ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accessible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accessible*, -accessible-

accessible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accessible (adj.) ที่สามารถเข้าได้ Syn. approachable
English-Thai: HOPE Dictionary
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable)
English-Thai: Nontri Dictionary
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's nothing accessible from this room anymore. Not from this building.ไม่มีอะไรที่จะเข้าถึงจากที่นี่ได้ ไม่มี ไม่ใช่จากตึกนี้
You see, the land Merchant was buying had little value in of itself but, if it became accessible by road, it would be a prime location for say, a retail park.คุณก็รู้ว่าพื้นที่มันราคาถูก แต่ถ้ามันตัดถนนผ่านล่ะก็มันจะมีมูลค่าขึ้นมาเชียว อาจเป็นศูนย์ค้าปลีก
Well, that was more accessible to be able to start to play.ตอนนั้นการเริ่มเล่น มันสะดวกมากขึ้น
It's got to be readily accessible at all Times.มันต้องสามารถอ่านตลอดเวลา
This has got to be a cookbook that makes French cooking accessible to Americans who do not have cooks.นี่คือหนังสือทำอาหาร ที่ทำให้อาหารฝรั่งเศสเป็นไปได้ สำหรับคนอเมริกันที่ไม่มีพ่อครัว
Plus control of all accessible systemsระบบควบคุมทั้งหมดที่สามารถเข้าได้
The data on the USB that couldn't be decrypted will be accessible through Baek San's NSS network.ข้อมูลใน USB ที่ไม่สามารถถอดรหัสได้ มันสามารถเข้าได้โดยเครือข่ายNSS ของเบ็กซัน
He's the penthouse, 43rd floor, accessible by two elevators and the fire stairs.เขาอยู่บนเพนท์เฮ้าส์ ชั้น 43 เข้าได้ทางลิฟท์ 2 ตัว และบันไดหนีไฟ
Well, it's not a wedding ring. So you're just making me a more accessible late-night Booty call.ไงล่ะ มันก็ไม่ใช่แหวนแต่งงานซะหน่อย นายกำลังทำให้ฉันเป็นเหมือน นางทางโทรศัพท์ตอนดึกๆเข้าไปทุกที
We're sweeping every wirelessly accessible camera on the planet.ตรวจเช็คจากระบบไร้สาย ที่เข้าถึงได้ทั้งหมด กล้องทุกตัวบนโลก
This place ain't accessible to anyone but Al Capone.ถ้าไม่ใหญ่จริงก็เข้ายากอยู่ดี
We preferred to view them as an accessible way for the public to get introduced to archaeology.เราชอบที่จะแสดงหนังสือพวกนั้น ให้สามารถเข้าถึงคนส่วนใหญ่ เพื่อแนะนำให้รู้จักกับโบราณคดี

accessible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可寻址[kě xún zhǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄣˊ ㄓˇ, 可寻址 / 可尋址] addressable (comp.); accessible via an address
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, 白香词谱 / 白香詞譜] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times
四通八达[sì tōng bā dá, ㄙˋ ㄊㄨㄥ ㄅㄚ ㄉㄚˊ, 四通八达 / 四通八達] roads open in all directions (成语 saw); accessible from all sides
易取得[yì qǔ dé, ㄧˋ ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ, 易取得] accessible
易接近[yì jiē jìn, ㄧˋ ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ, 易接近] accessible
闭塞[bì sè, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ, 闭塞 / 閉塞] stop up; close up; hard to get to; out of the way; inaccessible; unenlightened; blocking

accessible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセシブル[, akuseshiburu] (adj-na) accessible
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] (adj-na) {comp} accessible
袋地[ふくろち;ふくろじ, fukurochi ; fukuroji] (n) (1) sacking; bagging; (2) (See 裏地・2) land that is surrounded by others' private property and is not directly accessible via public roads
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] (n) {comp} unaccessible
険しい(P);嶮しい[けわしい, kewashii] (adj-i) (1) precipitous; rugged; inaccessible; impregnable; steep; (2) grim; severe; stern; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an)
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible

accessible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ง่าย[adj.] (chai ngāi) EN: easy to use ; accessible FR: facile à utiliser ; accessible
ใช้งาน[v. exp.] (chai ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable ; use FR: être utilisable
เข้าถึงได้[adj.] (khaotheung ) EN: accessible FR: accessible
เข้าถึงได้ง่าย[adj.] (khaotheung ) EN: accessible FR: accessible
ไม่ถือตัว[adj.] (mai theūtūa) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible FR:
เข้าไม่ถึง[adj.] (khao mai th) EN: inaccessible FR:
ทุรกันดาร[adj.] (thurakandān) EN: remote ; inaccessible ; faraway FR: éloigné

accessible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zugänglich; einsehbar {adj} | zugänglicher | am zugänglichstenaccessible | more accessible | most accessible
behindertengerecht; rollstuhlgängig {adj}handicapped accessible
Erreichbarkeit {f}accessibleness
unzugänglich; unnahbar {adj} | unzugänglicher; unnahbarer | am unzugänglichsten; am unnahbarsteninaccessible | more inaccessible | most inaccessible
Atlantisralle {f} [ornith.]Inaccessible Island Rail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accessible
Back to top