ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nearby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nearby*, -nearby-

nearby ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nearby (adj.) แค่เอื้อม See also: ใกล้มือ, เกือบถึง Syn. close, handy, next Ops. distant
nearby (adv.) ใกล้เคียง See also: ใกล้ๆ, รอบๆ Syn. close by Ops. far
English-Thai: HOPE Dictionary
nearby(เนียร์'ไบ') adj.,adv. ใกล้เคียง,ถัดไป,ใกล้ชิด., Syn. adjacent
English-Thai: Nontri Dictionary
nearby(adj) ใกล้ชิด,ถัดไป,ใกล้เคียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใกล้เคียง (adj.) nearby See also: close, adjoining, adjacent, neighboring Syn. ใกล้ชิด, ใกล้, ประชิด, ชิด Ops. ไกล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He had just gotten off the bus and was walking... to a nearby hacienda to inquire about renting a room... when he first saw my mother.พอเขาลงจากรถบัส เดินที่ฟาร์มใกล้ๆ เพื่อหาห้องเช่า
I will look for a residence nearby so if you ever need anything, Sir....ตนจะหาที่พักใกล้ๆ... เผื่อว่าท่านจะต้องการอะไร
I told you to stay at home and work nearby the TV!ฉันบอกแกให้อยู่ที่บ้าน และทำงานใกล้ๆ ทีวีไง !
One kidnapper is caught, two are heading for district 103 with the hostage Block nearby roadsจับโจรลักพาตัวได้คนนึงแล้ว อีก 2 คนกำลังมุ่งหน้าไปที่ เขต 130 พร้อมกับตัวประกัน ปิดถนนบริเวณใกล้เคียง
That you shouldn't even walk around nearby the company.ว่าไม่ควรมาแถวบริษัท
But in the future don't ever appear nearby here anymore. Ok?แต่ต่อไปอย่ามาแถวนี้อีกเข้าใจไหม
We will attack him nearby Jol-Bon instead of BuYeo.เราจะโจมตีองค์ชายในเขตของโจลบนแทนที่จะเป็นพูยอ
And was studying English at a nearby school.และมาเรียนอังกฤษที่โรงเรียนใกล้ๆ
I had a recording nearby so I came to see you!ชั้นมีอัดเทปแถวนี้เลยแวะมาหาคุณ
A woman was jogging nearby that morning.ผู้หญิงที่วิ่งเมื่อตอนเช้านี้
We think the body was carried from a nearby location.เราคิดว่าศพนี่ถูกย้ายมาไม่ไกลนัก
Maybe a nearby meadow or a hollow tree.ในโพรงไม้ก็ได้ ข้าก็ไม่ว่าหรอก

nearby ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四旁[sì páng, ㄙˋ ㄆㄤˊ, 四旁] nearby regions
眉睫[méi jié, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, 眉睫] eyebrows and eyelashes; nearby
四近[sì jìn, ㄙˋ ㄐㄧㄣˋ, 四近] nearby
在附近[zài fù jìn, ㄗㄞˋ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, 在附近] nearby
就近[jiù jìn, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ, 就近] nearby; in a close neighborhood
周遭[zhōu zāo, ㄓㄡ ㄗㄠ, 周遭] surrounding, nearby

nearby ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外山[とやま, toyama] (n) nearby mountain; mountain near a human settlement
近間[ちかま, chikama] (n) proximity; nearby
遠交近攻[えんこうきんこう, enkoukinkou] (n) policy of cultivating distant countries while working to conquer those nearby
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P)
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) soon; in a moment; before long; shortly; (2) nearby; close; (adj-no,n) (3) direct; (4) (See 直取引) spot transaction; cash transaction; (P)
直ぐ[すぐ, sugu] (adj-na,adv,n) (1) (uk) immediately; at once; directly; (2) soon; before long; shortly; (3) easily; without difficulty; (4) right (near); nearby; just (handy); (P)
間近(P);真近(iK)[まぢか, madika] (adj-na,n-adv,n) proximity; nearness; soon; nearby; (P)

nearby ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside ; neighbouring FR: adjacent ; proche ; voisin
ใกล้[adv.] (klai) EN: near ; by ; nearby ; next to ; next door FR: à côté de ; près de ; proche de ; à proximité de
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; not so different FR: voisin ; proche ; avoisinant
ใกล้เคียง[adv.] (klaikhīeng) EN: nearby ; in the vicinity FR: à proximité
ใกล้ ๆ = ใกล้ๆ[adv.] (klai-klai) EN: nearby ; near FR: tout près ; près (de) ; à portée ; aux alentours de
สามนต์[prep.] (sāmon) EN: around ; nearby FR:
สามนต-[pref.] (sāmonta-) EN: around ; nearby FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nearby
Back to top