ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hover

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hover*, -hover-

hover ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hover (vt.) บินร่อน See also: โฉบเฉี่ยว, ป้วนเปี้ยน, เหิน, เฉวียน
hover between (phrv.) ไม่ตัดสินใจระหว่าง See also: ยังลังเล Syn. vacillate between, waver between
hover over (phrv.) บินอยู่เหนือ See also: บินวนอยู่ในอากาศ, บินวนอยู่เหนือ
hover round (phrv.) รอคอยอยู่ใกล้ See also: วนเวียนอยู่ไม่ห่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
hover(ฮัฟ'เวอะ) vt.,n. (การ) บินฉวัดเฉวียน,บินร่อน,โฉบ,เตร่อยู่ใกล้,อยู่ใกล้,ร่อแร่., See also: hoverer n. hoveringly adv.
hovercraft(ฮัฟ'เวอคราฟทฺ) n. เรือที่แล่นได้อย่างรวดเร็วเหนือน้ำ-ที่ลุ่มหนอง-ทีราบเรียบโดยแล่นบนเบาะอากาศที่พุ่งออกจากพัดลมขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้เรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
hover(vi) รวมกันอยู่,บินโฉบ,บินร่อน,ลอย,ส่ายไปมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บินร่อน (v.) hover
ร่อน (v.) hover Syn. บินร่อน
วนเวียน (adv.) hover See also: flatteringly, driftingly Syn. เวียน, ฉวัดเฉวียน
เฉวียน (adv.) hover See also: flatteringly, driftingly Syn. เวียน, วนเวียน, ฉวัดเฉวียน
เวียน (adv.) hover See also: flatteringly, driftingly Syn. วนเวียน, ฉวัดเฉวียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like... and then they just hang there and hover without making a sound.ผมชอบมัน (เสียงหอน) แล้วมันก็ค้างอยู่ตรงนั้น อีกทั้งร่อนไปมา โดยไม่มีเสียง
All right, let's just hover here.สิทธิทั้งหมด ขอเพียงแค่เลื่อนที่นี่
Keep your broom steady, hover for a moment then lean forward slightly and touch back down.ให้ไม้กวาดทรงตัว ลอยตัวอยู่สักครู่ แล้วโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อร่อนลง
AND IF YOU HOVER AROUND LIKE A GRANDMOTHER,และถ้าคุณโฉบเฉี่ยวไปมาเหมือนคุณย่าละก็
She's staying and coming ... become hover over me...เธอยังคงอยู่ และก็กำลังมา... ส่ายไปมาที่ชั้น...
Don't hover at the tables.อย่าฉวัดเฉวียน ใกล้โต๊ะ
You hover over me like the specter of death, Daniel.คุณมาวนเวียนใกล้ๆผม เหมือนกับผีชัตเตอร์เลย แดเนียล...
Hover at 40 feet!20 วินาทีนะ /N รับทราบ
Hover power check complete. Position cyclic.ระบบพลังงานสมบูรณ์ ตำแหน่งวงจร
Hover taxi, Delta runway. Squawk ident. - You see that?... คุณเห็นหรือเปล่า/เห็นครับ
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
Taking out the garbage, and there it was, just hovering.เอาขยะออกไปทิ้ง แล้วเห็นมันอยู่นั่น บินร่อนไปมา

hover ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气垫[qì diàn, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ, 气垫 / 氣墊] air cushion (as on hovercraft)
气垫船[qì diàn chuán, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ, 气垫船 / 氣墊船] hovercraft; air cushion vehicle
徘徊[pái huái, ㄆㄞˊ ㄏㄨㄞˊ, 徘徊] hover; linger; roam; wander
翱翔[áo xiáng, ㄠˊ ㄒㄧㄤˊ, 翱翔] hover; soar
[áo, ㄠˊ, 翱] soar; hover
漂浮[piāo fú, ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ, 漂浮] to float; to hover; to drift (also fig., to lead a wandering life); to rove; showy; superficial

hover ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付け回す[つけまわす, tsukemawasu] (v5s,vt) to follow; to shadow; to hanker after; to hover around
付け回る[つけまわる, tsukemawaru] (v5r,vi) to follow; to shadow; to hanker after; to hover around
棚引く;たな引く;棚曳く[たなびく, tanabiku] (v5k) (uk) to linger; to hover above; to trail; to hang over; to lie over
蟠る[わだかまる, wadakamaru] (v5r) (1) (uk) to lurk; to hover in the background; (2) to be coiled up; to stretch tortuously
フラッシュオーバー[, furasshuo-ba-] (n) flash over (fire); flashover
ホバークラフト[, hoba-kurafuto] (n) Hovercraft; air-cushion vehicle; ground-effect machine
低迷[ていめい, teimei] (n,vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P)
惑い箸[まどいばし, madoibashi] (n) (See 迷い箸) hovering one's chopsticks back and forth over side dishes, when trying to choose which one to take (a breach of etiquette)
花虻[はなあぶ;ハナアブ, hanaabu ; hanaabu] (n) (1) (uk) hoverfly (any fly of family Syrphidae); syrphid; (2) drone fly (Eristalis tenax)
迷い箸[まよいばし, mayoibashi] (n) (See 惑い箸) hovering one's chopsticks back and forth over side dishes, when trying to choose which one to take (a breach of etiquette)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
代替[だいがい, daigai] switchover, alternate
自動切り替え[じどうきりかえ, jidoukirikae] automatic switchover, automatic cutover

hover ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหาะ[v.] (hǿ) EN: soar into the air ; fly ; hover ; flit FR: se déplacer dans les airs
ป้วนเปี้ยน[v.] (pūanpīen) EN: loiter ; hang around ; hover FR:
ร่อน[v.] (rǿn) EN: hover (over) ; soar ; sail ; circle in the air FR: planer ; tournoyer ; rôder ; voler
วน[v.] (won) EN: move round ; circle ; go around ; circulate ; revolve ; whirl ; hover ; eddy FR: tourner en rond ; tourner autour de ; tournoyer ; tourbillonner
ยานลอยตัว[n. exp.] (yān løitūa) EN: hovercraft FR: hovercraft [m] (anglic.) ; aéroglisseurr [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hover
Back to top