ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depart*, -depart-

depart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depart (vt.) จากไป See also: แยกไป, ออกไป Syn. leave, leave place
depart (vt.) ตาย (คำทางการ) See also: เสียชีวิต, มรณภาพ, สิ้นชีวิต Syn. die Ops. live, survive, thrive
depart (vi.) เบี่ยงเบน See also: เปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน Syn. change, vary, deviate, diverge Ops. concur, agree
depart (vi.) ออกเดินทาง Syn. leave, set off
depart from (phrv.) ออกจาก
depart from (phrv.) ละทิ้ง See also: ทิ้ง, ทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป
departed (adj.) ตาย (คำสุภาพ) See also: หมดอายุ, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีวิต Syn. deceased, defunct, expired, dead, lifeless Ops. alive, living, thriving
departing (adj.) ที่ออกจากสถานที่ Syn. leaving Ops. incoming
department (n.) แผนก See also: ภาค, คณะ, กรม Syn. agency, branch, division, group
department store (n.) ห้างสรรพสินค้า See also: ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ Syn. store, chain store bazaar
departmental (adj.) เกี่ยวกับแผนก See also: เกี่ยวกับกรม, เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กร
departmentalize (vt.) ทำให้เป็นแผนก See also: แบ่งเป็นแผนก
departure (n.) การแตกต่างจากปกติ หรือที่คาดไว้ See also: การเบี่ยงเบน Syn. deviation
departure (n.) การออกจาก (สถานที่) See also: การออกไป Syn. parting
departure (n.) การออกเดินทาง See also: ทางออก Syn. exit
English-Thai: HOPE Dictionary
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. (the departed ผู้ตาย,ผู้ตายที่อ้างถึง)
departee(ดิพาท'ที) n. ผู้จากไป
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
department storen. ร้านสรรพสินค้า
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
English-Thai: Nontri Dictionary
depart(vi,vt) จากไป,ตายแล้ว,สิ้นไป,ออกจาก
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
department๑. กรม๒. จังหวัด๓. กระทรวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
departureการจากไป, การออกไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
department storeดีพาร์ตเมนต์สโตร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Departmental chairmen (High schools)ผู้บริหาร (โรงเรียนมัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]
Departure Ceremonyพิธีการส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาก (v.) depart See also: leave, go away from Syn. ไปจาก, จากไป Ops. กลับมา
จากไป (v.) depart See also: leave, go away from Syn. ไปจาก Ops. กลับมา
บำราศ (v.) depart See also: separate, cause to disappear
ออกจาก (v.) depart See also: leave Syn. จาก
ออกเดินทาง (v.) depart See also: start the journey, leave Syn. เริ่มเดินทาง
เริ่มเดินทาง (v.) depart See also: start the journey, leave
ไปจาก (v.) depart See also: leave, go away from Syn. จากไป Ops. กลับมา
ไปจาก (v.) depart See also: leave, go away from Ops. กลับมา
แปรพักตร์ (v.) depart from See also: defect, desert, be disloyal, go over to the other side, renege, deviate from, turn away from, forsake, give up, abandon Syn. ทรยศ, หักหลัง, ไม่ซื่อตรง Ops. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง
ไม่ซื่อตรง (v.) depart from See also: defect, desert, be disloyal, go over to the other side, renege, deviate from, turn away from, forsake, give up, abandon Syn. ทรยศ, หักหลัง Ops. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง
กรม (n.) department See also: bureau, regiment of soldier
ภาควิชา (n.) department Syn. สาขาวิชา
กรมส่งเสริมการเกษตร (n.) Department of Agricultural Extension
กรมวิชาการเกษตร (n.) Department of Agriculture
กรมวิชาการเกษตร (n.) Department of Agriculture
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (n.) Department of American and South Pacific Affairs
กรมอาเซียน (n.) Department of ASEAN Affairs
กรมการบินพาณิชย์ (n.) Department of Aviation See also: Department of Commercial Aviation
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (n.) Department of Business Economics
กรมทะเบียนการค้า (n.) Department of Commercial Registration See also: Department of Trade Registration
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just under the departure sign thanksตรงใต้ป้ายออกเดินทางนั่นค่ะ ขอบคุณมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day,เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้
Gulbeyaz, sensing the danger to us both, arranged for me to depart within the hour.อ๋อใช่ สิ่งๆ ต้องมาตอนจบ จึงจัดแจงให้ผมไปภายในหนึ่งชั่วโมง
There are many governments business interests even religious leaders that would like to see me depart this earth.มีรัฐบาลจำนวนมาก ผลประโยชน์ทางธุรกิจ แม้ผู้นำทางศาสนาที่จะ
The soul of the dead must depart after 49 daysวิญญาณของคนตาย ต้องจากไป หลังจากครบ 49 วัน
Flight '327, scheduled to depart for Tokyo at 6:55AM, has been cancelled due to inclement weatherประกาศจากสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 327 ที่จะเดินทางออกจากโตเกียวเวลา 6: 55 นาที
Flight '153, scheduled to depart for Tokyo at 18:00, has been cancelled due to inclement weatherประกาศจากสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 153 ซึ่งมีกำหนด การเดินทางไปโตเกียวเวลา 18.00 น.
