ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mound*, -mound-

mound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mound (n.) เนิน See also: โคก, กองดิน, เนินดิน Syn. hillock, hummock Ops. dip, valley
mound (n.) (กองสิ่งของ) กองใหญ่ See also: กองพะเนิน Syn. pile, heap
English-Thai: HOPE Dictionary
mound(เมาน์ดฺ) n.,vt. (ทำ) เนิน,เนินดิน,กองดิน,เหนือหลุมฝังศพ,กองสิ่งของ., Syn. pile,hill,heap
English-Thai: Nontri Dictionary
mound(n) กองหิน,เนิน,กองดิน,โคก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรัง (n.) mound See also: knoll Syn. เนิน Ops. ราบ
เชิงเนิน (n.) mound See also: hillock, knoll, hummock
เทิน (n.) mound See also: pile, heap, knoll, hillock, bulwark, rampart Syn. เนิน, เนินดิน
เนิน (n.) mound See also: knoll, hillock, hummock, hammock
เนิน (n.) mound See also: knoll Ops. ราบ
เนิน (n.) mound See also: pile, heap, knoll, hillock, bulwark, rampart Syn. เนินดิน
เนินดิน (n.) mound See also: pile, heap, knoll, hillock, bulwark, rampart Syn. เนิน
โคก (n.) mound See also: knoll, hillock, hummock, hammock Syn. เนิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rick Rowden is on the mound for the Yankees.ดาวขว้างลูกทีมเเยงกี้มาเเล้ว เขาออกมาจากที่เตรียมตัว
And I will build that mound and dedicate it to God.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น และอุทิศมันแด่พระเจ้า
I will build that mound in memory of our loved ones who will not return from war!พ่อจะสร้างกองดินนั้น เพื่อเป็นที่ระลึก แด่บุคคลที่เรารัก
And I will build that mound as a humble echo of the great mountains the Lord has given us.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เป็นสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ ของภูเขาอันยิ่งใหญ่
And I will build that mound in celebration of the joy our mountain has given us!ที่พระเจ้าทรงให้เรา และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เพื่อฉลองความสุขที่ภูเขาได้ให้แก่เรา
And I will build that mound knowing that the Lord God is with me.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น รู้ดีว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่
Thus the mound had settled back into a hill.ดังนั้นภูเขาจึงกลายเป็นเนินเช่นเดิม
We will raise a mound and perform rites.ที่คุณได้ลดลงเราจะยกกองและปฏิบัติพิธีกรรม
I will stand on the pitcher´s mound for five minutes prior to the first pitch.I wiII stand on the pitcher's mound for five minutes prior to the first pitch.
There's a wooden hatch under a mound of dirt, please. please.มีประตูลับที่ทำด้วยไม้อยู่ใต้เนินดินนั่น ได้โปรด, ได้โปรด...
You ID them, and then together, you and I put a bag over their heads we tie them up, drive them way out into the desert, strip them naked then bury them up to their necks in a huge mound of fire ants.แกไปล่อพวกมัน และจากนั้นพร้อมกัน พ่อกับแกจะเอาถุงคลุมหัวพวกมัน เราชกพวกมันให้น่วม
On the mound is Ueda High's Jinnouchi.ที่จุดขว้างคือ จินโนวชิแห่งมัธยมอูเอดะครับ

mound ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 土牛] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs)
冢中枯骨[zhǒng zhōng kū gǔ, ㄓㄨㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄎㄨ ㄍㄨˇ, 冢中枯骨 / 塚中枯骨] dried bones in burial mound (成语 saw); dead and buried
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 垤] anthill; mound
[yīn, , 堙] bury; mound; to dam; close
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, 冢] mound; burial mound; senior (i.e. eldest child or senior in rank)
[qiū, ㄑㄧㄡ, 丘] Confucius; given name; mound
土包子[tǔ bāo zi, ㄊㄨˇ ㄅㄠ ㄗ˙, 土包子] country bumpkin; boor; unsophisticated country person (humble, applied to oneself); burial mound
烈士陵[liè shì líng, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ ㄌㄧㄥˊ, 烈士陵] memorial mound; heroes' memorial
土堆[tǔ duī, ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ, 土堆] mound
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 堎] mound; tomb
[hòu, ㄏㄡˋ, 堠] mounds for beacons
[gāng, ㄍㄤ, 堽] mound
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, 冢 / 塚] mound; burial mound
山冈[shān gāng, ㄕㄢ ㄍㄤ, 山冈 / 山岡] mound; small hill
[gǎng, ㄍㄤˇ, 岗 / 崗] mound; policeman's beat
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 邛] mound; place name
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 陵] mound; tomb; hill; mountain
[gāng, ㄍㄤ, 冈 / 岡] ridge; mound
贝丘[bèi qiū, ㄅㄟˋ ㄑㄧㄡ, 贝丘 / 貝丘] shell mound
[lǒu, ㄌㄡˇ, 塿] small mound
崔嵬[cuī wéi, ㄘㄨㄟ ㄨㄟˊ, 崔嵬] stony mound; rocky mountain; lofty; towering

mound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピッチャーマウンド[, piccha-maundo] (n) pitcher's mound (baseball)
上円下方墳[じょうえんかほうふん, jouenkahoufun] (n) burial mound with square flat base and round top
亀腹[かめばら, kamebara] (n) white plaster bun-shaped mound (used to support base stones, etc.)
円墳[えんぷん;えんふん, enpun ; enfun] (n) round burial mound
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound
塚造[つかつくり;ツカツクリ, tsukatsukuri ; tsukatsukuri] (n) (uk) megapode (any bird of family Megapodiidae, inc. brush turkeys and mallee fowl); mound builder
墳丘[ふんきゅう, funkyuu] (n) tumulus; grave mound
テル[, teru] (n) tell (Middle-Eastern archaeological mound)
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period
被葬者[ひそうしゃ, hisousha] (n) the entombed; the person buried (usually in burial mounds, etc.)
貝塚[かいづか;かいずか(ik), kaiduka ; kaizuka (ik)] (n) shell heap; shell mound; kitchen midden
雪堤[せってい, settei] (n) snow mound; snowbank

mound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดร[n.] (døn) EN: highland ; mound FR:
จอมปลวก[n.] (jømplūak) EN: termite mound ; anthill FR: termitière [f]
โคก[n.] (khōk) EN: knoll ; hillock ; mound ; higland ; high ground ; elevated area ; height FR: hauteur [f] ; plateau [m]
กรัง[n.] (krang) EN: mound FR:
มเหยงค์[n.] (mahēyong) EN: hill ; mound FR:
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]
เนินดิน[n. exp.] (noēn din) EN: hill ; mound FR: monticule [m]
เนินสวรรค์[n. exp.] (noēn sawan ) EN: pubic mound ; Mound of Venus FR:
เนินสวาท[n. exp.] (noēn sawāt) EN: pubic mound ; Mound of Venus FR:
สถล[n.] (sathon) EN: land ; mound ; eminence ; ground ; soil ; place, spot ; site, FR:
เทิน[v.] (thoēn) EN: knoll ; mound ; rise FR:

mound ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grabhügel {m}burial mound; grave-mound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mound
Back to top