ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imminent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imminent*, -imminent-

imminent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imminent (adj.) ซึ่งใกล้จะเกิดขึ้น See also: ซึ่งจวนเจียน, ซึ่งจวนตัว, ซึ่งหวุดหวิด Syn. impending
English-Thai: HOPE Dictionary
imminent(อิม'มะเนินทฺ) adj. จวนตัว,ฉุกเฉิน,ใกล้เข้ามา,ใกล้อันตราย,ฉุกละหุก., See also: imminently adv. imminentness n., Syn. impending
English-Thai: Nontri Dictionary
imminent(adj) จวนแจ,จวนตัว,ใกล้,ฉุกละหุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imminent dangerภยันตรายที่ใกล้จะถึง [ป. อาญา ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your mortal journey is over, yes, but your imminent destiny is too important to be sacrificed.ถ้าหมายถึงร่างอันอ่อนแอไม่เป็นอมตะของเจ้า, ใช่, แต่ชะตากรรมของเจ้าสำคัญกว่าการตายด้วยเหตุผลนี้
And inform all commands to prepare for imminent attack.เรียก ผบ.ทุกหน่วย \ เตรียมรับการจู่โจม สายฟ้าแล่บ
We have an imminent threat.เรามีนักโทษอันตรายตัวเป้งอยู่
Members of Terra-Save lie in Wait here in front of Ηarvardville Airport in anticipation of Senator Davis, imminent arrival.กลุ่มสมาชิกของเทร่าเซฟ ยืนชุมนุมกันที่ท่าอากาศยานฮาร์วาร์ดวิลล์ เพื่อรอพบกับ ส.ว.เดวิส ที่กำลังจะลงจากเครื่อง
Our embassy in SangaIa just got word of an imminent coup.สถานทูตของเราใน Sangala ได้รับแจ้งภาวะฉุกเฉินเข้ามาครับ
I don't know the specifics, but he says it involves an imminent homeland threat.ผมไม่รู้รายละเอียด แต่มันเกี่ยวกับ\ ภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดกับประเทศของเราครับ
Agent Moss, you said there was an imminent threat.จนท.มอสส์ คุณบอกว่าภัยคุกคาม กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้
And while Flynn's loyalists hope for his imminent return, there is perhaps no one who wishes it to happen more than young Sam Flynn, now in the care of his grandparents, and heir to an empire in turmoil.ขณะกลุ่มผู้ภักดี ภาวนาให้เขากลับมาในเร็ววัน ผู้ที่หวังอย่างที่สุดก็คือลูกชายของเขา แซม ฟลินน์ ทายาทกิจการยักษ์ใหญ่ ที่อยู่ในความดูแลของปู่กับย่า
We still have a visual on Elise Ward, but the American is in imminent danger.ครับ อยู่ในการควบคุม แต่ว่าชายอเมริกันกำลังตกอยู่ในอันตรายครับ
To respond to an imminent radiological attack.เตรียมพร้อมในการรับมือ การโจมตีด้วยนิวเึคลียร์ ที่จวนเจียนจะเกิดนี้
Under precedent of imminent danger, law authority had the duty to enter that storage locker without a valid warrant.ภายใต้คำตัดสินคดีควา่มก่อนนี้ ภายใต้สถานการณ์ จวนเจียนตกเป็นอันตราย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีหน้าที่เข้าไปรื้อค้น ตู้ล็อคเกอร์ได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น
Sugarman was armed, all right, you thought my life was in imminent danger and you took appropriate action.ชูการ์แมนใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ขัดขืน ตกลงนะ คุณคิดว่าชีวิตของผมกำลังตกอยู่ในอันตราย และคุณก็เลยต้องวิสามัญฆาตกรรมคนร้าย

imminent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, 濒危 / 瀕危] endangered (species); in imminent danger; critically ill
大祸临头[dà huò lín tóu, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧㄣˊ ㄊㄡˊ, 大祸临头 / 大禍臨頭] facing imminent catastrophe; calamity looms; all hell will break loose
即将来临[jí jiāng lái lín, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, 即将来临 / 即將來臨] imminent
迫在眉睫[pò zài méi jié, ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, 迫在眉睫] pressing in on one's eyelashes (成语 saw); imminent

imminent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切迫流産[せっぱくりゅうざん, seppakuryuuzan] (n) threatened abortion; imminent abortion; threatened miscarriage; imminent miscarriage
急迫した[きゅうはくした, kyuuhakushita] (adj-f) urgent; pressing; imminent
迫る(P);逼る[せまる, semaru] (v5r,vi) (1) to approach; to draw near; to be imminent; (v5r,vt) (2) to press (someone for something); to urge; to compel; (P)

imminent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จวน[adj.] (jūan) EN: close ; imminent FR: proche ; imminent
ขยับ[v.] (khayap) EN: make a move ; be on the point of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise FR:
ใกล้จะเกิดขึ้น[adj.] (klai ja koē) EN: imminent FR: imminent
ใกล้จะถึง[adj.] (klai ja the) EN: close at hand ; approaching ; imminent FR: à portée
กระชั้น[adj.] (krachan) EN: urgent ; pressing ; imminent ; short FR: précipité
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger FR: s'exposer ; risquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imminent
Back to top