We demand that you depart this palace at once.เราสั่งให้พวกแกออกไปจากปราสาทแห่งนี้ทันที
If there is any just cause against me I will happily depart to my shame and dishonor but I tell you, as God is my witness, there is none.หากมีเหตุอันใด ที่เป็นเหตุสมควรจะถือโทษหม่อมชั้น หม่อมชั้นก็ยินดีจะจากไป ด้วยความละอายและไร้เกียรติ์ แต่หม่อมชั้นก็ขอยืนยันต่อพระองค์ พร้อมให้พระเจ้าเป็นพยาน ว่าหามีเรื่องแบบนั้นไม่
Together they shall depart today for the northern expedition against Caoให้ทั้งสองเดินทางขึ้นเหนือทันที\ เพื่อโจมตีโจโฉ
Then we depart for Central Park to finish our music video.แล้วเราจะไปเซ็นทรัลพาร์ก เพื่อถ่ายมิวสิควีดีโอเพลงของเราให้เสร็จ.
The train will depart when I tell it too.รถไฟจะออกก็ต่อเมื่อผม สั่งให้ออก
You had come to Bosnia under the guise of Bruce Wayne... and you chose to depart as such.เจ้าทำทีเป็นเดินทาง ไปบอสเนียในฐานะบรู๊ซ เวย์น เจ้าเลือกที่จะปกปิด

depart ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背离[bèi lí, ㄅㄟˋ ㄌㄧˊ, 背离 / 背離] deviate from; depart from
候机厅[hòu jī tīng, ㄏㄡˋ ㄐㄧ ㄊㄧㄥ, 候机厅 / 候機廳] airport departure terminal
候机楼[hòu jī lóu, ㄏㄡˋ ㄐㄧ ㄌㄡˊ, 候机楼 / 候機樓] airport departure terminal
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 灵 / 靈] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
出港[chū gǎng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ, 出港] to leave harbor; departure (at airport)
离港[lí gǎng, ㄌㄧˊ ㄍㄤˇ, 离港 / 離港] to leave harbor; departure (at airport)
百货店[bǎi huò diàn, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ, 百货店 / 百貨店] bazaar; department store; general store
中央宣传部[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中央宣传部 / 中央宣傳部] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party)
门诊室[mén zhěn shì, ㄇㄣˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ, 门诊室 / 門診室] clinic; outpatient department (or consulting room)
国防部[guó fáng bù, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄅㄨˋ, 国防部 / 國防部] Defense Department; Ministry of National Defense
交通管理局[jiāo tōng guǎn lǐ jú, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄩˊ, 交通管理局] department of transport
出港大厅[chū gǎng dà tīng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, 出港大厅 / 出港大廳] departure lounge
商务部[shāng wù bù, ㄕㄤ ˋ ㄅㄨˋ, 商务部 / 商務部] Department of Trade; Department of Commerce
外文系[wài wén xì, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, 外文系 / 外文係] department of foreign languages; modern languages (college department)
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, 妇产科 / 婦產科] department of gynecology and obstetrics; birth clinic
律政司[Lǜ zhèng sī, ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ ㄙ, 律政司] Department of Justice (Hong Kong)
百货公司[bǎi huò gōng sī, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 百货公司 / 百貨公司] department store
科系[kē xì, ㄎㄜ ㄒㄧˋ, 科系] department
农业部[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, 农业部 / 農業部] department of agriculture
[shì, ㄕˋ, 逝] depart; die
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 部门 / 部門] department; branch; section; division
离港大厅[lí gǎng dà tīng, ㄌㄧˊ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, 离港大厅 / 離港大廳] departure lounge
