR: flotter sur l'eau
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: be adrift on a raft ; float on a raft FR:
ลอยตัว[v.] (løitūa) EN: have no obligation ; be free ; float FR: être libre
ล่อง[v.] (lǿng) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
ลูกลอย[n.] (lūk løi) EN: float FR: flotteur [m]
แพ[n.] (phaē) EN: raft ; float FR: radeau [m]
ปลิวว่อน[v. exp.] (pliū wǿn) EN: fill the air ; float around in the air FR:
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว[n. exp.] (rabop attrā) EN: Flexible Exchange Rate System ; floating exchange rate ; managed float FR:
แตกมัน[v.] (taēkman) EN: float up during boiling FR:
เตะโด่ง[v. exp.] (te dong) EN: be kicked upstairs ; kick someone upstairs ; float the ball FR:
ทุ่น[n.] (thun) EN: buoy ; float ; pontoon ; cork FR: bouée [f] ; flotteur [m] ; ponton [m]
ทุ่นลอย[n. exp.] (thun løi) EN: buoy ; float ; pontoon FR:
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[n. exp.] (attrā laēkp) EN: floating exchange rate ; flexible exchange rate FR:
ขนานน้ำ[n.] (khanānnām) EN: double boat landing ; boat-port ; floating pier FR: pont flottant [m]
โคม[n.] (khōm) EN: floating lantern ; lamp ; light ; lantern FR: lanterne [f] ; lampe [f] ; fanal [m] ; abat-jour [m]
โคมลอย[n.] (khōmløi) EN: sky lantern ; floating lantern ; Kongming Lantern FR: lanterne thaïlandaise [f]
โคมประทีป[n. exp.] (khōm prathī) EN: flying lantern ; floating lantern  FR: lanterne volante [f]
คว้าง[adj.] (khwāng) EN: adrift ; floating ; suspended FR:
คว้าง ๆ = คว้างๆ[X] (khwāng-khwā) EN: floating aimlessly FR:
เคว้ง[adj.] (khwēng) EN: revolving slowly ; revolving loosely ; adrift ; floating ; swaying FR:
เคว้งคว้าง[adj.] (khwēngkhwān) EN: adrift ; drifting ; floating aimlessly FR:
กระชัง[n.] (krachang) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water) ; fish cage ; floating basket ; keep net ; fish tank FR: nasse [f] ; panier-vivier [m]
กระทง[n.] (krathong) EN: vessel made of banana leaves ; floating basket FR: panier en feuilles de bananier [m]
กระทงใบตอง[n. exp.] (krathong ba) EN: conical vessel made of banana leaves ; floating conical basket FR: panier en feuilles de bananier [m]
กรมธรรม์ลอยตัว[n. exp.] (krommathan ) EN: floating policy FR:
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: casually ; disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about FR:
ลอยฟ้า[adj.] (løifā) EN: sky-high ; floating in the air ; floating in the sky FR:
ลอยคว้าง[adj.] (løi khwāng) EN: floating ; adrift FR:
ลอยละล่อง[v. exp.] (løi la long) EN: drift; float; wander; waft FR:

float ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwimmer {m} (Vergaser)float gauge
Schwimmerschalter {m}float switch
Schwimmerventil {n}float valve
Flotationsverfahren {n}floatation process
Gleitkommadaten {pl}floating point data
Gleitkommawert {m}floating value
Pendelwerkzeug {n}floating tool
Pendelhalter {m} für Reibahlen [techn.]floating reamer chuck
Pendelreibahle {f} [techn.]floating reamer
Schwimmdock {n}floating dock
Schwimmkopf {m} [techn.]floating tubesheet
Schwimmkopfdeckel {m} [techn.]floating head cover
Schwimmkopfflansch {m} [techn.]floating head flange
Schwimmkopfgegenflansch {m} [techn.]floating head backing device
Schwimmkopfwärmetauscher {m} [techn.]floating head exchanger
Schwimmkran {m} [constr.]floating crane
Umlaufmappe {f}floating file
Magnetkopf {m} | fliegender Magnetkopfmagnetic head | floating head; flying head
Gleitkommazahl {f}floating-point number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า float
Back to top