ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjoin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjoin*, -adjoin-

adjoin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjoin (vt.) ติด See also: ชิด
adjoin (vi.) มีเขตแดนติดกัน Syn. beside, be adjacent to
adjoin (vt.) มีเขตแดนติดกับ
adjoining (adj.) ติดกัน See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ Syn. close, near
adjoining (adj.) ซึ่งติดกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjoining ownersบรรดาเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิดกับ (conj.) adjoin See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to Syn. ใกล้กับ, ติด Ops. ห่าง
ติดกับ (conj.) adjoin See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to Syn. ใกล้กับ, ติด, ชิดกับ Ops. ห่าง
ตีคู่ (v.) adjoin See also: be neck and neck, be side by side, be in tandem, keep abreast of Ops. ทิ้งห่าง
ใกล้กับ (conj.) adjoin See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to Syn. ติด, ชิดกับ Ops. ห่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you really did have adjoining rooms.และคุณมีห้องเชื่อมถึงกันจริงๆ
Adjoining rooms on family vacations?วันพักผ่อนที่ต้องอยู่ห้องติดๆกันหรอ?
With an adjoining room for my...และห้องร่วมสำหรับ...
I considered booking you in the room adjoining theirs, but I thought that might be a bit...over the top.ฉันคิดว่า จะจองห้องเธอข้างพวกนั้น แต่ฉันคิดว่ามันคงจะ... เกินไปนิด
Yeah, but they're not adjoining rooms, okay, Sweets?ใช่แล้ว แต่ไม่ได้อยู่ห้องติดกันหรอก โอเคนะ สวีทส์
Maybe when you walk into a hotel room and you see a guy getting back together with his girlfriend, you should consider doing something other than crawling into the adjoining bed.ตอนนายเข้ามาในห้อง และเห็นผู้ชายกำลังคืนดีกับแฟน นายควรทำอย่างอื่น
Uh, two rooms. Adjoining rooms, on the same floor.เอ่อ ขอสองห้อง ชั้นเดียวกัน
It formed when tectonic forces pushed the seabed under the adjoining continental plate.ภายใต้แผ่นทวีปที่อยู่ติดกัน คนอื่น ๆ ได้เดินบนดวงจันทร์
The camera on the adjoining corridor that would've seen this guy was switched off.กล้องที่อยู่บนเฉลียงติดกัน ซึ่งควรจะจับภาพหมอนี่ได้ ถูกปิดไป
Airspace in all adjoining areas to be locked down.น่านฟ้าเชื่อมต่อในทุกพื้นที่ถูกปิด

adjoin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruán, ㄖㄨㄢˊ, 堧] adjoin
[pí, ㄆㄧˊ, 毗] adjoin; border
毗连[pí lián, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄢˊ, 毗连 / 毗連] adjoin
[pí, ㄆㄧˊ, 毘] adjoin; border
土库曼[Tǔ kù màn, ㄊㄨˇ ㄎㄨˋ ㄇㄢˋ, 土库曼 / 土庫曼] Turkmenistan; Republic of Turkmenistan, former Soviet republic adjoining Iran

adjoin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
裏地[うらじ, uraji] (n) (1) (See 表地) lining; (2) (obsc) (See 袋地・2) land that does not adjoin to public or private roads
近接[きんせつ, kinsetsu] (n,vs,adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin
隣り合う(P);隣合う(io)(P)[となりあう, tonariau] (v5u,vi) to adjoin each other; to sit side by side; (P)
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor
地続き[じつづき, jitsuduki] (n) adjoining land
続き部屋[つづきべや;つづきへや, tsudukibeya ; tsudukiheya] (n) adjoining rooms
自己共役[じこきょうやく, jikokyouyaku] (n,adj-na) {math} self adjoint
間続き[まつづき, matsuduki] (n,adj-no) adjoining; adjoining rooms
随伴[ずいはん, zuihan] (n,vs) (1) attendance; accompanying; following; (2) {math} adjoint
隣り合わせ(P);隣合わせ(P);隣り合せ;隣合せ[となりあわせ, tonariawase] (n,adj-no) adjoining each other; (P)
隣地[りんち, rinchi] (n) adjoining land
隣室[りんしつ, rinshitsu] (n) next or adjoining room; (P)
隣接した[りんせつした, rinsetsushita] (adj-f) adjoining; neighboring; neighbouring; adjacent
隣接地[りんせつち, rinsetsuchi] (n) adjoining land
隣接局[りんせつきょく, rinsetsukyoku] (n) {comp} neighboring office; adjoining office
Japanese-English: COMDICT Dictionary
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office