消防队[xiāo fáng duì, ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄉㄨㄟˋ, 消防队 / 消防隊] fire brigade; fire department
外事处[wài shì chù, ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 外事处 / 外事處] Foreign Affairs Office (at a university); Foreign Affairs Department
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 冤魂] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances
政府新闻处[zhèng fǔ xīn wén chù, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, 政府新闻处 / 政府新聞處] information services department
税务局[shuì wù jú, ㄕㄨㄟˋ ˋ ㄐㄩˊ, 税务局 / 稅務局] Inland Revenue Department (Hong Kong)
特护区[tè hù qū, ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 特护区 / 特護區] intensive care department (of hospital)
重病特护区[zhòng bìng tè hù qū, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 重病特护区 / 重病特護區] intensive care department (of hospital)
司法部[Sī fǎ bù, ㄙ ㄈㄚˇ ㄅㄨˋ, 司法部] Justice Department (of the US government)
[bié, ㄅㄧㄝˊ, 别 / 別] leave; depart; separate; distinguish; classify; other; another; do not; must not; to pin
海事处[hǎi shì chù, ㄏㄞˇ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 海事处 / 海事處] Marine Department
产科[chǎn kē, ㄔㄢˇ ㄎㄜ, 产科 / 產科] maternity department; maternity ward; obstetrics
内科[nèi kē, ㄋㄟˋ ㄎㄜ, 内科 / 內科] medical department
眷眷之心[juàn juàn zhī xīn, ㄐㄩㄢˋ ㄐㄩㄢˋ ㄓ ㄒㄧㄣ, 眷眷之心] nostalgia; home-sickness; longing for departed beloved
小儿科[xiǎo ér kē, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄎㄜ, 小儿科 / 小兒科] pediatrics; pediatric (department); (slang) childish
体育系[tǐ yù xì, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄒㄧˋ, 体育系 / 體育系] Physical Education department
警察局[jǐng chá jú, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, 警察局] police department
院长[yuàn zhǎng, ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ, 院长 / 院長] president (of a university etc); department head; dean

depart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭離[おんり, onri] (n) Buddhism depart from (in disdain)
立つ(P);発つ[たつ, tatsu] (v5t,vi) (1) (立つ only) to stand; to rise; to stand up; (2) (立つ only) to find oneself (e.g. in a difficult position); (3) to depart (on a plane, train, etc.); (P)
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.)
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
デパーチャー[, depa-cha-] (n) departure
デパート[, depa-to] (n) (abbr) department store; (P)
デパートメント[, depa-tomento] (n) department
デパートメントストア[, depa-tomentosutoa] (n) department store
デパレス[, deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P)
ドイツ語学科[ドイツごがっか, doitsu gogakka] (n) German department (e.g. in a university)
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.)
ロス市警[ロスしけい, rosu shikei] (n) (See 市警) Los Angeles police department; LAPD
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
三越[みつこし, mitsukoshi] (n) Mitsukoshi (department store); (P)
不採算部門[ふさいさんぶもん, fusaisanbumon] (n) (1) non-profit sector; (2) unprofitable business or department
中入り;中入(io)[なかいり, nakairi] (n,vs) (1) intermission during a performance (e.g. variety show, play, sumo, etc.); (2) temporary departure of an actor (between the first and second halves of a noh or kyogen performance, during which time they change costumes, etc.)
