ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

access

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *access*, -access-

access ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
access (n.) การระเบิดอารมณ์ See also: การปะทุของอารมณ์
access (vt.) เข้า See also: เข้าไป Syn. get at, enter
access (vt.) ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
access (n.) ทางเข้า Syn. entrance, passage, way
access (n.) สิทธิ์ในการเข้าพบ
access (n.) สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
accessible (adj.) ที่สามารถเข้าได้ Syn. approachable
accession (n.) สิ่งที่เพิ่มเติม Syn. addition, appendix
accession (n.) การเห็นพ้อง See also: การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน, การยอมรับร่วมกัน Syn. complying, agreeing Ops. disagreeing, disrupting
accession (n.) การรับไว้ Syn. acceptance
accession (n.) การรับช่วงต่อ See also: การสืบทอดต่อ Syn. inheritance
accessory (n.) เครื่องประดับตามสมัยนิยม See also:
accessory (adj.) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม See also: Syn. additional, extra
accessory (adj.) ซึ่งสมรู้ร่วมคิด See also:
accessory (n.) ผู้สมรู้ร่วมคิด See also:
accessory (n.) ส่วนประกอบเพิ่มเติม See also: ์อุปกรณ์เพิ่มเติม Syn. accomplice, assistant
English-Thai: HOPE Dictionary
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
access armก้านเข้าถึง หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access mechanismกลไกการเข้าถึง หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
English-Thai: Nontri Dictionary
access(n) วิธีเข้าถึง
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
access๑. เข้าถึง๒. การเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access armก้านเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access keyกุญแจการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access mechanismกลไกการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access method๑. วิธีเข้าถึง๒. โปรแกรมสำหรับเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access timeช่วงเวลาเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accessionการเริ่มปรากฏ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessoryเสริม, ช่วย, สำรอง, เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory nerveประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accessการเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Access timeเวลาเข้าถึงเวลาที่คอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ [เศรษฐศาสตร์]
accessionภาคยานุวัติ
Accessoryชิ้นส่วนประกอบ [การบัญชี]
Accessory Nerveประสาทสมองเส้นที่ 11, ประสาทสมองคู่ที่ 11, ประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทแอกเซสซอรีย์, เส้นประสาทช่วย, ประสาทสมองที่สิบเอ็ด, ประสาทที่ 11 [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
RAM (n.) หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อของ random access memory) See also: แรม, เครื่องเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (n.) Random Access Memory See also: RAM
แรม (n.) Random Access Memory See also: RAM Syn. หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
ผู้สมรู้ร่วมคิด (n.) accessory See also: accomplice
ผู้เกี่ยวข้อง (n.) accessory See also: accomplice, confederate Ops. บุคคลภายนอก
ส่วนเพิ่มเติม (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
องค์ประกอบ (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม
เครื่องประกอบ (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม
เครื่องเครา (n.) accessory See also: parts, things Syn. เครื่อง, สิ่ง, สิ่งของ
ประดับยนต์ (n.) car accessory See also: minor fitting, of a car, car attachment Syn. เครื่องประดับยนต์, อุปกรณ์ประดับยนต์
อุปกรณ์ประดับยนต์ (n.) car accessory See also: minor fitting, of a car, car attachment Syn. เครื่องประดับยนต์
เครื่องประดับยนต์ (n.) car accessory See also: minor fitting, of a car, car attachment Syn. อุปกรณ์ประดับยนต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who's got access to it ?Well, who else could've used that key?
Who had access to the candlestick?ใครจะสามารถเอาเชิงเทียนมาใช้ได้?
You as a mere butler have no access to government secrets.คุณเป็นแค่พ่อบ้าน ไม่มีข้อมูลความลับของรัฐบาล
I need access to the main lab to go further.ฉันอยากทำมันต่อที่แล๊บกลาง
I'll have access to over 5,000 other databases.ผมจะเจาะฐานข้อมูลห้าพันแห่ง
You have access to the network node.เข้าสู่เครือข่ายข้อมูล
They're in, and they're running a computer virus... that's placing triple key encryption codes... on all outside access and network connections.แถมยังปล่อยไวรัส ซึ่งถูกป้องกันสามชั้นและเข้ารหัส และมันกำลังกระจายไปทั่วระบบ
Maintenance line access granted.การเข้าถึงได้รับการยิยยอม
There's classified government information I've been trying to access but someone has been blocking me.เกิดอะไร ? มีการจัดแยกข้อมูลของรัฐบาล ผมพยายามจะเข้าไปดู...
Kusanagi and Togusa are heading to the next area the hacker's expected to access from.คุซานากิ กับ โทกุสะ กำลังตรงไปตำแหน่งต่อไป ที่คิดว่าเจ้าแฮ็คเกอร์จะใช้ในการเข้าระบบ..
This is an FBI access code!นี่คือรหัสผ่านของเอฟบีไอน่ะสิ
We're going to access the weather programme' now. So hold on to your hats.เราจะเข้าโปรแกรมอุตุฯ เตรียมหมวกด้วย

access ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
市场准入[shì chǎng zhǔn rù, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄓㄨㄣˇ ㄖㄨˋ, 市场准入 / 市場準入] access to markets
访问方式[fǎng wèn fāng shì, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 访问方式 / 訪問方式] access method
进接服务[jìn jiē fú wù, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ ㄈㄨˊ ˋ, 进接服务 / 進接服務] access server
介质访问控制[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 介质访问控制 / 介質訪問控制] Medium Access Control; MAC
媒体访问控制[méi tǐ fǎng wèn kòng zhì, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 媒体访问控制 / 媒體訪問控制] Media Access Control; MAC
内存[nèi cún, ㄋㄟˋ ㄘㄨㄣˊ, 内存 / 內存] memory; random access memory; RAM (computer); internal storage
词素通达模型[cí sù tōng dá mó xíng, ㄘˊ ㄙㄨˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄚˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 词素通达模型 / 詞素通達模型] morpheme access model (MA model)
随机存取[suí jī cún qǔ, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ, 随机存取 / 隨機存取] random access (memory)
随机存取存储器[suí jī cún qǔ cún chǔ qì, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 随机存取存储器 / 隨機存取存儲器] random access memory (RAM)
随机存取记忆体[suí jī cún qǔ jì yì tǐ, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ, 随机存取记忆体 / 隨機存取記憶體] Random access memory (RAM)
存取[cún qǔ, ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ, 存取] access
易取得[yì qǔ dé, ㄧˋ ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ, 易取得] accessible
易接近[yì jiē jìn, ㄧˋ ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ, 易接近] accessible
通路[tōng lù, ㄊㄨㄥ ㄌㄨˋ, 通路] access
通达[tōng dá, ㄊㄨㄥ ㄉㄚˊ, 通达 / 通達] access
进接[jìn jiē, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ, 进接 / 進接] access
配件挂勾[pèi jiàn guà gōu, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, 配件挂勾 / 配件掛勾] accessory hook
附属品[fù shǔ pǐn, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ ㄆㄧㄣˇ, 附属品 / 附屬品] accessory
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫兇] accomplice; accessory
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫凶] accomplice; accessory
可寻址[kě xún zhǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄣˊ ㄓˇ, 可寻址 / 可尋址] addressable (comp.); accessible via an address
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, 白香词谱 / 白香詞譜] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times
接触[jiē chù, ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, 接触 / 接觸] contact; access; in touch with
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 配件] fittings; mountings; replacement (parts); accessories
孔道[kǒng dào, ㄎㄨㄥˇ ㄉㄠˋ, 孔道] opening providing access; the teaching of Confucius
四通八达[sì tōng bā dá, ㄙˋ ㄊㄨㄥ ㄅㄚ ㄉㄚˊ, 四通八达 / 四通八達] roads open in all directions (成语 saw); accessible from all sides
闭塞[bì sè, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ, 闭塞 / 閉塞] stop up; close up; hard to get to; out of the way; inaccessible; unenlightened; blocking

access ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS
アクセスアーム[, akusesua-mu] (n) {comp} access arm
アクセスカウンター;アクセスカウンタ[, akusesukaunta-; akusesukaunta] (n) {comp} access counter; Web counter
アクセスキー[, akusesuki-] (n) {comp} access key
アクセスコード[, akusesuko-do] (n) access code
アクセスコンテキスト[, akusesukontekisuto] (n) {comp} access context
アクセススイッチ[, akusesusuicchi] (n) {comp} access switch
アクセススピード[, akusesusupi-do] (n) {comp} access speed
アクセスタイム[, akusesutaimu] (n) {comp} access time
アクセスチャージ[, akusesucha-ji] (n) access charge
アクセスパネル[, akusesupaneru] (n) access panel
アクセスブロック[, akusesuburokku] (n) {comp} access block
アクセスプロバイダ[, akusesupurobaida] (n) {comp} access provider
アクセスマスク[, akusesumasuku] (n) {comp} access mask
アクセスレベル[, akusesureberu] (n) {comp} access level
アクセスを許可する[アクセスをきょかする, akusesu wokyokasuru] (exp,vs-i) {comp} to permit access
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] (n) {comp} access exception
アクセス保護手続き[アクセスほごてつづき, akusesu hogotetsuduki] (n) {comp} access security procedure
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] (n) {comp} access control field
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] (n) {comp} access charge; access fee
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] (n) {comp} access method
アクセス方式実行プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) {comp} access method executor
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] (n) {comp} access time
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] (n) right of access; access permission; access right
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] (n) {comp} access authorizations
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] (n) {comp} access mechanism; actuator
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] (n) {comp} access method
アクセス番組[アクセスばんぐみ, akusesu bangumi] (n) access program; access programme
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.)
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] (n) {comp} access management
アクセス要求信号[アクセスようきゅうしんごう, akusesu youkyuushingou] (n) {comp} access request signal
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] (n) {comp} access permission
アクチュエータ[, akuchue-ta] (n) {comp} access mechanism (e.g. disk); actuator
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.)
キャプテンシステム[, kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network
クライアントアクセスポイント[, kuraiantoakusesupointo] (n) {comp} client access point
クライアントアクセスライセンス[, kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM)
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM)
トラックアクセス時間[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] track access time
ネットアクセス[ねっとあくせす, nettoakusesu] net access
ネットワークアクセスポイント[ねっとわーくあくせすぽいんと, nettowa-kuakusesupointo] network access point, NAP
ファイルアクセス構造[ファイルアクセスこうぞう, fairuakusesu kouzou] file access structure
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アクセス[あくせす, akusesu] Thai: การเข้าถึง(ยังเครือข่าย) English: access
小物[こもの, komono] Thai: ของจำพวกเครื่องประดับ English: accessories

access ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอคเซส = แอกเซส[TM] (Aēksēs) EN: MS Access [TM] ; Access [TM] FR: Access [TM] ; MS Access [TM]
การเข้าสู่[n.] (kān khaosū) EN: approaching ; access ; approach FR: accès [m]
การเข้าถึง[n.] (kān khaothe) EN: access ; approach FR: accès [m]
เข้าถึง[v.] (khaotheung) EN: access ; reach ; get to ; gain access to FR: accéder
ออกทางขนาน[n. exp.] (øk thāng kh) EN: frontage road ; access road ; outer road FR:
โปรแกรมแอกเซส[TM] (prōkraēm Aē) EN: MS Access ; Access FR: Access [m] ; MS Access [m] ; logiciel Access [m]
ระบบควบคุมการเข้า-ออก[n. exp.] (rabop khūap) EN: access control system FR: système de contrôle d'accès [m]
สิทธิที่จะเข้าถึง[n. exp.] (sitthi thī ) EN: access right FR: droit d'accès [m]
ใช้ง่าย[adj.] (chai ngāi) EN: easy to use ; accessible FR: facile à utiliser ; accessible
ใช้งาน[v. exp.] (chai ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable ; use FR: être utilisable
การขึ้นครองราชย์[n. exp.] (kān kheun k) EN: accession to the throne FR: accession au trône [f]
เข้าไม่ถึง[adj.] (khao mai th) EN: inaccessible FR:
เข้าถึงได้[adj.] (khaotheung ) EN: accessible FR: accessible
เข้าถึงได้ง่าย[adj.] (khaotheung ) EN: accessible FR: accessible
ของประกอบ[n.] (khøng prakø) EN: accessory ; supplementary item FR: accessoire [m]
เครื่องใช้ภายในบ้าน[n. exp.] (khreūangcha) EN: household objects FR: ustensiles domestiques [mpl] ; accessoires domestiques [mpl]
เครื่องเครา[n.] (khreūangkhr) EN: accessories FR:
เครื่องมือประกอบ[n. exp.] (khreūangmeū) EN: accessory tools FR:
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
เครื่องประกอบ[n.] (khreūang pr) EN: secutity FR: accessoires [mpl]
เครื่องอุปกรณ์[n. exp.] (khreūang up) EN: implement ; articles for daily use FR: accessoire [m]
ไม่ถือตัว[adj.] (mai theūtūa) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible FR:
เงื่อนไขสภาพเข้าถึงได้[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: accessibility condition FR:
หน่วยความจำ[n. exp.] (nūay khwāmj) EN: memory ; volatile memory ; Random-access memory (RAM) FR: mémoire [f] ; mémoire volatile [f] ; mémoire vive [f] ; RAM [f]
ผู้สมคบ[n.] (phūsomkhop) EN: accomplice ; accessory FR: complice [m]
ผู้สมรู้ร่วมคิด[n.] (phū som rū ) EN: accomplice ; accessory ; conspirator FR: complice [m]
ปลีกย่อย[adj.] (plīkyøi) EN: FR: secondaire ; accessoire
ประดับยนต์[n. exp.] (pradap yon) EN: custom auto accessories ; motoring FR:
รู้กัน[v. exp.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory ; understand each other FR:
สัญญาอุปกรณ์[n. exp.] (sanyā uppak) EN: accessory contract FR:
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมคบคิด[v. exp.] (som khopkhi) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with FR: conspirer
ส่วนประกอบ[n.] (suanprakøp ) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ทุรกันดาร[adj.] (thurakandān) EN: remote ; inaccessible ; faraway FR: éloigné
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; facteur [m] ; ingrédient [m] ; accessoire [m]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn = u) EN: equipment ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; device ; implement ; adjunct FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์จำเป็น[n. exp.] (uppakøn jam) EN: FR: accessoire indispensable [m]
อุปกรณ์เครื่องกีฬา[n. exp.] (uppakøn khr) EN: sports apparatus FR: équipement sportif [m] ; accessoires de sport [mpl]
อุปกรณ์กีฬา[n. exp.] (uppakøn kīl) EN: sporting goods FR: équipement de sport [m] ; accessoire de sport [m] ; articles de sport [mpl]
อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป[n. exp.] (uppakøn klø) EN: photographic equipment ; photo supplies FR: équipement photographique [m] ; accessoires photographiques [mpl]

access ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beliebig {adj} | beliebiger Zugriff | beliebiger Code [comp.]arbitrary | arbitrary access | arbitrary code
zugriffsberechtigt {adj}authorized to access
Autobahnanbindung {f}motorway access; freeway access
Autobahnauffahrt {f}motorway access
Besuchsrecht {n} für seine Kinderright of access to one's children
Mehrfachzugriff {m}concurrent access
Direktzugriffsspeicher {m}direct access storage
Schnellzugriff {m}; unmittelbarer Zugrifffast access
Mehrfachzugriff {m}multi access
Online-Zugang {m}online computer access
Freihandbestand {m}open access holdings
Freihandbibliothek {f}open access library
Zugangskontrolle {f}physical access control
Schnellzugriff {m}quick access
Direktzugriffsspeicher {m}random access memory (RAM)
Schreib-Lese-Speicher {m}random access memory (RAM)
Schnellzugriff {m}rapid access
Fernzugriff {m}remote access
Accessoire {n} | Accessoires
Anschlussleitung {f}access line; flex
Auffahrtsrampe {f}access ramp
Ausschalter {m}access standby switch
Autobahneinfahrt {f}access road
Passwort {n}access key
Steuerregister {n} für Ein-Ausgabekanal [comp.]access control register
Zufahrtsstraße {f}access road
Zugriffsrate {f}access rate
Zugangsbeschränkung {f}access limitations
Zugangsgebühr {f}access charge
zugänglich; einsehbar {adj} | zugänglicher | am zugänglichstenaccessible | more accessible | most accessible
Akzessionsjournal {n}accession book
Beitritt {m} (zu einem Vertrag)accession (to an agreement)
Beitrittsklausel {f}accession clause
Beitrittsverhandlungen {pl}accession talks
Einstellungsquote {f}accession rate
Regierungsantritt {m}accession to power
Anbaugerät {n}accessory equipment
Nebenanspruch {m}accessory claim
Zubehörteil {m}accessory part
Zusatzgerät {n}accessory unit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า access
Back to top