adjoin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with FR: être limitrophe ; border ; se toucher
ประชิด[v.] (prachit) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to FR: s'approcher de
ตีคู่[v.] (tīkhū) EN: adjoin ; be neck and neck FR:
ติด[v.] (tit) EN: stand close to ; adjoin ; be adjacent to ; keep close to FR:
ติดกัน[v. exp.] (tit kan) EN: adjoin ; stick together ; be contiguous FR: adhérer ; s'agglutiner
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: adjoin ; connect FR: fixer (à) ;
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside ; neighbouring FR: adjacent ; proche ; voisin
เคียง[adj.] (khieng) EN: close ; adjacent ; adjoining FR: contigu ; adjacent ; proche
คนช่วย[n.] (khonchūay) EN: assistant FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aidant [m] (vx)
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; not so different FR: voisin ; proche ; avoisinant
ลูกมือ[n.] (lūk meū) EN: assistant ; helper FR: assistant [m] ; aide [m] ; adjoint [m] ; auxiliaire [m]
เมทริกซ์ผูกพัน[n. exp.] (methrik phū) EN: adjoint matrix ; adjoint of a matrix FR: matrice adjointe [f] ; matrice transconjuguée [f]
ปลัด[n.] (palat) EN: deputy ; administrative assistant ; deputy chief ; lieutenant ; permanent secretary FR: adjoint [m] ; assistant [m] ; secrétaire permanent [m]
ผู้ช่วย[n. exp.] (phū chūay) EN: assistant ; aid ; helper FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant coach FR: entraîneur adjoint [m]
ผูกพัน[adj.] (phūkphan) EN: bound ; adjoint FR: attaché à ; engagé ; lié
ผูกพันในตัว[adj.] (phūkphan na) EN: self-adjoint FR:
เรียง[adj.] (rīeng) EN: arrayed ; in order ; adjoining ; connecting FR:
รอง[pref. (adj.)] (røng) EN: second ; minor ; inferior ; subordinate ; vice- (pref.) ; deputy FR: adjoint ; second ; assistant ; vice- (préf.) ; sous- (préf.)
รองนายกเทศมนตรี[n. exp.] (røng nāyok ) EN: deputy mayor FR: adjoint au maire [m] ; échevin [m] (Belg.)
รองผู้อำนวยการ[n. exp.] (røng phū-am) EN: deputy director FR: directeur-adjoint [m]
รองผู้อำนวยการโรงเรียน[n. exp.] (røng phū-am) EN: FR: proviseur adjoint [m] ; sous-directeur d'école [m]
สมการผูกพัน[n. exp.] (samakān phū) EN: adjoint equation FR:
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; stuck together FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: be contiguous ; be close to ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; be bordered by FR: être adjacent à ; être près de
ติดต่อ[v.] (tittø) EN: contact ; associate (with) ; communicate (with) ; get in touch (with) ; keep in touch with ; connect ; reach ; deal with ; make a deal FR: contacter ; entrer en contact (avec) ; prendre contact (avec) ; être en contact (avec) ; être en rapport (avec) ; se mettre en rapport (avec) ; atteindre ; relier ; connecter ; adjoindre
ตัวดำเนินการผูกพัน[n. exp.] (tūa damnoēn) EN: adjoint operator FR:

adjoin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adjunkte {f} [math.]adjoint
adjungiert {adj} [math.]adjoint; adjunct
Nebengebäude {n}adjoining building; auxiliary building
Nebenraum {m}adjoining room
Nebenzimmer {n}adjoining room
angrenzend; anstoßend; benachbart {adj} | benachbarte Staatenadjoining | adjoining states

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjoin
Back to top