主任教授[しゅにんきょうじゅ, shuninkyouju] (n) chairperson (head) (of the department of psychology)
亡霊[ぼうれい, bourei] (n) ghost; the dead; departed spirits; apparition; (P)
代理部[だいりぶ, dairibu] (n) mail-order department; branch store
伊勢丹[いせたん, isetan] (n) Isetan (department store); (P)
作戦開始日[さくせんかいしび, sakusenkaishibi] (n) start day for military operation; departure day; D-Day
兵器廠[へいきしょう, heikishou] (n) armory; armoury; arsenal; ordnance department
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P)
出国カード[しゅっこくカード, shukkoku ka-do] (n) departure card; embarkation card; emigration card
出所(P);出処;出どころ[しゅっしょ(出所;出処)(P);でどころ;でどこ(出所;出処), shussho ( shussho ; shussho )(P); dedokoro ; dedoko ( shussho ; shussho )] (n,vs) (1) (しゅっしょ only) birthplace; origin; source; authority; (2) (でどころ, でどこ only) release (discharge) from prison; exit; point of departure; time to take action; (P)
出掛ける(P);出かける[でかける, dekakeru] (v1,vi) to depart; to go out (e.g. on an excursion or outing); to set out; to start; to be going out; (P)
出発便[しゅっぱつびん, shuppatsubin] (n) departure; outgoing flight; departing flight
出駕[しゅつが, shutsuga] (n,vs) departure (of a noble)
出鼻;出端;出っ端;出っ鼻[ではな(出鼻;出端);でばな(出鼻;出端);でっぱな, dehana ( debana ; shutsu haji ); debana ( debana ; shutsu haji ); deppana] (n) (1) (出鼻 only) projecting part (of a headland, etc.); (2) outset; moment of departure; beginning of work; starting out
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system)
国土安全保障省[こくどあんぜんほしょうしょう, kokudoanzenhoshoushou] (n) (See 米国土安全保障省) Department of Homeland Security; DHS
国防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) Department of Defense (USA); the Pentagon; (British) Ministry of Defence
地下二階[ちかにかい, chikanikai] (n) two-story basement (as in department stores)
始点[してん, shiten] (n) point of departure; initial point; starting point
始発[しはつ, shihatsu] (n) (1) (See 終発) first departure (of a train, bus, etc.); first train; first bus; (2) departing one's home station (of a train, bus, etc.); (P)
学部[がくぶ, gakubu] (n,adj-no) (1) department of a university; (adj-f) (2) undergraduate (course, program, etc.); (P)
官幣社[かんぺいしゃ, kanpeisha] (n) (obs) shrine receiving offerings from the Bureau of Divinities (pre-Meiji) or the Imperial Household Department (post-Meiji)
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[か, ka] Thai: แผนก English: department

depart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารผู้โดยสารขาออก[n. exp.] (ākhān phūdō) EN: departure terminal FR: terminal de départ [m]
บัตรขาออก[n. exp.] (bat khā-øk) EN: departure card ; immigration departure card FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
หัวที[n.] (hūathī) EN: beginning ; starting point ; commencement FR: point de départ [m]
จาก[v.] (jāk) EN: depart ; leave ; go away from FR: quitter ; se séparer de
จาก[prep.] (jāk) EN: from ; away ; off FR: de ; depuis ; à partir de ; au départ de ; venant de ; en provenance de
จากไป[v. exp.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon FR: partir ; quitter
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jutroēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point ; initial point ; origin FR: point de départ [m] ; point initial [m] ; origine [f]
การเดินทางจาก...[n. exp.] (kān doēnthā) EN: FR: voyage au départ de ... [m] ; voyage à partir de … [m]
การจากไป[n. exp.] (kān jāk pai) EN: departure ; absence FR: départ [m]
การออกเดินทาง[n. exp.] (kān øk doēn) EN: departure FR: départ [m]
การออกจากโรงพยาบาล[n. exp.] (kān øk jāk) EN: leaving ; departure FR: départ [m] ; sortie [f]
นิรา[v.] (nirā) EN: depart FR:
นิราศ[v.] (nirāt) EN: be exiled to a distant place , depart ; part from ; leave for a distant land FR:
ออก[v.] (øk) EN: leave ; depart FR: partir ; démarrer ; s'ébranler
ออกเดินทาง[v.] (øk doēnthān) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; se mettre en route ; décoller
