ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

floting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *floting*, -floting-

floting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
floting (adv.) ลอย Syn. adrift, drifting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า floting
Back to top