ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

threatening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *threatening*, -threatening-

threatening ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
threatening (adj.) ที่ไม่เป็นมิตร See also: ดูน่ากลัว, ดูอันตราย Syn. hostile Ops. friendly
threatening (adj.) มืดครึ้ม (ท้องฟ้า) See also: เหมือนฝนจะตก Syn. dark, overcast, cloudy, gloomy Ops. clear
threatening (adj.) ซึ่งคุกคาม Syn. approaching, dangerous
threatening (adj.) ซึ่งคุกคาม Syn. menacing
threatening (adj.) ที่เป็นลางร้าย See also: ที่เป็นลางบอกเหตุ Syn. foreboding
threateningly (adv.) อย่างร้ายแรง See also: อย่างสาหัส Syn. dangerously, perilously Ops. safely, solemnly
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
threatening letterจดหมายขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุเหม่ (int.) sound of threatening Syn. เหม่ๆ
เหม่ๆ (int.) sound of threatening

threatening ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卧轨[wò guǐ, ㄨㄛˋ ㄍㄨㄟˇ, 卧轨 / 臥軌] lying on railway lines (to stop a train by threatening suicide)
冷森森[lěng sēn sēn, ㄌㄥˇ ㄙㄣ ㄙㄣ, 冷森森] chilling cold; cold and threatening
垂危[chuí wēi, ㄔㄨㄟˊ ㄨㄟ, 垂危] close to death; life-threatening (illness)
逼人[bī rén, ㄅㄧ ㄖㄣˊ, 逼人] pressing; threatening

threatening ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P)
剣幕;権幕;見幕[けんまく, kenmaku] (n) threatening attitude; menacing look; angry look
[かつ, katsu] (int) (1) exclamation used to scold practitioners (in Zen); (n) (2) scolding or threatening with a shout
脅迫的[きょうはくてき, kyouhakuteki] (adj-na) menacing; threatening
荒れ模様[あれもよう, aremoyou] (adj-na,adj-no) stormy; threatening
威嚇的[いかくてき, ikakuteki] (adj-na) threatening; menacing
険悪[けんあく, ken'aku] (adj-na,n) dangerous; serious; gloomy; perilous; threatening; stormy; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame

threatening ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึมครึม[adv.] (eum khreum) EN: threatening ; dismal ; murky ; gloomy ; smoldering ; smouldering ; dull ; nondescript FR:
จดหมายขู่[n. exp.] (jotmāi khū) EN: threatening letter FR: lettre de menace [f]
ยืนจังก้า[v. exp.] (yeūn jangkā) EN: strike an attitude of confrontation ; belligerently confront ; take a threatening stance ; be planted on FR:
อุเหม่[interj.] (umē) EN: Watch out ! ; Beware ! ; [sound of threatening] FR:

threatening ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign
existenzgefährdend; lebensfeindlich {adj}threatening our existence
lebensgefährlich (Krankheit) {adj}very serious; life-threatening

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า threatening
Back to top