ออกจาก[v. exp.] (øk jāk) EN: leave ; depart from; vacate FR: partir de ; quitter ; laisser ; libérer
ออกไปจาก[v. exp.] (øk pai jāk) EN: depart from ; leave ; quit ; vacate FR: quitter
ออกเวลา[v. exp.] (øk wēlā) EN: departure time FR: heure de départ [f]
ไปจาก[n. exp.] (pai jāk) EN: depart ; abandon FR: quitter
แปรพักตร์[v.] (praēphak) EN: be disloyal ; go over to the other side ; be a turncoat ; be a renegade ; depart from FR: retourner sa veste (loc. fam.) ; tourner casaque ; passer à l'ennemi
เริ่มเดินทาง[v. exp.] (roēm doēnth) EN: depart FR:
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place ; originally ; to begin with FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
เสด็จออก[v. exp.] (sadet øk) EN: leave ; depart (from) ; proceed from ; appear (at) FR:
สถานีต้นทาง[n. exp.] (sathānī ton) EN: FR: gare de départ [f]
ทุนเริ่มต้น[n. exp.] (thun roēmto) EN: initial capital FR: capital de départ [m]
วันเดินทาง[n. exp.] (wan doēnthā) EN: departure date FR: date de départ [m]
เวลารถออก[n. exp.] (wēlā rot øk) EN: departure time FR: heure de départ [f]
อธิบดีกรม[n. exp.] (athibødī kr) EN: department director-general FR:
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ดีเอสไอ[org.] (Dī-Ēs-Ai) EN: DSI (Department of Special Investigation) FR:
ดินแดนของฝรั่งเศส[n. exp.] (din daēn kh) EN: overseas department and region of France FR: département et région d'outre-mer français (DOM) [m]
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์[n.] (dīphātmēn-s) EN: department store FR:
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly ; originally ; same as before FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service FR: division [f]
ฝ่ายบริหารงานบุคคล[n. exp.] (fāi børihān) EN: human ressources department FR:
ฝ่ายการเงิน[n. exp.] (fāi kānngoe) EN: finance department FR:
ฝ่ายกิจการนักศึกษา[n. exp.] (fāi kitjakā) EN: student affairs department FR:
ฝ่ายธุรการ[n. exp.] (fāi thurakā) EN: administration ; general administration department FR:

depart ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Abmeldung {f}notice of departure
Buchhaltung {f}accounting department
Verwaltung {f}administration department
Abflughafen {m}airport of departure; departure airport
Abgangsflughafen {m}airport of departure
Ambulanz {f}ambulance; outpatients' department; out-patient care
Montageabteilung {f}assembly department
Kinderabteilung {f}children's department
Fachabteilung {f}competent department
Kundendienstabteilung {f}customer services department
Grundlagen-Fachbereich {m}department of basic sciences
Umweltministerium {n}Department of the Environment [Br.]
Abfahrtstafel {f}departure board
Abflugdatum {n}departure date; date of departure
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave
Abreisedatum {n}departure date
Abreisetag {m}departure day
Entwicklungsabteilung {f}development department
Versandabteilung {f}dispatch department
Dramaturgie {f}script department
Finanzabteilung {f}finance department; accounts department
Lebensmittelabteilung {f}food department
Auslandsabteilung {f}foreign department
Gesundheitsamt {n}public health department
Fachobmann {m}head of department
Innenministerium {n}Home Office [Br.]; Department of the Interior [Am.]
Montageleitung {f}installation department
Rechtsabteilung {f}legal department
Marketingabteilung {f}marketing department
polizeiliche Abmeldung {f}notice of departure
Poliklinik {f}outpatient department
Abfahrtsort {m}point of departure
Ausgangsposition {f} eines Gesprächespoint of departure
Auskunftsabteilung {f}reference department
Registrierungsstelle {f}registration department
Revisionsabteilung {f}auditing department
Versandabteilung {f}shipping department
Start {m}departure
Außenministerium {n}State Department [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depart
Back to top