ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

annulment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *annulment*, -annulment-

annulment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
annulment (n.) การประกาศว่าเป็นโมฆะ Syn. invalidation, nullification, cancellation
English-Thai: HOPE Dictionary
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
annulmentการลบล้างการกระทำในทางปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annulmentการบอกล้าง, การบอกล้าง (นิติกรรม) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like Blair's annulment just got annulled.ดูเหมือนว่าล้มเลิกงานของแบลร์ได้กลายเป็นโมฆะ
I took care of the annulment myself.ฉันจัดการมันเรียบร้อยแล้ว
I just need you to sign these annulment papers.ผมแค่อยากให้คุณเซ็นเอกสารการเป็นโมฆะนี่
Was there a problem with the annulment papers?มีอะไรผิดปกติในเอกสารความเป็นโมฆะหรอ
How dare you have annulment papers drawn up behind my back.กล้าดียังไงถึงร่างเอกสารความเป็นโมฆะลับหลังฉัน
Well, at least an annulment will be easier than a messy divorce.อย่างน้อยการแต่งงานเป็นโมฆะก็ง่ายกว่าการฟ้องหย่ายุ่งยากนั่น
Maynard says here that he issued an annulment for a Prince "Ragger"Maynard says here that he issued an annulment for a Prince "Ragger
Cyrus is helping me get a quickie annulment."แต่อย่าห่วงเลย ไซรัสจะช่วยฉันไปเอา quickie annulment
Cyrus thinks the Grimaldis may have to grant me an amicable annulment, meaning that they'd waive my dowry...ไซรัสคิดว่าพวก กริมาลดีส์ อาจจะต้องให้สิทธิ์ฉัน ในการประกาศว่าเป็นโมฆะอย่างเป็นกันเอง นั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องสละสินสอดทองหมั้นของฉัน
But since Cyrus thinks everything will work out with the annulment...แต่ตั้งแต่ไซรัสคิดว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้ด้วยดี กับการโมฆะ..
What does "annulment" mean?What does "annulment" mean?
These maesters... they set me to the task of preserving that man's window counting and annulments and bowel movements for all eternity, while the secret to defeating the Night King's probably sitting on some dusty shelf somewhere, completely ignored.These maesters... they set me to the task of preserving that man's window counting while the secret to defeating the Night King's completely ignored.

annulment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃棄[はいき, haiki] (n,vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P)
撤廃[てっぱい, teppai] (n,vs) annulment; abolition; repeal; rescission; (P)
破棄(P);破毀[はき, haki] (n,vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P)

annulment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเพิกถอน[n.] (kān phoēkth) EN: cancellation ; revocation ; abrogation ; annulment FR: annulation [f]
การเพิกถอนการสมรส[n. exp.] (kān phoēkth) EN: annulment of marriage FR:
การทำให้เป็นโมฆะ[n.] (kān thamhai) EN: annulment ; voidableness FR:
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation ; abolition ; cancelling FR: annulation [f] ; suppression [f] ; abrogation [f] ; abolition [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า annulment
Back to top